Informacje dla osób dotkniętych przemocą domową

Co to jest przemoc domowa?

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,

b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,

c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,

d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,

e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?
- współmałżonkowie
- partnerzy w związkach nieformalnych
- dzieci
- osoby starsze
- osoby niepełnosprawne

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 r. definiuje osobę doznającą przemocy domowej tj.:

osobami doznającymi przemocy domowej mogą być:

a) małżonkowie, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkkowie,

b) wstępni i zstępni oraz ich małżonkowie,

c) rodzeństwo oraz ich wstępni, zstępni i ich małżonkowie,

d) osoby pozostające w stosunku przysposobienia i ich małżonków oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,

e) osoby pozostające obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonków,

f) osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonków,

g) osoby pozostające obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,

h) małoletni

- wobec których jest stosowana przemoc domowa.

Przez osobę doznającą przemocy domowej należy także rozumieć małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej wobec w/w osób.

Osoba stosująca przemoc domową to osoba pełnoletnia, która dopuszcza się przemocy domowej wobec w/w osób.

Świadek przemocy domowej to osoba, która posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widziała akt przemocy domowej.

Rodzaje przemocy

Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej, bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie.

Psychiczna - naruszenie godności osobistej, wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi.

Seksualna - naruszenie intymności, wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi.

Ekonomiczna - naruszenie własności, zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych.

Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.

Inny rodzaj zachowań:
- zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych,
- niszczenie rzeczy osobistych,
- demolowanie mieszkania,
- wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie,
- pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb,
- zmuszanie do picia alkoholu,
- zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

PAMIĘTAJ!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom:

- Policję, dzwoniąc na numer 997 lub 112,

- prokuraturę – w przypadku mieszkańców powiatu wieruszowskiego to

Prokuratura Rejonowa w Wieluniu, ul. Kilińskiego 12, 98-300 Wieluń, tel. 438437820).

Policjant ma obowiązek:

* zapewnienia bezpieczeństwa (art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - policjanci, wykonując czynności, mają prawo zatrzymywania sprawców przemocy w rodzinie stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego);
* przekazania informacji o interweniujących policjantach (stopień, imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki, w której pełnią służbę);
* przekazania, na wniosek sądu lub prokuratury, dokumentacji policyjnej jako dowodów w postępowaniu;
* uczestniczenia, na wniosek sądu, jako świadkowie w sprawie karnej.

Prokurator w toku postępowania przygotowawczego ma prawo do:

* oddania podejrzanego pod dozór Policji z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym;
* oddania podejrzanego pod dozór Policji zamiast zastosowania tymczasowego aresztowania, pod warunkiem że oskarżony w wyznaczonym terminie opuści lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz określi miejsce swojego pobytu;
* nakazania podejrzanemu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym - jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:

- znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - art. 207 k.k.;
- uderzenie człowieka lub naruszenie jego nietykalności cielesnej w inny sposób - art. 217 k.k. (ściganie przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego);
- pozbawienie człowieka wolności - art. 189 k.k.;
- grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona - art. 190 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego);
- wzbudzanie u innej osoby uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub naruszenie jej prywatności poprzez uporczywe nękanie - art. 190a § 1 k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego);
- stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej, w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu - art. 191 k.k.;
- utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, przez użycie wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo rozpowszechnienie wizerunku nagiej osoby lub w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody - art. 191a k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego);
- doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności - art. 197 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego); /UWAGA! Przestępstwo to popełnia również małżonek, który dopuszcza się zgwałcenia współmałżonka!/;
- spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci: pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia bądź innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała - art. 156 k.k.;
- spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, w wyniku którego pokrzywdzonym jest osoba najbliższa - art. 157 § 1 i 2 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego);
- uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego) - art. 209 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub innego właściwego organu);
- kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej - art. 278 k.k. i art. 279 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego);
- niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku - art. 288 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego);
- porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - art. 210 k.k.;
- uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru - art. 211 k.k.;
- obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania - art. 200 k.k.;
- rozpijanie małoletniego, przez dostarczanie mu napoju alkoholowego, ułatwianie jego spożycia, lub nakłanianie go do spożycia takiego napoju - art. 208 k.k.

Masz też prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

PAMIĘTAJ!!!

Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice; następnym razem może być znacznie gorzej.

Jeżeli jednak zaufasz jego deklaracjom o zmianie zachowania wobec Ciebie/Twojej rodziny i zechcesz się wycofać, pamiętaj, że złożone przez Ciebie dotychczas zeznania nie będą mogły być wykorzystane przez prawne instytucje działające po to, aby Ci pomóc. Dlatego zanim podejmiesz taką decyzję, zastanów się i skonsultuj ją z psychologiem, terapeutą lub inną osobą pomagającą ofiarom przemocy w rodzinie, np. w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy rodzinie, ośrodku interwencji kryzysowej.

PAMIĘTAJ!!!

Zahamowanie przemocy domowej jest możliwe - możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich.

Jak to możliwe?

