Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie po warunkiem, że:

 1. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza pod opieką, którego się znajduje;
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON;
 3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
 4. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
 5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
 6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
 7. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza:
  50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
 8. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie osoba niepełnosprawna może ubiegać się również w przypadku, gdy dochód na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym przekracza w/w kwoty.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna pod warunkiem, że:

 1. wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna,
 2. opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, nie jest osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki innej osoby oraz ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania składają wnioski wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego i wnioskiem lekarza pod opieką, którego się znajdują w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym terytorialnie dla miejsca zamieszkania Wnioskodawców. Osoba niepełnosprawna bezdomna, składa wniosek o dofinansowanie w PCPR właściwym dla miejsca pobytu.

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez PCPR w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych wynosi:

 1. 30 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się niepracującej,
 2. 27 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 3. 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 4. 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 5. 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

Kwotę dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym, w przypadku przekroczenia dochodu, pomniejsza się o kwotę tego przekroczenia.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, (potwierdzoną wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego) dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 40 % przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania uczestnictwa opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

W sytuacji znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych można obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20%, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora zawierającego potwierdzenie możliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej na danym turnusie, jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego turnusu. Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu turnusu. Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup usługi przez osobę niepełnosprawną.

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w narodowym funduszu zdrowia lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.