Wieruszów, dn. 09.07.2024r.

PCPR.271.10.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją zadania ustawowego dot. prowadzenia działań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym dla sprawców przemocy domowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie ogłasza postępowanie dotyczące wybrania Wykonawcy usługi zorganizowania i przeprowadzenia zajęć w roku 2024 z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową, uwzględniając przedstawione poniżej warunki.

1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie reprezentowane przez Kierownika - Elżbietę Ochocką

2. Postępowanie dotyczy wybrania:

Wykonawcy do zorganizowania i przeprowadzenia zajęć w roku 2024 z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

3. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w roku 2024 z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla 8 osób stosujących przemoc domową obejmujący nie mniej niż 60 godzin zajęć zegarowych, a przerwy pomiędzy kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż 1 tydzień. Od zasady tej możliwe są kilkudniowe odstępstwa wynikające
z umiejscowienia w kalendarzu świąt i pozostałych dni wolnych od pracy.

Zamówienie publiczne swoim zakresem obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie profesjonalnego programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową, w formie działań ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia
w rodzinie.

Wykonawca przedstawiając program wskazuje wybór modelu lub metody jaką zamierza prowadzić zajęcia oraz wskazuje liczbę osób realizujących zadanie, które spełniają kryteria wskazane w pkt 7.

Zamawiający zapewni pomieszczenia do realizacji zadania.

4. Metody i formy prowadzenia zajęć:

Praca grupowa i indywidualna. Zajęcia prowadzone powinny być w formie warsztatowej,
ze wskazaniem na aktywizację działań i zaangażowania uczestników w proces realizacji planu programu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewania się na odległość.

5. Opis niezbędnej dokumentacji wymaganej od Wykonawcy zadania:

1) przedłożenia Zamawiającemu propozycji programu i harmonogramu spotkań terapeutycznych dla uczestników programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową, wraz z opisem poszczególnych bloków,

2) przedkładania list obecności z zrealizowanych zajęć oraz ustalenia reguł uczestnictwa
(w tym określenia jaka liczba godzin szkolenia musi być zaliczona aby uznać, że osoba ukończyła program - 75% z ogółu godzin zaplanowanych w ramach programu na 1 uczestnika),

3) udokumentowania przebiegu pracy z poszczególnymi uczestnikami programu np. arkusze testów oraz oświadczeń uczestników zajęć,

4) zapewnienia materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zadania,

5) sporządzenia dziennika zajęć oraz sprawozdania z realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego przedłożony po zakończonej edycji programu,

6)  złożenia Zamawiającemu w terminie do 13.12.2024 r. dokumentacji z przeprowadzonego zadania m.in. kserokopie zaświadczeń uczestników o ukończeniu programu korekcyjno– edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową,

7) wykonawca w swojej ofercie uwzględni wszystkie koszty związane z organizacją
i przeprowadzeniem kursu.

6. Okres realizacji zadania i wymiar czasowy zaangażowania:

Termin realizacji wrzesień – grudzień 2024 r.

Zakończenie programu i rozliczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2024 r.

Zamawiający zastrzega prawo do korekty realizacji wsparcia. Zastrzega się prawo do możliwości zmiany liczby uczestników programu w czasie jego trwania, pod warunkiem, że Wykonawca do chwili przystąpienia uczestnika nie zrealizował więcej niż 25% całości zaplanowanego programu.

7. Wymagania niezbędne stawiane specjaliście:

1) posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku: psychologia, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji lub,

2) ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej lub,

3) osoby będące terapeutami lub psychoterapeutami,

4) posiadanie udokumentowanego co najmniej 3-letniego stażu pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,

5) posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc domową,

–  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową;

6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

7) niekaralność za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe stawiane specjaliście – potwierdzone certyfikatami/ zaświadczeniami/dyplomami :

1) doświadczenie w pracy indywidualnej/grupowej z osobami dorosłymi,

2) aktywność zawodowa w obszarze przedmiotu zamówienia.

  1. Kryteriami oceny ofert w zapytaniu ofertowym są:

Lp.

Nazwa kryterium

Punkty

Waga

1.

Cena ofertowa 1 godz. zegarowej zajęć

max. 75

75 %

2.

