Wywiązując się z zadań nałożonych na Powiat przez szereg ustaw mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy domowej oraz wparcie osób jej doznających oraz realizując założenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wieruszowskim na lata 2017-2022 Powiat Wieruszowski zlecił Caritas Diecezji Kaliskiej realizację zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej.

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w ramach podpisanych przez Powiat Wieruszowski umów z Caritas Diecezji Kaliskiej istnieje możliwość kierowania mieszkańców powiatu wieruszowskiego w sytuacji kryzysowej do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 10, 63-604 Baranów, tel. 609046049.

Poniżej procedury

Uchwała Zarządu Powiatu Wieruszowskiego w sprawie przyjęcia procedur Powiatowego Ośrodka Interwencji Krzysowej w Słupi pod Kępnem wraz z procedurami.pdf

Do ośrodka przyjmowane są w szczególności:

- ofiary klęsk żywiołowych,
- rodziny w kryzysie,
- ofiary przemocy,
- matki samotnie wychowujące dzieci, będące bez środków do życia.

Koszt pobytu osoby dorosłej w ośrodku w 2024 roku wynosi 50 zł za dobę oraz dla osoby niepełnoletniej 20 zł za dobę.

W ramach w/w umów zabezpieczono minimum 5 miejsc noclegowych dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego.

Ośrodkiem zarządza Kierownik POIK. W Ośrodku oprócz Kierownika, pracują w zależności od potrzeb specjaliści np.: psycholog, prawnik, pedagog, terapeuta, pracownik socjalny i administracyjno-biurowy.

Biuro Ośrodka jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00.

Natomiast hostel Ośrodka czynny jest całą dobę we wszystkie dni tygodnia, również w niedzielę i święta.

POIK świadczy usługi w zakresie:

• udzielania całodobowego schronienia dla osób będących w kryzysie
• konsultacji psychologicznych i porad prawnych w razie potrzeb
• pomocy socjalnej
• pomocy pedagogicznej w razie potrzeb

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
• przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu przejściu sytuacji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej;
• zapewnienie ochrony w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osób i rodzin dotkniętych kryzysem;
• diagnoza sytuacji kryzysowej i podjęcie dalszych działań na rzecz osób w kryzysie (w zależności od rozpoznania);
• wzmacnianie pozytywnych stron osoby / rodziny.

Mieszkańcy Ośrodka mają do dyspozycji:
• pokoje hostelowe,
• wyposażoną kuchnię i jadalnię,
• sanitariaty,
• pokój zabaw dla dzieci.

W sprawie kierowania do w/w Ośrodka prosimy o kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem, kierownik Ośrodka Pani Hanna Stefańska tel. 609046049 lub z pracownikiem PCPR w Wieruszowie Kariną Klaus - Boroń – starszy specjalista pracy socjalnej ds. osób niepełnosprawnych PCPR w Wieruszowie, tel. 627831995.