ciągznakówRPOczarnobiały

1. INFORMACJE DOT. POSTĘPU REKTRUTACJI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w dniu 13 maja 2016 r., zakończono rekrutację do udziału w projekcie ,,Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim”. Do projektu zrekrutowano 50 osób, w tym 32 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (uczesnicy projektu) oraz 16 rodziców zastępczych (najbliższe otoczenie uczestników projektu) oraz 2 dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (najbliższe otoczenie uczestników projektu).

2. INFORMACJE DOT. REALIZACJI PROJEKTU

W terminach 20 maja br. oraz 3 czerwca br. zrealizowano pierwszą usługę w ramach projektu t.j. Grupowe poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Realizacja poradnictwa miała na celu poszerzenie wiedzy uczestników projektu w zakresie prawa rodzinnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Osoby sprawujące pieczę zastępczą poznały prawa i obowiązki, jakie nad nimi ciążą w związku z pełnioną funkcją.

 9 osób w sali konferencyjnej siedzacych przy stole prostokatnym, po lewej stronie okna zasłonięte żaluzjami, na stole 4 wody w butelkach, 2 filiżanki oraz 6 kartek z zeszytu
 grupa 6 osób przy prostokątnym stole w sali konferencyjnej, na ścianie ekran biały, po lewej stronie drzwi

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach w dniach: 11.06.2016r., 18.06.2016r., 28.06.2016r. oraz 29.06.2016r. zrealizowano drugą usługę w ramach projektu tj. Warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności w komunikowaniu się i społecznych (prowadziło je 4 specjalistów, trwały łącznie 24 godziny). Uczestniczyło w nich 46 osób – uczestników projektu.

Głównym celem w/w warsztatów było wzmocnienie pieczy zastępczej poprzez

poprawę relacji w poszczególnych rodzinach oraz placówkach opiekuńczo

- wychowawczych typu rodzinnego m.in. poprzez:
- dostarczenie wiedzy na temat skutecznych form komunikacji,
- odkrywanie własnego potencjału komunikacyjnego,
- rozwijania umiejętności aktywnego słuchania,
- uświadamiania sobie stosowanych w relacjach barier komunikacyjnych,
-zapoznanie się z wewnętrznymi uwarunkowaniami wpływającymi na

efektywność porozumiewania się z drugim człowiekiem.

DSC04385 
 DSC04582
 DSC04692
 DSC04387

W okresie od 30 sierpnia do 8 listopada 2016 r. w siedzibie Cech Rzemiosł Różnych w Wieruszowie zrealizowano Warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji wychowawczych - ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców”. W 30 - godzinnych warsztatach wzięło udział 7 osób dorosłych, sprawujących pieczę zastępczą (zajęcia dla II grupy uczestników zadnia odbędą się w okresie od lutego do czerwca 2017 roku).

 Celem w/w warsztatów było m.in. ,,Wzmocnienie pieczy zastępczej poprzez poprawę relacji w poszczególnych rodzinach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”

Poprzez:

  • Wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.
  • Naukę umiejętności lepszego porozumiewania się.
  • Refleksję nad własną postawą wychowawczą.
  • Wymianę doświadczeń dające zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości.
  • Naukę dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.
  • Dostarczenie wiedzy na temat skutecznych form komunikacji.
  • Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania.
  • Rozwijanie umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi.
grupa 7 kobiet przy prostokątnym stole prowadzi dyskusję, w tle szafa, na stole butelki plastikowe małe z wodą 
 grupa 7 kobiet przy prostokątnym stole prowadzi dyskusję, w tle szafa, na stole butelki plastikowe małe z wodą
 grupa 7 kobiet przy stole prostokątnym, w tle szafa, po lewej stronie okno, na stole butelki z wodą małe
 grupa 7 kobiet przy prostokątnym stole prowadzi dyskusje, w tle 2 okna, komoda, na stole małe butelki z wodą

W roku 2016r. w ramach projektu odbyło się 8 spotkań GRUPY WSPARCIA (tj.16 godzin), w których uczestniczyło 7 dorosłych uczestników projektu, sprawujących pieczę zastępczą. Spotkania prowadził psycholog zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie. Na spotkaniach uczestnicy Grupy wsparcia omawiali bieżące problemy opiekuńczo - wychowawcze wynikające ze sprawowania opieki nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.

