Obraz1                                                                                    

  Zał. do Uchwały nr 1/2024  Zespołu Programowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
„Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej II”

Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej II” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Działanie FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne.

 §1

Informacje ogólne

 1. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu
  nr FELD.07.09-IP.01-0001/23-00 zawartej przez Powiat Wieruszowski, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, a  Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
 2. Celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych
  i przystępnych cenowo usług, poprzez rozwój usług społecznych, tworzenie/wspieranie
  i prowadzenie miejsc świadczenia usług dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego w okresie 01.10.2023r. – 31.12.2026r. w formie: usług opiekuńczych w DDP „Spokojna Przystań”, usług sąsiedzkich, usług asystenckich, usług mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego, klubu dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu "Być Razem” oraz działań wspierających opiekunów faktycznych.
 3. Projekt skierowany jest do 134 mieszkańców powiatu wieruszowskiego tj.
 • 114 osób (56K/58M) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ( w tym
  z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawność), osób narażonych na umieszczenie
  w instytucjach całodobowych)
 • - 20 osób ( 15K/5M) otoczenia ww. grup osób np. opiekunowie faktyczni - w szczególności osoby sprawujące opiekę nad seniorami, osobami z niepełnosprawnościami i innymi osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 1. Udział w projekcie jest bezpłatny dla:
 • uczestników usług Klubu dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu „Być Razem”, usług asystenckich, usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy „Spokojna Przystań”, usług mieszkalnictwa treningowego, usług mieszkalnictwa wspomaganego, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Dla uczestników Projektu, których dochód przekroczy w/w kryterium dochodowe ustalona zostanie odpłatność, oddzielnie dla każdej usługi,
 • uczestników sąsiedzkich usług opiekuńczych, których dochód nie przekracza 300% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r.
  o pomocy społecznej. Dla uczestników usługi, których dochód przekroczy w/w kryterium dochodowe ustalona zostanie odpłatność,
 • osób z otoczenia uczestników projektu.
 1. Biuro projektu znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, tel. 62 78 31 995.
 2. Projekt realizowany jest w partnerstwie:
 3. Partner wiodący:
 • Powiat Wieruszowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie ul.  Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, tel. 62 78 31 995;
 1. Partnerzy:
 • Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie,
  98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7, tel. 62 78 41 554;
 • Gmina Lututów/Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie, 98-360 Lututów, ul. Klonowska 8, tel. 43 87 14 131;
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie; 98-400 Wieruszów, ul.  Sportowa 7, tel. 62 78 41 331;
 • Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc, 98-400 Wieruszów,
  Marianów 7, tel. 62 78 42 535;
 1. Przedmiotem Projektu jest prowadzenie zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych tj.
 • Działań wspierających opiekunów faktycznych - grupowe poradnictwo specjalistyczne

Opiekunowie faktyczni osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu uczestniczących w Projekcie będą mogli wziąć udział w grupowym poradnictwie specjalistycznym oraz w szkoleniu
z udzielania I  pomocy medycznej.

Partner odpowiedzialny: Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wieruszowie

 • Usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy „Spokojna Przystań”

Dzienny Dom Pomocy zapewniać będzie 32 miejsca dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zapewniać będzie opiekę i odpowiednie warunki do wielogodzinnego przebywania osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zakres świadczonych usług przez opiekunów oraz specjalistów zapewniać będzie wsparcie w obszarze zaspokojenia potrzeb życiowych. W ramach usługi osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będą mogły brać udział w różnych formach aktywizacyjnych, integracyjnych oraz kulturalnych.

Partner odpowiedzialny: Gmina Lututów/Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lututowie

 • Usług sąsiedzkich

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze świadczone będą przez opiekunów z najbliższego otoczenia - sąsiadów
w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Partner odpowiedzialny: Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wieruszowie

 • Klubu dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu „Być Razem”

Klub zapewniać będzie 30 miejsc dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zajęcia prowadzone będą: stacjonarnie w siedzibie Klubu (zajęcia psychologiczne, arteterapeutyczne, rytmiczno-ruchowe, terapia pedagogiczna, konsultacje specjalistyczne np. prawne, psychologiczne) oraz poza nim (wycieczki, wyjścia do kina, teatru).

