logo PFRON  logo Programu Aktywny samorząd 

Program „Aktywny samorząd” w 2021 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje o przystąpieniu do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.

Od 1 marca 2021 roku wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Warunkiem umożliwiającym złożenie wniosku przez internet w ramach systemu SOW jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP oraz w wersji papierowej w siedzibie PCPR w Wieruszowie ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 627831995.

Dokumenty można pobrać w siedzibie Centrum oraz na stronie www.pcpr-wieruszow.org pod linkiem http://pcpr-wieruszow.org/index.php/informacje/osoby-niepelnosprawne /aktywny samorząd/wnioski do pobrania w 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat w/w programu dostępne są również na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Program „Aktywny samorząd” jest skierowany do osób niepełnosprawnych, a także do samorządów powiatowych, dla których środki pochodzące z programu są uzupełnieniem ich działań w ramach zadania własnego – wsparcia osób niepełnosprawnych. Program dzieli się na dwa moduły. 

Moduł I  

W module I przewidziane są następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. W ten sposób wspieramy osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu ruchu, jak również osoby głuche.

Obszar B to likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Dzięki temu obszarowi można uzyskać m.in. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Ponadto Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może pomóc w sfinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Z kolei obszar C to likwidacja barier w poruszaniu się. W ramach tego obszaru można na przykład uzyskać dofinansowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka. Oprócz tego PFRON dofinansowuje również zakup nowoczesnych protez kończyn. Dzięki temu osoby po amputacjach mogą uzyskać znaczącą pomoc w zakupie wysokospecjalistycznych protez (co najmniej na III poziomie jakości).

Czwarty obszar dotyczy pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. Wsparcie w ramach obszaru D jest kierowane do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II

Drugi moduł programu „Aktywny samorząd” to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • kolegium,
  • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku:

1. Moduł I

I termin - od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.05.2021 r.

II termin - od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.08.2021 r.

2. Moduł II

I termin - od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021.

II termin – od dnia 01.09.2021 r. do dnia 10.10.2021 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022.

Więcej informacji o elektronicznym Systemie Obsługi Wsparcia, harmonogramie realizacji programu oraz wysokości dofinansowań.