Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie( PCPR) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego PCPR w Wieruszowie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

  2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową,

  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

  3. obsługa fokusa z poziomu przeglądarki,

  4. wyróżnienie odnośników (zmiana kolorów linków)

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kierownik PCPR , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , a także dzwoniąc na nr tel. 627831995.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Żądanie powinno zawierać:

  1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.

  2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.

  3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

  4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie jest budynek znajdujący się przy ul. Ludwika Waryńskiego 15. Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest wypłaszczona i utwardzona. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo odbywa się na parterze.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek nie posiada podjazdu do wózków inwalidzkich. Budynek jest wyposażony w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia dostęp na parter budynku. Ponadto na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille, nie ma również druku powiększonego. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 5 miejsc parkingowych i za budynkiem 2 miejsca parkingowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.