Partner odpowiedzialny: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski w Wieruszowie

 • Usług asystenckich

Usługi asystenckie skierowane do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu świadczone będą przez asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. W/w usługi mają na celu wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w  wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Partner odpowiedzialny: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie

 • Usług mieszkalnictwa treningowego

W ramach usługi zapewniony będzie pobyt w mieszkaniu treningowym stworzonym dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Pod opieką opiekuna domu, asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, wolontariuszy wspierających prowadzone będą treningi umiejętności finansowych, praktycznych, higieny, zarządzania mieszkaniem, kulinarne, społeczne itd.,  przygotowujące osobę  przebywającą w mieszkaniu treningowym do prowadzenia samodzielnego życia.

Partner odpowiedzialny: Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”

 • Usług mieszkalnictwa wspomaganego

W ramach usługi zapewniony będzie pobyt w mieszkaniach wspomaganych stworzonych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Usługa zapewniać będzie odpowiednie warunki bytowe umożliwiające prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego przy wsparciu opiekuna domu, asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, wolontariuszy wspierających. Prowadzone będą treningi umiejętności finansowych, praktycznych, higieny, zarządzania mieszkaniem, kulinarne, społeczne itd., przygotowujące osobę  przebywającą w mieszkaniu wspomaganym do prowadzenia samodzielnego życia.

Partner odpowiedzialny: Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”

§2

Kryteria uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Projektu może zostać mieszkaniec powiatu wieruszowskiego, który:
 2. Jest dorosłą osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia
  w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej
  z podstawowych czynności dnia codziennego, co zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem np. zaświadczeniem lekarskim, orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, wywiadem środowiskowym, zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej, ocenie potrzeby wsparcia, ocenie wg skali funkcjonowania codziennego (skala Lawtona, skala Katza i skala Barthel).
 3. Jest osobą narażoną na umieszczenie w instytucjach całodobowych lub przebywającą
  w instytucjach całodobowych (skierowanie/decyzja o potrzebie umieszczenia w instytucji całodobowej, zaświadczenie o przebywaniu w instytucji całodobowej);
 4. Jest opiekunem faktycznym osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będącej uczestnikiem Projektu tj. osobą pełnoletnią opiekującą się osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niebędącą opiekunem formalnym (zawodowym) i  niepobierającą wynagrodzenia z tytułu sprawowania takiej opieki, najczęściej członek rodziny, osoba bliska, wolontariusz, co zostanie potwierdzone w przeprowadzonym na cele realizacji Projektu np. wywiadem środowiskowym, oświadczeniem.
 5. złoży dokumenty niezbędne do realizacji Projektu tj.:
 • formularz rekrutacyjny do projektu (wzór stanowi zał. nr 1 do Regulaminu),
 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie
  i rozpowszechnianie wizerunku oraz klauzula RODO (wzór stanowi zał. nr 2 do Regulaminu),
 • deklarację uczestnictwa w projekcie (wzór stanowi zał. nr 3 do Regulaminu),
 1. akceptuje Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej II”.
 2. W/w dokumenty rekrutacyjne do projektu są dostępne w Biurze Projektu tj. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie (ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98 – 400 Wieruszów, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30), w siedzibach Partnerów (dane Partnerów znajdują się w §1 ust. 6 pkt a i b oraz na stronie internetowej PCPR w Wieruszowie tj. http://pcpr-wieruszow.org/ w zakładce Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej II”.
 3. Liczba miejsc we wszystkich usługach społecznych jest ograniczona.
 4. Przyjmowane będą jedynie kompletnie i poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne.

§3

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną w:

