Na terenie Powiatu Wieruszowskiego począwszy od dnia 1 grudnia 2010r. funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Lubczynie. Powyższa placówka mieści się w budynku byłego ośrodka zdrowia w Lubczynie, gmina Wieruszów. Placówka przeznaczona jest dla 8 dzieci.

Począwszy od 27 sierpnia 2014r. została uruchomiona druga na terenie powiatu placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Sokolnikach, która mieści się w budynku byłego ośrodka zdrowia w Sokolnikach. Placówka jest przeznaczona dla 8 dzieci.

W dniu 1 sierpnia 2018 r. otworzono trzecią na terenie Powiatu Wieruszowskiego placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego w Czastarach. Placówka jest przeznaczona dla 8 dzieci.

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolnikach oraz w Czastarach Powiat Wieruszowski zlecił w drodze otwartego konkursu ofert Fundacji „HAPPY KIDS” z siedzibą w Łodzi.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego:

 • tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej,

 • wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się,

 • umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu,

 • zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,

 • ustala zasady kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z Sądem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym.

Placówka rodzinna zapewnia dzieciom:

 • wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych,

 • dostęp do opieki zdrowotnej,

 • dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych,

 • wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej,

 • zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, podręczniki i przybory szkolne,

 • kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 r. ż.,

 • dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,

 • odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne,

 • dostęp do nauki i pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych,

 • udział w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych,

 • opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka,

 • pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego zapewnia dzieciom odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz wyposażenie zgodne z przepisami prawa.

Skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Lubczynie, placówki w Sokolnikach oraz do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Czastarach wydaje z upoważnienia Starosty Wieruszowskiego Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w porozumieniu z Dyrektorem Domu. Podstawą skierowania do placówki rodzinnej jest orzeczenie Sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w placówce.