obraz

Kontraktor Sp. z o.o. realizuje Projekt „Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Miejsce realizacji projektu: obszar całej Polski

Okres realizacji Projektu: 2021-12-01 do 2023-06-30r.                        

Kwota dofinansowania ze środków UE: 4 921 817,15 PLN

CELEM PROJEKTU JEST: zwiększenie poziomu zatrudnienia 390 osób z niepełnosprawnościami w wieku 18+ (w tym 199 kobiet), bez zatrudnienia, zamieszkujących obszar Polski, poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawę sytuacji na rynku pracy, w tym wsparcie w formie zatrudnienia wspomaganego, w okresie 01.12.2021-30.06.2023r.

Grupę docelową stanowi 390 osób (w tym 199 kobiet), spełniających łącznie następujące kryteria kwalifikujące:

a)           wiek 18 lat i więcej,

b)          status osoby z niepełnosprawnościami ,

c)           status osoby bezrobotnej  lub biernej zawodowo ,

d)          zamieszkanie na terenie całej Polski .

Projekt na każdym jego etapie realizowany będzie z poszanowaniem zasady równości szans i płci oraz niedyskryminacji, w tym w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany jest w poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia, jednakże dokładny ich zakres zostanie indywidualnie dostosowany do potrzeb Uczestnika i Uczestniczki, a poniższy zakres nie jest listą zamkniętą i może zostać rozszerzony o inne formy pomocy, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i założeń określonych w IPD Uczestników i Uczestniczek:

1)           opracowanie Indywidualnego Planu Działania

2)           doradztwo zawodowe/ poradnictwo zawodowe

3)           poradnictwo psychologiczne

4)           pośrednictwo pracy

5)           szkolenia zawodowe

6)           staż zawodowy

7)           zatrudnienie wspomagane

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu:  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.kontraktor.biz.pl

tel. 882042781, 884201708, 606383089, 694467125

Biuro Projektu „Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”

Ul. Kocmyrzowska 13A/1, 31-750 Kraków

ciągznakówRPOczarnobiały

Projekt Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” 

Wieruszów 29.08.2022r.

PCPR.271.6.2022

Protokół z postępowania

Protokól z postepowania - korepetycje z matematyki

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące korepetycji z matematyki w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 upublicznionych w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie www.pcpr-wieruszow.org zostały złożone następujące oferty:

Lp.

Nazwa oferenta

Oferowana cena

Data wpływu

Uwagi

1.

Halina Świątkowska
Ul. Os. Fabryczna 4/78

98-400 Wieruszów

70,00 zł

22.08.2022r.

godz. 10:30

Oferta kompletna

Spełnia stawiane wymagań.

2.

Marlena Kik
Pieczyska 134,

98-400 Wieruszów

70,00 zł

22.08.2022r.

godz. 11:00

Oferta kompletna.

Spełnia stawiane wymagania.

3.

Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata”  
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok,
Katarzyna Anna Rokicka,
NIP 542-143-12-89

79,00 zł

26.08.2022r.

godz. 12:36

Oferta niekompletna,
brak oświadczeń,
brak potwierdzenia stażu pracy, brak oświadczeń RODO pracowników.

Cena przekracza zaplanowaną kwotę
w budżecie projektu.

Oferta niekompletna, nie spełnia wymagań

Oferty, które wpłynęły były ważne i zostały ocenione. Dwie oferty były kompletne i spełniły stawiane wymagania, natomiast jedna oferta nie spełniła wszystkich wymaganych warunków i została odrzucona.

Zamawiający ocenił oferty w sposób określony w zapytaniu ofertowym:

  • cena- 95%

Punktacja w kryterium cena została obliczona wg wzoru:

Najniższa cena spośród złożonych ofert

________________________________ x 100 x 95% = C

Cena z oferty badanej

C- to liczba punktów przyznanych w kryterium cena

  • As- Aspekt społeczny- 3%

Punktacja w kryterium aspekt społeczny została obliczona wg wzoru:

3% x 100 w przypadku spełnienia aspektu społecznego poprzez zaznaczenie w formularzu ofertowym Tak

  • D- Posiadanie ukończonych studiów podyplomowych kierunkowych

Punktacja w kryterium D zostanie obliczona wg wzoru:

2% x 100 waga procentowa dla kryterium posiadania ukończonych studiów podyplomowych kierunkowych

Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez ofertę została obliczona wg wzoru:

P= (Cmin/ Co x100 x 95%) + (3% x 100) + (2% x 100)

P= C + As + D, gdzie,

P- ilość punktów dla badanej oferty

C= Cmin/ Co x100

Cmin – oznacza cenę brutto oferty najtańszej

Co- oznacza cenę brutto oferty ocenianej

C- waga procentowa dla kryterium cena- 95%,

As- waga procentowa dla kryterium aspektu społecznego – 3% x 100

D- - posiadanie ukończonych studiów podyplomowych kierunkowych– 2% x 100

- 95% kryterium cenowe

- 3% spełnienie aspektu społecznego- osoba mająca wykonywać zamówienie w chwili podjęcia jego realizacji jest osoba bezrobotną lub poszukującą pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.Dz. U. 2022 poz. 690 z późn. zm.)

- 2% posiadanie ukończonych studiów podyplomowych kierunkowych

Lp.