-  biurze projektu

-  siedzibach Partnerów odpowiedzialnych za poszczególne usługi

 1. Kandydat do uczestnictwa po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem przedkłada dokumenty wymienione w 2 ust. 1 pkt. d. (do pobrania u Realizatorów poszczególnych usług lub do pobrania na stronie internetowej PCPR w Wieruszowie pod adresem http://pcpr-wieruszow.org/ w zakładce Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej II”)
 2. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans dla kobiet i mężczyzn.
 3. Rekrutacja do udziału w Projekcie prowadzona będzie na bieżąco przez cały okres realizacji Projektu.
 4. O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym w przypadku usług opiekuńczych, asystenckich, usług w mieszkaniach treningowych i wspomaganych, Klubie dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu „Być Razem” pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:
 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • z  niepełnosprawnością sprzężoną,
 • z chorobami psychicznymi,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ( w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10),
 • korzystające z FE PŻ,
 • zamieszkujące samotnie.
 1. Poszczególni Partnerzy projektu prowadzą rekrutację do udziału w usługach, których
  są realizatorami.
 2. Osoby z otoczenia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu rekrutowane są przez realizatorów danych usług zgodnie z zasadą, że w/w osoby mogą brać udział
  w projekcie wtedy, gdy ich udział jest konieczny dla prawidłowego wsparcia w/w grup docelowych.
 3. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę przystąpienia do pierwszej usługi w ramach projektu.
 4. W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby osób do poszczególnych usług społecznych Partnerzy utworzą listy rezerwowe.
 5. Informacja na temat zakwalifikowania uczestnika do projektu wraz z informacją na temat miejsca i terminu rozpoczęcia realizacji usług jest przekazywana uczestnikom przez Partnera odpowiedzialnego za realizację wybranej usługi z wykorzystaniem danych teleadresowych przekazanych przez uczestników w formularzu rekrutacyjnym.

 §4

Zakończenie uczestnictwa

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie jeżeli rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi, złożona została w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. O rezygnacji musi natychmiast powiadomić Partnera odpowiedzialnego za realizację określonej usługi społecznej na piśmie (wzór oświadczenia o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w  projekcie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu). Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
 2. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia uczestnika z Projektu osoby znajdujące się na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w Projekcie.
 3. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach:

- niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu,

- niestosowania się do szczegółowych zasad realizacji poszczególnych usług określonych przez

   Partnerów.

 1. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje Partner realizujący poszczególną usługę na wniosek pracownika odpowiedzialnego za realizację usługi, w którym bierze udział uczestnik lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu odpowiednich informacji.
 2. Osoba, która zakończyła udział w projekcie składa oświadczenie uczestnika dot. jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie stanowiące zał. nr 6 do niniejszego Regulaminu.
 3. Osoba, która zakończyła udział w projekcie ma prawo, na własny wniosek, otrzymać zaświadczenie potwierdzające fakt uczestnictwa w projekcie.

 §5

Zobowiązania realizatorów projektu

Partnerzy zobowiązują się do:

 1. Prowadzenia rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Informowania uczestników o wszelkich faktach mogących utrudnić lub uniemożliwić im udział w poszczególnych usługach.
 3. Przyjmowania i rozpatrywania uwag i skarg uczestników związanych z działaniami prowadzonymi w ramach poszczególnych usług.
 4. Zapewnienia odpowiedniej kadry oraz materiałów niezbędnych dla przeprowadzenia zaplanowanych działań.


                                                                                                                                                                 §6

Zobowiązania uczestników projektu

Uczestnik zobowiązuje się do:

 1. Podpisywania w trakcie udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu list obecności, dzienników usług/zajęć, kart realizacji wsparcia i innych dokumentów wskazanych przez prowadzącego usługę/zajęcia.
 2. Wypełniania w trakcie udziału w usługach/zajęciach ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających.
 3. Bieżącego informowania Partnera odpowiedzialnego za prowadzenie usługi/zajęć w ramach danej usługi o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział uczestnika w projekcie.
 4. Uczestnictwa w realizacji usług społecznych, do których został zakwalifikowany.
 5. Bieżącego informowania o zmianie swojej sytuacji mającej wpływ na dalsze uczestnictwo w  Projekcie.

§7

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Zespół Programowy powołany do realizacji Projektu, od której nie przysługuje odwołanie.
 2. Wszelkie działania organizacyjne mające na celu realizację usług społecznych w ramach Projektu przeprowadzą
 3. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej II”.
 4. Zespół Programowy zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian
  w przepisach lub innych dokumentach określających warunki realizacji projektu
  w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Przyjąłem/am do wiadomości i zobowiązuje się przestrzegać warunki niniejszego regulaminu.

                                                                                                                      ……………………………………………………….    

                                                                                                                            data i czytelny podpis uczestnika

* W przypadku niemożności podpisania przez uczestnika projektu formularz podpisuje jego opiekun prawny/rodzic zastępczy

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - formularz rekrutacyjny do projektu
 2. Załącznik nr 2 - oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz klauzula RODO
 3. Załącznik nr 3 - deklarację uczestnictwa w projekcie
 4. Załącznik nr 4 - oświadczenia o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie
 5. Załącznik nr 5- oświadczenie uczestnika dotyczące jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie