ZARZĄDZENIE NR 2/2021

KIEROWNIKA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE      

Z DNIA 23 lutego 2021 ROKU

W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZASAD PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „ AKTYWNY SAMORZĄD” W 2021 ROKU W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

           Na podstawie Uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „ Aktywny samorząd”, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 11/2018 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 10 grudnia 2018 roku oraz Uchwały Nr 15/2013 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” ,której tekst jednolity stanowi załącznik nr 6 do uchwały 16/2019 Zarządu PFRON z dnia 5 marca 2019 , załącznika nr 1 do Uchwały określającego zasady dotyczące wyboru , dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” oraz zmian do zasad określonych w załączniku nr 3 do uchwały nr 19/2020 Zarządu PFRON z dnia 4 marca 2020r. oraz załącznika do Uchwały nr 2/2021 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 11 stycznia 2021 roku pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” w 2021 roku

zarządzam co następuje:

 

  • 1. Przyjmuje się Zasady przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu

„ Aktywny samorząd” w 2021 roku w Powiecie Wieruszowskim , w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

  • 2. Zobowiązuję pracowników PCPR realizujących w/ w program do stosowania   zasad , o których mowa w§1.
  • 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się uchwały i wytyczne Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz obowiązujące przepisy prawa.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.