ciągznakówRPOczarnobiały

Projekt „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” jest projektem partnerskim współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Realizatorami projektu są:

·         Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie – partner wiodący,
·         Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie,
·         Gmina Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie,
·         Gmina Bolesławiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu,
·         Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” z Wieruszowa,
·         Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie.

Okres realizacji projektu to 1.11.2017 r. do 31.03.2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi 3 447 915,66 zł,w tym kwota dofinansowania ze środków EFS 3 101 112,69 zł.

Celem głównym projektu jest „Rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego”. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu wieruszowskiego tj. 57 osób niesamodzielnych oraz 10 opiekunów faktycznych.
W ramach projektu realizowane będą następujące usługi społeczne w miejscu zamieszkania tj:
- asystenckie dla 12 osób niesamodzielnych, usługę tą realizować będą zatrudnieni do projektu asystenci osób niepełnosprawnych/asystenci osobiści osób niepełnosprawnych,
- opiekuńcze dla 12 osób niesamodzielnych, usługę tą realizować będą zatrudnieni do projektu opiekunowie.

Ponadto realizowane będą usługi poza miejscem zamieszkania tj:

- utworzony zostanie na terenie gminy Lututów Dzienny Dom Pomocy, dysponował on będzie 15 miejscami dla osób niesamodzielnych, w/w Dom będzie bezpiecznym miejscem spędzania czasu wolnego osób niesamodzielnych,
- utworzone zostaną w Wieruszowie mieszkania wspomagane dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu wieruszowskiego, w tym  1 mieszkanie treningowe dla 3 osób i 2 mieszkania wspierane dla 6 osób. W mieszkaniach przy wsparciu asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych świadczone będą treningi zmierzające do usamodzielnienia w/w osób. W mieszkaniach wspieranych prowadzone będzie poradnictwo specjalistyczne.

Ponadto realizowane będą usługi wspierające dla opiekunów faktycznych tj. grupowe poradnictwo specjalistyczne. Usługa świadczona będzie przez specjalistów: psychologa, pedagoga, dietetyka. Ponadto opiekunowie faktyczni będą mogli wziąć udział w kursie
I pomocy przedmedycznej.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji do projektu będą miały:

- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia,
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby
z niepełnosprawnością sprzężoną,
- osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną
i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
- osoby z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej będą miały pierwszeństwo podczas rekrutacji przed wyżej wymienionymi grupami osób.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla osób, których dochód nie przekracza w/w kryterium. Pozostałe osoby będą mogły korzystać z usług za częściową odpłatnością.