Grupa 4 kobiet siedząca przy prostokątnym stole prowadząc rozmowę 
 Grupa 6 osób siedząca przy prostokatnym stole, w tym 1 mężczyzna, osoby prowadzą rozmowę

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, ul. Parkowa 1 , 98 - 420 Sokolniki w dniu 18.05.2017r. oraz 19.05.2017r. w godzinach od 9:00 do 14:00 odbyły się usługi wsparcia specjalistycznego tj. Warsztaty w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień. W warsztatach uczestniczyło 16 dorosłych uczestników projektu, sprawujących pieczę zastępczą.

Głównym celem w/w warsztatów było poszerzenie wiedzy dorosłych uczestników projektu, sprawujących pieczę zastępczą z zakresu profilaktyki i konsekwencji uzależnień, co przełoży się na jakość pełnionej funkcji rodzica zastępczego/dyrektora placówki. Dzieci w pieczy zastępczej wywodzą się często z rodzin alkoholowych.

prostokątna niewielka sala, w której odbywają się zajęcia z zakresu uzależnień, na zdjęciu widocznych jest 11 osób - uczestników warsztatu siedzących na krzesłach ustawionych w półokręgu, zajęcia prowadzi mężczyzna, który stoi zwócony przodem do słuchaczy,  

W okresie od 24 czerwca do 30 czerwca 2017 r. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym ,,Zacisze” w Spale zorganizowany został 7 – dniowy, wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny. W obozie udział wzięło 15 dorosłych uczestników projektu oraz 26 dzieci. W ramach obozu przeprowadzonych zostało 42 godz. zajęć dla uczestników projektu sprawujących pieczę zastępczą m.in.: z zakresu przeciwdziałania wypaleniu oraz organizacji czasu wolnego oraz 42 godz. zajęć dla dzieci umieszczonych w pieczy m.in.: z zakresu profilaktyki uzależnień, radzenia sobie ze stresem i organizacji czasu wolnego. Wspólny udział w wyjazdowym obozie socjoterapeutycznym, zarówno dorosłych uczestników projektu, jak i dzieci umieszczonych w pieczy, wpłyną na poprawę wzajemnych relacji i wzmocnienie więzi w rodzinach zastępczych. W czasie wolnym od zajęć dla każdego z uczestników obozu zapewniono 1 bilet wstępu do Parku Linowego w Spale oraz na basen. Dodatkową atrakcją była podróż kolejką carską do miejscowości Konewka, gdzie znajdują się schrony kolejowe z okresu II wojny światowej, spacer z przewodnikiem po Spale oraz wizyta w Spalskim Parku Krajobrazowym. Celem w/w usługi socjoterapeutycznej było zdobycie umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz organizacji czasu wolnego przez dorosłych uczestników projektu. Z kolei nieletni uczestnicy projektu zdobyli wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień, co zwiększy ich szanse na niepowielanie błędów rodziców biologicznych.

prostokatny stół przy którym siedzi 10 osób, dorosłych uczestników obozu, na stole 2 wody małe butelkowe, kartki papieru, spotkanie prowadzi 1 osoba, kobieta zwócona twarza do uczestników, a tyłem do ekranu wyświtlającego prezentacje multimedialną oraz flipchart, w pomieszczeniu jest jasno  
 grupa 13 osób, w tym 10 usmiechniętych dzieci i 3 opiekunek - kobiet, w sali, 9 osób stoi, w tym 2 opiekunki i trzymają w rękach dużą kartę papieru z kolorowymi odciskami rąk dzieci i ich imionami, przed nimi kucają 4 osoby, w tym 1 opiekunka trzymająca na kolanach 2 dzieci
 10 dzieci (7 chłopców i 3 dziewczyny) w wieku szkolnym w kaskach ochronnych w lesie, w parku linowym, słoneczna pogoda