O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby (stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności), które złożą wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego i spełniają łącznie następujące warunki:

  1. posiadają kopię orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (w przypadku dzieci do lat 16), o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym lub lekkim lub orzeczenia równoważnego tj. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub kopię orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 roku;
  2. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

50% przeciętnego wynagrodzenia - na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy. Wnioski można składać przez cały rok.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych wynosi: do 80 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Powiatem reprezentowanym przez Starostę a osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, pełnomocnikiem, opiekunem prawnym.