ciągznakówRPOczarnobiały

Zał. do Uchwały nr 1/2017 Zespołu Programowego

"Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie„Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata    2014 - 2020.
Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne,
Działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałanie IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne,

§1

Informacje ogólne

1.   Projekt jest realizowany na podstawie umowy  ramowej nr RPLD.09.02.01-10-A002/17-00 zawartej przez Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie a  Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
2.   Celem głównym projektu jest rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego.
3.   Projekt skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców powiatu wieruszowskiego tj. 57 osób niesamodzielnych (33K/24M) – uczestników Projektu oraz 10 opiekunów faktycznych (8K/2M).
4.   Udział w projekcie jest bezpłatny dla opiekunów faktycznych oraz uczestników Projektu, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Dla uczestników Projektu, których dochód przekroczy w/w kryterium dochodowe ustalona zostanie odpłatność, oddzielnie dla każdej usługi. Udział w Projekcie opiekunów faktycznych jest bezpłatny.
5.   Biuro projektu znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów.
6.   Projekt realizowany jest w partnerstwie:
a)      Partner wiodący:
·  Powiat Wieruszowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie ul.  Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów;
b)      Partnerzy:
· Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie,   98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7;
· Gmina Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie, 98-360 Lututów, ul. Klonowska 8;
· Gmina Bolesławiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu,   98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1;
· Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski w Wieruszowie; 98-400 Wieruszów, ul.  Sportowa 7;
· Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc, 98-400 Wieruszów,  ul. Marianów 7;
7.  Dane teleadresowe Partnerów znajdują się w zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8. Przedmiotem Projektu jest prowadzenie zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych tj.

· Usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy
Dzienny Dom Pomocy jest przeznaczony dla osób niesamodzielnych. Zapewnia opiekę i odpowiednie warunki do wielogodzinnego przebywania osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zakres świadczonych usług przez opiekunów oraz specjalistów zapewniać będzie wsparcie w obszarze zaspokojenia potrzeb życiowych. W ramach usługi osoby niesamodzielne będą mogły brać udział w różnych formach aktywizacyjnych, integracyjnych oraz kulturalnych.

Partner odpowiedzialny: Gmina Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie

· Usług mieszkalnictwa treningowego
W ramach usługi zapewniony będzie pobyt w mieszkaniu treningowym stworzonym dla osób niesamodzielnych. Pod opieką opiekuna domu, asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych oraz wolontariusza wspierającego prowadzone będą treningi umiejętności finansowych, praktycznych, higieny, zarzadzania mieszkaniem, kulinarne, społeczne itd.,  przygotowujące osobę  przebywającą w mieszkaniu treningowym do prowadzenia samodzielnego życia.

Partner odpowiedzialny: Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”

· Usług mieszkalnictwa wspieranego
W ramach usługi zapewniony będzie pobyt w mieszkaniach wspieranych stworzonych dla osób niesamodzielnych. Usługa zapewniać będzie odpowiednie warunki bytowe umożliwiające prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego przy wsparciu opiekuna domu, asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych i wolontariusza wspierającego. Prowadzone zostaną treningi umiejętności finansowych, praktycznych, higieny, zarzadzania mieszkaniem, kulinarne, społeczne itd., przygotowujące osobę  przebywającą w mieszkaniu wspieranym do prowadzenia samodzielnego życia. Ponadto mieszkańcy będą mogli liczyć na wsparcie specjalistów w ramach poradnictwa indywidualnego oraz grupowego.

Partner odpowiedzialny: Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”

· Usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
Usługi opiekuńcze świadczone będą przez opiekunów w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem jej indywidualnych potrzeb.

Partner odpowiedzialny: Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wieruszowie oraz  Gmina Bolesławiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

· Usług asystenckich w miejscu zamieszkania
Usługi asystenckie skierowane do osób niesamodzielnych świadczone będą przez asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy wspierających. W/w usługi maja na celu wsparcie osób niesamodzielnych w  wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Partner odpowiedzialny: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski w Wieruszowie

· Usług wspierających dla opiekunów faktycznych – grupowe poradnictwo specjalistyczne
Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych uczestniczących w Projekcie będą mogli wziąć udział w grupowym poradnictwie specjalistycznym oraz w kursie I  pomocy przedmedycznej.

Partner odpowiedzialny: Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Wieruszowie.

§2

Kryteria uczestnictwa

1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba która:
a) zamieszkuje powiat wieruszowskii jest osobą niesamodzielną, tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, co zostanie potwierdzone w przeprowadzonym na cele realizacji Projektu wywiadzie środowiskowym,
b) jest opiekunem faktycznym niesamodzielnego uczestnika Projektu tj. osobą pełnoletnią opiekującą się osobą niesamodzielną, niebędącą opiekunem zawodowym i  niepobierającą wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny,co zostanie potwierdzone w przeprowadzonym na cele realizacji Projektu wywiadzie środowiskowym,
c) złoży dokumenty niezbędne do realizacji Projektu tj.:
- formularz rekrutacyjny do projektu (wzór stanowi zał. nr 2 do Regulaminu),
- kwestionariusz do sporządzenia oceny funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki i pomocy(wzór stanowi zał.  nr 3 do Regulaminu),
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór stanowi zał.  nr 4 do Regulaminu),
- deklarację uczestnictwa w projekcie(wzór stanowi zał. nr 5do Regulaminu),
- oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku (wzór stanowi zał. nr 6 do Regulaminu),  
d)      akceptuje Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”.
2.   W/w dokumenty rekrutacyjne do projektu są dostępne w Biurze Projektu tj. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie (ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98 – 400 Wieruszów, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30), w siedzibach Partnerów (dane teleadresowe Partnerów znajdują się w zał. nr 1 do Regulaminu) oraz na stronie internetowej PCPR w Wieruszowie tj. wieruszow.pcpr.info w zakładce Centrum Usług Społecznych
3. Liczba miejsc we wszystkich usługach społecznych jest ograniczona.
4. Przyjmowane będą jedynie kompletnie i poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne.