Nazwa oferenta

Punktacja
w kryterium cena

Punktacja
w kryterium aspekt społeczny

Punktacja
w kryterium posiadanie studiów podyplomowych kierunkowych

Liczba uzyskanych

punktów w postępowaniu

1.

Halina Świątkowska
ul. Os. Fabryczna 4/78 98-400 Wieruszów

95

0

0

95 pkt

2.

Marlena Kik
Pieczyska 134, 98-400 Wieruszów

95

0

0

95 pkt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w związku z postępowaniem wykonania usługi korepetycji z matematyki w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 informuje, że wybrało oferty, które uzyskały najwyższą punktację i spełniły wymogi formalne oraz kwota wskazana w formularzu ofertowym nie przekracza kwoty zaplanowanej w budżecie projektu:

1. Halina Świątkowska ul. Os. Fabryczna 4/78, 98-400 Wieruszów

2. Marlena Kik Pieczyska 134, 98-400 Wieruszów.

Wieruszów, dn. 29.08.2022r.                               

Elzbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie

Podpis Zamawiającego

ciągznakówRPOczarnobiały

Projekt Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” 

Wieruszów 29.08.2022r.

PCPR.271.7.2022

Protokół z postępowania

Protokół z postępowania - korepetycje z języka angielskiego

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące korepetycji z języka angielskiego w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 upublicznionych w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie www.pcpr-wieruszow.org zostały złożone następujące oferty:

Lp.

Nazwa oferenta

Oferowana cena

Data wpływu

Uwagi

1.

Anna Zagórska

ul. Polna 32B

98-400 Wieruszów

70,00 zł

19.08.2022

godz.14:30

Oferta kompletna

Spełnia stawiane wymagań.

2.

Marta Koniarczyk

ul. Dąbrowskiego 1-7/36
98-400 Wieruszów

70,00 zł

23.08.2022

godz.07:10

Oferta kompletna.

Spełnia stawiane wymagania.

3.

Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata”  
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok,
Katarzyna Anna Rokicka,
NIP 542-143-12-89

79,00 zł

26.08.2022r.

godz. 13:09

Oferta niekompletna,
brak oświadczeń,
brak potwierdzenia stażu pracy, brak oświadczeń RODO pracowników.

Cena przekracza zaplanowaną kwotę
w budżecie projektu.

Oferta niekompletna, nie spełnia wymagań

 

Oferty, które wpłynęły były ważne i zostały ocenione. Dwie oferty były kompletne i spełniły stawiane wymagania, natomiast jedna oferta nie spełniła wszystkich wymaganych warunków i została odrzucona.

Zamawiający ocenił oferty w sposób określony w zapytaniu ofertowym:

  • cena- 95%

Punktacja w kryterium cena została obliczona wg wzoru:

Najniższa cena spośród złożonych ofert

________________________________ x 100 x 95% = C

Cena z oferty badanej

C- to liczba punktów przyznanych w kryterium cena

  • As- Aspekt społeczny- 3%

Punktacja w kryterium aspekt społeczny została obliczona wg wzoru:

3% x 100 w przypadku spełnienia aspektu społecznego poprzez zaznaczenie w formularzu ofertowym Tak

  • D- Posiadanie ukończonych studiów podyplomowych kierunkowych

Punktacja w kryterium D zostanie obliczona wg wzoru:

2% x 100 waga procentowa dla kryterium posiadania ukończonych studiów podyplomowych kierunkowych

Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez ofertę została obliczona wg wzoru:

P= (Cmin/ Co x100 x 95%) + (3% x 100) + (2% x 100)

P= C + As + D, gdzie,

P- ilość punktów dla badanej oferty

C= Cmin/ Co x100

Cmin – oznacza cenę brutto oferty najtańszej

Co- oznacza cenę brutto oferty ocenianej

C- waga procentowa dla kryterium cena- 95%,

As- waga procentowa dla kryterium aspektu społecznego – 3% x 100

D- - posiadanie ukończonych studiów podyplomowych kierunkowych– 2% x 100

- 95% kryterium cenowe

- 3% spełnienie aspektu społecznego- osoba mająca wykonywać zamówienie w chwili podjęcia jego realizacji jest osoba bezrobotną lub poszukującą pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.Dz. U. 2022 poz. 690 z późn. zm.)

- 2% posiadanie ukończonych studiów podyplomowych kierunkowych

Lp.

Nazwa oferenta

Punktacja
w kryterium cena

Punktacja
w kryterium aspekt społeczny

Punktacja
w kryterium posiadanie studiów podyplomowych kierunkowych

Liczba uzyskanych

punktów w postępowaniu

1.

Anna Zagórska

ul. Polna 32B

98-400 Wieruszów

95

0

0

95 pkt

2.

Marta Koniarczyk

ul. Dąbrowskiego 1-7/36
98-400 Wieruszów

95

0

0

95 pkt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w związku z postępowaniem wykonania usługi korepetycji z języka angielskiego w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 informuje, że wybrało oferty, które uzyskały najwyższą punktację i spełniły wymogi formalne oraz kwota wskazana w formularzu ofertowym nie przekracza kwoty zaplanowanej w budżecie projektu:

1. Anna Zagórska, ul. Polna 32B, 98-400 Wieruszów

2. Marta Koniarczyk, ul. Dąbrowskiego 1-7/36, 98-400 Wieruszów

Wieruszów, dn. 29.08.2022r.                              

Elżbieta Ochocka

Podpis Zamawiającego