Obraz1

Podstawowe informacje o projekcie
Projekt Centrum Usług Środowiskowych - „Razem łatwiej II”


Projekt „Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej II” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027  Priorytetu FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem"  Działania FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne".

Realizatorami projektu są:
- Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie
w partnerstwie z:
- Gminą Wieruszów/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieruszowie,
- Gminą Lututów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lututowie,
- Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie,
- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie.

Całkowita wartość projektu wynosi 11 326 814,52 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków EFS+ 10 760 421,63 zł.

Okres realizacji projektu: od 1 października 2023r. do 31 grudnia 2026 r.

Główny cel projektu to: zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, poprzez rozwój usług społecznych, tworzenie/wspieranie i prowadzenie miejsc świadczenia usług dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego w okresie 01.10.2023r. – 31.12.2026r. w formie: usług opiekuńczych w DDP „Spokojna Przystań”, usług sąsiedzkich, usług asystenckich, usług mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego, klubu dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu "Być Razem” oraz działań wspierających opiekunów faktycznych.

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:
1. Działania wspierające opiekunów faktycznych - grupowe poradnictwo specjalistyczne realizowane w okresie 01.04.2024r. do 30.11.2025r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie. Opiekunowie faktyczni osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu uczestniczących w Projekcie będą mogli wziąć udział w grupowym poradnictwie specjalistycznym oraz w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy medycznej.

2. Usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy w Hucie "Spokojna Przystań" realizowane w okresie 01.10.2023r. do 31.12.2026r. przez Gminę Lututów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lututowie dla 32 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w godz. 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. Celem usługi będzie zapewnienie opieki i stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Podopiecznym Dziennego Domu Pomocy zapewnione zostanie wyżywienie oraz transport dowóz - odwóz z miejsca zamieszkania do siedziby Domu.

3. Usługi sąsiedzkie realizowane w okresie 01.03.2024r. do 30.11.2026r.- przez Gminę Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie dla 12 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Usługa świadczona przez 12 osób. Cel realizacji usługi to zapewnienie osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu/ osób narażonych na umieszczenie w instytucjach całodobowych wsparcia w miejscu zamieszkania, bez konieczności kierowania do DPS.

4. Klub dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu „Być Razem” realizowany w okresie 01.11.2023r. do 31.12.2026r. przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie dla 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu/ osób narażonych na umieszczenie w instytucjach całodobowych oraz 10 osób z ich otoczenia; klub będzie działał 5 dni w tygodniu w godz. 15.00-19.00. Celem Klubu będzie przeciwdziałanie marginalizacji osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu/ osób narażonych na umieszczenie w instytucjach całodobowych, włączanie ich do środowiska, rozwijanie ich zainteresowań, podnoszenie kompetencji społecznych.

5. Usługa asystencka realizowana w okresie 01.11.2023r. do 31.12.2026r. przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie dla 16 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu/ osób narażonych na umieszczenie w instytucjach całodobowych. Celem usługi będzie wspieranie uczestników w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania  w społeczeństwie. W ramach usługi uczestnikom projektu zapewniony zostanie obiad z dowozem do miejsca zamieszkania.

6. Mieszkania treningowe realizowane w okresie 01.11.2023r. do 31.12.2026r.- przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” dla 14 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu/ osób narażonych na umieszczenie w instytucjach całodobowych.
Celem usługi mieszkalnictwa treningowego jest przygotowanie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu pod kierunkiem specjalistów do maksymalnie pod względem ich możliwości samodzielnego i niezależnego życia w naturalnym środowisku. Usługa ma zapobiec społecznej izolacji osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkańcom zostanie zapewniony ciepły posiłek.

7. Mieszkania wspomagane realizowane w okresie 01.11.2023r. do 31.12.2026r. przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” dla 10 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu/ osób narażonych na umieszczenie w instytucjach całodobowych. Celem usługi mieszkalnictwa wspieranego jest pomoc w realizacji potrzeb różnego rodzaju. Usługa ma zapobiec społecznej izolacji osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu/ osób narażonych na umieszczenie w instytucjach całodobowych. Mieszkańcom zostanie zapewniony ciepły posiłek.

O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym w przypadku usług opiekuńczych, asystenckich, usług w mieszkaniach treningowych i wspomaganych, Klubie dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu „Być Razem” pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:
• o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• z niepełnosprawnością sprzężoną,
• z chorobami psychicznymi,
• z niepełnosprawnością intelektualną,
• z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ( w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10),
• korzystające z FE PŻ,
• zamieszkujące samotnie.