Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie od 1 kwietnia 2016 r. przystąpiło do realizacji projektu konkursowego "Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem głównym projektu jest „Rozwój i doskonalenie systemu opieki nad dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej na terenie powiatu wieruszowskiego".
Zakłada się, że rezultatem projektu będzie poprawa funkcjonowania pieczy zastępczej na terenie powiatu poprzez rozwój usług kierowanych do uczestników projektu, w tym minimalizacja wykluczenia społecznego dzieci w pieczy zastępczej.

Projekt skierowany jest do 32 dzieci z pieczy zastępczej, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 18 osób sprawujących pieczę zastępczą, mieszkańców powiatu wieruszowskiego.
Na rzecz uczestników projektu świadczone będą usługi społeczne na 2 poziomach tj. dla dorosłych sprawujących pieczę zastępczą oraz dzieci w pieczy zastępczej.
Główne zadania projektu:
1. Grupowe poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2.Usługi wsparcia specjalistycznego – warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności w komunikowaniu się i społecznych,
3. Usługi terapeutyczne – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny,
4. Grupa wsparcia,
5. Usługi wsparcia specjalistycznego – warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji wychowawczych – „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
6. Usługi wsparcia specjalistycznego – warsztaty profilaktyczno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży w okresie dojrzewania,
7. Usługi wsparcia specjalistycznego – warsztaty w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień,
8. Usługi wsparcia specjalistycznego – warsztaty w zakresie rozwoju seksualnego dziecka.

Okres realizacji projektu: 1.04.2016 r. - 30.09.2017 r.

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie PCPR w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15 lub pod nr tel. 627831995 wew. 201 u Pani Marty Janiaczyk - koordynatora projektu.