Formami rodzinnej pieczy zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej są:

RODZINY ZASTĘPCZE:

Podział rodzin zastępczych, tj. spokrewnione, zawodowe, niezawodowe