logo pcprlogoASlogo

Program „Aktywny samorząd” w 2023 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje o przystąpieniu do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023.

Obszary programu, które będą realizowane w 2023 roku:

Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, z dysfunkcją narządu ruchu;

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, z dysfunkcją narządu ruchu;

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, w wieku aktywności zawodowej.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, z dysfunkcją narządu słuchu;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, z dysfunkcją narządu wzroku lub kończyn górnych,

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, z dysfunkcją narządu wzroku;

Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, lub zatrudnione, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności; w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, potwierdzenie opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie;

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, potwierdzenie opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie;

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania;

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego z żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Wnioski można składać od 1 marca 2023 roku w siedzibie Centrum w wersji papierowej oraz przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Warunkiem umożliwiającym złożenie wniosku przez internet w ramach systemu SOW jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP oraz w wersji papierowej w siedzibie PCPR w Wieruszowie ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 627831995.

Dokumenty można pobrać w siedzibie Centrum oraz na stronie www.pcpr-wieruszow.org w zakładce osoby niepełnosprawne / „Aktywny samorząd”. Szczegółowe informacje na temat w/w programu dostępne są również na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

1. Moduł I

I termin - od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.05.2023 r.

II termin - od dnia 01.06.2023 r. do dnia 31.08.2023 r.

2. Moduł II

I termin - od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023.

II termin – od dnia 01.09.2023 r. do dnia 10.10.2023 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024.