Doświadczenie personelu skierowanego do realizacji zamówienia

max. 25

25%

Razem:

                                      100,00

100%

1) Ocena punktowa przyznana ofercie w zakresie kryterium nr 1 – cena ofertowa 1 godz. zegarowej zajęć, obliczona zostanie przez podzielenie ceny brutto oferty najtańszej przez ceną brutto badanej oferty, a następnie poprzez pomnożenie tak otrzymanej liczby przez maksymalną ilość pkt wg. tego kryterium tj. 100 pkt i pomnożenie poprzez wagę procentową:

ilość punktów oferty badanej = najtańsza cena oferty spośród złożonych ofert   x 100pkt x 75%

                                                                                           cena oferty badanej

2) Ocena punktowa przyznana ofercie w zakresie kryterium nr 2 – doświadczenie personelu, przyznana będzie wg następujących podkryteriów:

w zakresie stażu pracy:

  1. a) doświadczenie w zakresie pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej nie przekraczające 5 lat (do 60 miesięcy)- 0 pkt
  2. b) doświadczenie w zakresie pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, powyżej 5 lat do 10 lat (od 61 miesięcy do 120 miesięcy) 10 pkt
  3. c) doświadczenie w zakresie pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej przekraczające 10 lat (od 121 miesięcy)- 25 pkt.

Uwaga: jeden rok będzie liczony – 12 miesięcy, np. 1,5 roku – 18 miesięcy (12+6 miesięcy). Wykonawca zobowiązany jest podać doświadczenie w latach lub miesiącach.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

1) dyplom ukończenia studiów na jednym z kierunków: psychologia, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i/ lub dokument potwierdzający posiadanie uprawnień terapeuty lub psychoterapeuty,

2) zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc domową,

3) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada co najmniej 3-letni staż pracy
w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i doświadczenie,

4) CV osoby/ osób skierowanej/ skierowanych do realizacji zamówienia publicznego,

5) oferta cenowa musi być złożona wg wzoru – załącznika nr 1,

6) własny projekt propozycji programu i planu – konspekt zawierający treści, które będą przedstawiane w trakcie zajęć, zgodny ze standardami prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej oraz Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2024-2030,

7) propozycję harmonogramu realizacji Programu rozkład godzinowy powinien uwzględnić fakt, iż uczestnicy zajęć są często osobami czynnymi zawodowo,

8) w przypadku spełnienia wymagań dodatkowych należy złożyć dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie,

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

10) oświadczenie o niekaralności,

11) wypełniony oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania oraz klauzulę RODO.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert.

  1. Zawarcie umowy z Wykonawcą:

a) Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który otrzymał największą ilość punktów;

b) W przypadku, gdy wynik będzie taki sam dla więcej niż jednej oferty, Zamawiający dopuszcza możliwość wybrania więcej niż jednego, a maksymalnie dwóch  Wykonawców którzy osiągnęli tą samą ilość punktów;

c) W przypadku, gdy Wykonawca, który otrzymał najwyższą ilość punktów uchyla się od podpisania umowy lub odmawia podpisania umowy Zamawiający zaprasza kolejnego na liście klasyfikacyjnej Wykonawcę;

d) Wysokość wynagrodzenia ustalona będzie w stałej wysokości za faktycznie przepracowane godziny zegarowe zrealizowanych zajęć w roku 2024 z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową;

e) Wynagrodzenie będzie wypłacane:

– za okres wrzesień – listopad 2024 w terminie do 14 dni od przekazania karty czasu pracy oraz po przedstawieniu rachunku przez Wykonawcę,

– za  m-c grudzień 2024r. – w terminie do 14 dni po przedstawieniu rachunku przez Wykonawcę i przekazaniu karty czasu pracy oraz dokumentacji dotyczącej realizacji programu wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań korekcyjno-edukacyjnych w 2024 r. dla osób stosujących przemoc domową.

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę cenową wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w wersji papierowej do dnia 19.07.2024r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. L. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów lub pocztą na adres j/w (data wpływu). Ofertę opisać w następujący sposób:

„OFERTA „Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w roku 2024 z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową”

Oferta i wszystkie załączniki winny być podpisane przez osoby upoważnione.

  1. Uwagi dotyczące zmiany umowy:

1) Zamawiający zastrzega prawo do korekty realizacji wsparcia.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wzrostu liczby uczestników programu, nie więcej niż o 10 %, jeżeli w chwili przystąpienia nowego uczestnika, Wykonawcy pozostało do realizacji nie mniej niż 75% zaplanowanego programu. Jednocześnie zastrzega się, że nie wzrośnie kwota realizacji umowy.

3) Zmiana wynagrodzenia – Wykonawca będzie miał prawo do zmiany wynagrodzenia,
w przypadku:

a) zmiany obowiązującej stawki VAT:

  • jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,
  • jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę.

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

Oświadczenie

RODO