Dostępność PCPR

Jak zapewnić  dostępność?

Złóż wniosek do PCPR w Wieruszowie o zapewnienie dostępności. We wniosku  opisz, jakie bariery architektoniczne lub informacyjno-komunikacyjne (np. brak usługi tłumaczenia na Polski Język Migowy, czy też brak pętli indukcyjnej dla  osób słabosłyszących) przeszkadzają, aby korzystać z usług wspomnianej placówki na równi z innymi ludźmi.
Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności?
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wniosek o zapewnienie dostępności może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego.
WAŻNE – warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie interesu faktycznego wobec instytucji . Interes faktyczny to  potrzeba skorzystania z usług świadczonych przez dany podmiot (np. zebranie rodziców w szkole, załatwienie sprawy w urzędzie, udział w wydarzeniu kulturalnym, wizyta lekarska, itp.).


Wniosek o zapewnienie dostępności do pobrania:

wniosek o zapewnienie dostępności (pdf)

wniosek o zapewnienie dostępności (docx)