Zrób dwa kroki:

1. Krok pierwszy - zanotuj przebieg zdarzenia (pamięć bywa zawodna):

Kto Cię skrzywdził? (imię i nazwisko)
Kim jest dla Ciebie sprawca przemocy w rodzinie? (Podać kto - mąż, żona, partner, partnerka, ojciec, matka, brat, siostra, syn, córka, inne)
Kiedy to się stało? data …………………… godzina ……… miejsce……………
Na czym polegała przemoc? (awantura, krzyk, lżenie, bicie, kopanie, rzucanie sprzętami, niszczenie sprzętów, bicie dzieci, groźby pobicia, groźby zabicia, wyrzucanie z domu, inne - podać jakie?)
Kto widział, słyszał przebieg zdarzenia?
Kto interweniował? (imię i nazwisko policjanta, jego numer służbowy, jednostka)
Czy po raz pierwszy Policja interweniuje w Twoim domu w takiej sprawie?
Jak często dochodzi do przemocy w Twoim domu? (raz w miesiącu, raz na tydzień, częściej)
Kiedy to się wydarzyło poprzednim razem?
Czy przemocy w rodzinie towarzyszy picie alkoholu?
Czy zawsze krzywdzi Cię ten sam sprawca?
Czy sprawca był już karany sądownie za czyn podobny?
Czy wobec sprawcy sąd zastosował dozór kuratora sądowego?

2. Krok drugi - do kogo możesz zwrócić się o pomoc?

Czy kiedykolwiek korzystałeś/korzystałaś z pomocy instytucji lub organizacji obowiązanych do udzielania pomocy?
Jeżeli: "TAK", to z pomocy jakich instytucji lub organizacji?
...................................................................................................................
Jeżeli: "NIE", to poniżej podajemy Ci nazwy instytucji i organizacji, z których pomocy możesz skorzystać i się do nich zwrócić:

Placówki udzielające pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie z terenu powiatu wieruszowskiego:

w sprawach socjalnych, bytowychi prawnych.​

Lp.
Nazwa instytucji/organizacji
Adres instytucji/organizacji
Telefon Zakres pomocy
1. Ośrodki Pomocy Społecznej
właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby doznającej przemocy
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie
ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów 
627841554/
627841199 
w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.      
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach
ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice 
627838600 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach
ul. Piłsudskiego 3, 98-420 Sokolniki 
627846190 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach
ul. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice 
627847023 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu
ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec 
627815053 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czastarach
ul. Wolności 29, 98-410 Czastary 
627843112 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie
ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów
438714131
2.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

 ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów  627831995 m.in.: poradnictwo specjalistyczne, udzielanie informacji na temat instytucji lokalnie działających
w zakresie przeciwdziałania przemocy
3. Punkt Interwencji Kryzysowej w Wieruszowie  ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów  627842320 poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, wsparcie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej
4.

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

ul. Kuźnicka 28a, 98-400 Wieruszów 627832412 m.in.: możliwość złożenia zawiadomienie
o przestępstwie znęcania się, podstawowa informacja prawna
5. SP ZOZ „Miejski Ośrodek Profilaktyki,
Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia”
w Wieruszowie
ul. Kępińska 53, 98-400 Wieruszów 627840017 pomoc w zakresie uzależnień i współuzależnień
6. Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby doznającej przemocy, funkcjonujące przy urzędach gminnych Gminna Komisja RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych w Wieruszowie
ul. Rynek 1-7,
98-400 Wieruszowie
627832621 m.in.: pomoc
w złożeniu wniosku
o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu
ul. Rynek 1,
98-430 Bolesławiec
627836024
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki
627845121
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Galewicach
ul. Wieluńska 5,
98-405 Galewice
627838618
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łubnicach
ul. Gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice
627847027
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czastarach
ul. Wolności 29, 98-410 Czastary
627843111
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lututowie
ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów
438714052
7. Placówki Ochrony Zdrowia teren powiatu wieruszowskiego   możliwość uzyskania zaświadczenie lekarskiego
o doznanych obrażeniach, pomoc lekarska, informacja o adresach specjalistycznych poradni lekarskich

 

Ponadto pomocy szukać można w:

  • Sądzie Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich
    Plac Jagielloński 1,98-300 Wieluńtel. 43 84 20 175 – można tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych (m.in. alimentacyjnych) lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych dzieci (m.in. o ograniczenie czy pozbawienie władzy rodzicielskiej)
  • Sądzie Okręgowym I Wydział Cywilny w Sieradzu
    Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz tel. 43 82 66 711– można tam złożyć m.in.: pozew o separację, rozwód.

Inne pomocne numery telefonów w przypadku problemu przemocy:

* Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 800-2200, w niedziele i święta w godzinach 800-1600), tel. (22) 666 28 50 - dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700-2100), Poradnia e-mailowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

* Policyjny Telefon Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu
z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 930 do 1530, od godz. 15.30 do 9.30 włączony jest automat).

WAŻNE

W ramach pomocy dla osób doznających przemocy domowej uruchomiono procedurę „Niebieskie Karty”. Na skutek wszczęcia w/w procedury informacja dotycząca podejrzenia przemocy domowej jest przekazywana do zespołu interdyscyplinarnego (działającego w ramach ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby doznającej przemocy ), który podejmuje dalsze działania.

W sytuacji przemocy zawsze można wezwać Policję na interwencję, poprosić dzielnicowego o wizytę domową, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.