§3

Zasady rekrutacji

1.  Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną w:
-  biurze projektu
-  siedzibach Partnerów odpowiedzialnych za poszczególne usługi
2. Kandydat do uczestnictwa po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem przedkłada dokumenty  wymienione w §2 ust. 1 pkt. c. (do pobrania w miejscach wskazanych w zał. nr 1 do Regulaminu lub do pobrania na stronie internetowej PCPR w Wieruszowie pod adresemwww.pcpr.wieruszow.infow zakładce Centrum Usług Społecznych)
3. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans dla kobiet i mężczyzn.
4.  Rekrutacja do udziału w Projekcie prowadzona będzie na bieżąco przez cały okres realizacji Projektu.
5.  O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:
· osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia,
· osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z  niepełnosprawnością sprzężoną,
· osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
· osoby z rodzin korzystających z PO PŻ.
6. Pierwszeństwo przed w/w osobami mają osoby niesamodzielne oraz osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.
7. Poszczególni Partnerzy projektu prowadzą rekrutację do udziału w usługach.
8.  Opiekunów faktycznych do udziału w usłudze prowadzanej przez Partnera wiodącego, kierują Partnerzy odpowiedzialni za realizacje pozostałych usług.
9.  Opiekun faktyczny może brać udział w projekcie tylko w powiązaniu z osobą niesamodzielną uczestniczącą w Projekcie.
10. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę przystąpienia do pierwszej usługi w ramach projektu.
11. W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby osób do poszczególnych usług społecznych Partnerzy utworzą listy rezerwowe.
12. Informacja na temat zakwalifikowania uczestnika do projektu wraz z informacją na temat miejsca i terminu rozpoczęcia realizacji usług jest przekazywana uczestnikom przez Partnera odpowiedzialnego za realizację wybranej usługi z wykorzystaniem danych teleadresowych przekazanych przez uczestników w formularzu rekrutacyjnym.

§4

Zakończenie uczestnictwa

1.  Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie jeżeli rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi, złożona została w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. O rezygnacji musi natychmiast powiadomić Partnera odpowiedzialnego za realizację określonej usługi społecznej na piśmie (wzór oświadczenia o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w  projekcie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu). Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
2. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia uczestnika z Projektu osoby znajdujące się na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w Projekcie.
3. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach:
- niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu,
- niestosowania się do szczegółowych zasad realizacji poszczególnych usług określonych przez Partnerów.
4. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje Partner poszczególnej usługi na wniosek pracownika odpowiedzialnego za realizację usługi, w którym bierze udział uczestnik lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu odpowiednich informacji.
5. Osoba, która zakończyła udział w projekcie składa oświadczenie uczestnika dot. jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie stanowiące zał. nr 8 do niniejszego Regulaminu.
6. Osoba, która zakończyła udział w projekcie ma prawo, na własny wniosek, otrzymać zaświadczenie potwierdzające fakt uczestnictwa w projekcie.

§5

Zobowiązania realizatorów projektu

Partnerzy zobowiązują się do:

1. Prowadzenia rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Informowania uczestników o wszelkich faktach mogących utrudnić lub uniemożliwić im udział w poszczególnych usługach.
3. Przyjmowania i rozpatrywania uwag i skarg uczestników związanych z działaniami prowadzonymi  w ramach poszczególnych usług.
4. Zapewnienia odpowiedniej kadry oraz materiałów niezbędnych dla przeprowadzenia zaplanowanych działań.       

    §6

Zobowiązania uczestników projektu

Uczestnik zobowiązuje się do:

1. Podpisywania w trakcie udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu list obecności, dzienników usług/zajęć, kart realizacji wsparcia i innych dokumentów wskazanych przez prowadzącego usługę/zajęcia.
2. Wypełniania w trakcie udziału w usługach/zajęciach ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających.
3.Bieżącego informowania Partnera odpowiedzialnego za prowadzenie usługi/zajęć w ramach danej usługi o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział uczestnika w projekcie.
4.Uczestnictwa w realizacji usług społecznych, do których został zakwalifikowany.
5.Bieżącego informowania o zmianie swojej sytuacji mającej wpływ na dalsze uczestnictwo w  Projekcie.

§7

Postanowienia końcowe

1.W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Zespół Programowy powołany do realizacji Projektu, od której nie przysługuje odwołanie.
2. Wszelkie działania organizacyjne mające na celu realizację usług społecznych w ramach Projektu przeprowadzą  Partnerzy.
3. Regulamin obowiązuje od 01.11.2017r. do 31.03.2020r.
4. Zespół Programowy zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach lub innych dokumentach określających warunki realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Informacja na temat poszczególnych usług społecznych w projekcie stanowi zał. nr 9 do niniejszego Regulaminu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

Załączniki:

Zał. nr 1 - lista adresowa.docx
Zał. nr 2 - formularz rekrutacyjny.pdf
Zał. nr 3 - kwestionariusz do sporządzenia oceny funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki i pomocy.docx
Zał. nr 4 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.docx
Zał.nr 5 - deklaracja uczestnictwa w projekcie.docx
Zał. nr 6 - oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku.docx
Zał. nr 7 - oświadczenie o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie.docx
Zał nr 8 - oświadczenie uczestnika dotyczące jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.docx
Zał. nr 9 - informacja na temat realizowanych usług w projekcie.docx