Zasady dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby, które złożą wniosek
o dofinansowanie i spełniają łącznie następujące warunki:

  1. posiadają kopię orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (w przypadku dzieci do lat 16), o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym lub lekkim lub orzeczenia równoważnego tj. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub kopię orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 roku;
  2. przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
    50% przeciętnego wynagrodzenia - na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
    65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej;
  3. posiadają fakturę/y za zakup przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych wystawionych na osobę niepełnosprawną, określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; bądź
  4. posiadają kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy. Wnioski można składać przez cały rok.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

  • do 100% sumy udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na postawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany.
  • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Wnioski dofinansowywane będą w ramach rocznego limitu środków PFRON przeznaczonych na realizację dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.