Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych


Przez likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej rozumie się wszelkie prace budowlane zaprojektowane i wykonane stosownie do indywidualnych potrzeb i rodzaju niepełnosprawności. Likwidacja barier obejmuje: Budowę pochylni (podjazdu) i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu.

 1. Dostawę, zakup i montaż podnośnika, platformy schodowej, transportera schodowego, windy przyściennej, innych urządzeń do transportu pionowego, o ile wymagają prac budowlanych.
 2. Dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych.
 3. Roboty polegające na likwidacji progów, likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi.
 4. Przystosowanie drzwi i okien:
  -zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm, pozostałych- co najmniej 80 cm, zakup i montaż drzwi przesuwnych,
  -zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych, przyciskiem (dla Wnioskodawców o niepełnosprawnych rękach),
  -zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm od podłogi) przed uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie ościeżnicy stalowej – wyłącznie Wnioskodawcom poruszającym się na wózku inwalidzkim,
  -zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiające ich samodzielną obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim – gdy montaż okuć ze względu na stan techniczny okien i drzwi balkonowych jest możliwy- w kuchni i jednym pokoju, wybranym przez Wnioskodawcę,
  -zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania drzwi garażu- dla Wnioskodawców posiadających i prowadzących samodzielnie samochód oraz pracujących, o ile wymaga to prac budowlanych,
 5. Wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się.
 6. Budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych od sieci zewnętrznych oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
 7. Przystosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb Wnioskodawcy:
  -zakup i montaż płytek antypoślizgowych podłogowych, ściennych w miejscach styczności ścian z wodą,
  -wymiana wanny na prysznic (zakup i montaż brodzika i kabiny prysznicowej wraz z baterią prysznicową, lub zakup wózka kąpielowego),
  -zakup i montaż siedziska kąpielowego pod prysznicem, poręczy i uchwytów,
  -zakup i montaż umywalki, ubikacji jeżeli z dotychczas zainstalowanych nie jest możliwe korzystanie ze względu na ich niedostosowanie do schorzenia,
  -zakup i zainstalowanie wanny, jeżeli ze względu na schorzenie nie jest możliwe korzystanie z prysznica,
  -zakup i zainstalowanie baterii umywalkowej, wannowej jeżeli dokonywana jest zmiana położenia instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  -zakup i montaż bojlera, łazienkowego ogrzewacza wody- bezobsługowy,
  -poszerzenie otworu drzwiowego i zakup drzwi,
  -prace modernizacyjne związane ze zmianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, jeżeli wymagają tego prace,
  -inne roboty budowlane związane z realizacją zadania np. wyburzenie ścianek działowych, skucie tynków, malowanie, itp.
 8. Adaptację pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w przypadku braku możliwości zastosowania innego rozwiązania:
  -roboty budowlane związane z przystosowaniem /wydzieleniem pomieszczenia,
  -prace związane z instalacją wodno-kanalizacyjną i instalacją elektryczną,
  -zakup i montaż płytek antypoślizgowych podłogowych,
  -zakup i montaż płytek ściennych w miejscach styczności ścian z wodą,
  -zakup i montaż grzejnika, bojlera, łazienkowego ogrzewacza wody- bezobsługowy,
  -zakup i montaż umywalki, ubikacji, brodzika i kabiny prysznicowej/ wózka kąpielowego/ wanny jeżeli ze względu na schorzenie nie jest możliwe korzystanie z prysznica,
  -zakup i montaż baterii prysznicowej, umywalkowej, wannowej,
  -zakup i montaż siedziska kąpielowego pod prysznicem, uchwytów i poręczy,
  -poszerzenie otworu drzwiowego i zakup drzwi.
 9. Budowę instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej, zamieszkałej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną z powodu dysfunkcji ruchu
 10. Przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną, w tym:
  -obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów, umożliwiające dojazd wózkiem inwalidzkim,
  -zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach,
  -zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 90º (do 170º),
  -zakup i montaż zatrzasków magnetycznych,
 11. Wyrównanie nawierzchni chodnika w pobliżu (do 5m) wjazdu na pochylnię oraz dojścia do budynku- dotyczy osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 12. Zmianę lokalu mieszkalnego na lokal mieszkalny bez barier architektonicznych, w przypadku, gdy likwidacja barier w dotychczasowym lokalu jest nie możliwa ze względów technicznych lub koszt likwidacji barier byłby wyższy niż koszt zmiany lokalu.
 13. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem), wykonanie usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych nie ujętych w katalogu.

Zasady dofinansowania:
O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
Osoby te mogą ubiegać się o dofinansowanie likwidacji w/w barier, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
Zakres rzeczowy i finansowy budowy lub robót budowlanych określa kosztorys inwestorski, projekt budowlany, lub wyciąg z projektu budowlanego, szkic mieszkania.
Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wnioski można składać przez cały rok.
Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.