Na terenie Powiatu Wieruszowskiego począwszy od dnia 1 grudnia 2010r. funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Lubczynie. Powyższa placówka mieści się w budynku byłego ośrodka zdrowia w Lubczynie, gmina Wieruszów. Placówka przeznaczona jest dla 8 dzieci.

Począwszy od 27 sierpnia 2014r.  została uruchomiona druga na terenie powiatu placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Sokolnikach, która mieści się w budynku byłego ośrodka zdrowia w Sokolnikach. Placówka jest przeznaczona dla 8 dzieci.

Począwszy od 1 sierpnia 2018 r.  została uruchomiona trzecia na terenie powiatu placówka opiekunczo-wychowawcza typu rodzinnego w Czastarach. Placówka jest przeznaczona dla 8 dzieci.

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Lubczynie oraz    w Sokolnikach Powiat Wieruszowski zlecił w drodze otwartego konkursu ofert Fundacji „HAPPY KIDS” z siedzibą w Łodzi.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego:

 • tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej,
 • wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się,
 • umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu,
 • zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,
 • ustala zasady kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z Sądem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym.

Placówka rodzinna zapewnia dzieciom:

 • wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych,
 • dostęp do opieki zdrowotnej,
 • dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych,
 • wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej,
 • zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, podręczniki i przybory szkolne,
 • kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 r. ż.,
 • dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,
 • odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne,
 • dostęp do nauki i pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań  domowych,
 • udział w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych,
 • opłatę  za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka,
 • pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego zapewnia dzieciom odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz wyposażenie zgodne z przepisami prawa.

Skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Lubczynie oraz  do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Sokolnikach wydaje   z upoważnienia Starosty Wieruszowskiego Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w porozumieniu z Dyrektorem Domu. Podstawą skierowania do placówki rodzinnej jest orzeczenie Sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w placówce.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuję, iż od 1 czerwca 2023 r. kwoty, o których mowa w art. 115 ust. 1 i 2 oraz art. 118-120 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynoszą:

1.      Art. 115 ust. 1 – nie mniej niż 899 zł
2.      Art. 115 ust. 2 – nie mniej niż 1171 zł
3.      Art. 118 ust. 2  – nie więcej niż 472 zł
4.      Art. 119 ust. 1 – nie więcej niż 2151 zł
5.      Art. 119 ust. 2 -nie więcej niż 3961 zł
6.      Art. 120 – nie więcej niż 3649 zł

Źródło: PCPR Wieruszów