Przez likwidację w/w barier rozumie się m.in. zakup i montaż specjalistycznych urządzeń, pozwalających kontaktować się, udzielać się otoczeniu, a także zakup i montaż odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności dóbr materialnych ułatwiających samodzielne życie w społeczeństwie.

Zgodnie z obowiązującym katalogiem likwidacja barier obejmuje m.in.:

 1. zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej:
  -wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną,
  -wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną,
  -sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, tekstofonów, telefaksów i wideofonów,
  -inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk,
 2. zakup budzików świetlnych i wibracyjnych,
 3. zakup i montaż faksu, telefaksu, tekstofonu, wideofonu lub pagera,
 4. zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego,
 5. zakup laryngophonu,
 6. zakup przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięku, słuchawek, minipętli induktofonicznych,
 7. zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowych i bezprzewodowych),
 8. zakup i instalacja modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN lub inny dostęp do internetu za pośrednictwem komputerów i sieci telefonicznej oraz zakup zestawów komputerowych/laptopa umożliwiających taką łączność,
 9. usługi tłumaczy języka migowego (jeśli nie są zapewnione bezpłatnie),
 10. usługi lektorów i przewodników dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (jeśli nie są zapewnione bezpłatnie,
 11. syntezatory mowy,
 12. programy mówiące, programy powiększające,
 13. systemy rozpoznawania znaków, zestawy lektorskie
 14. zakup i montaż aparatów telefonicznych (w tym z cewką indukcyjną w słuchawce, wzmacniaczem lub klawiaturą brajlowską),
 15. zakup maszyny do pisania pismem Braillea,
 16. zakup materiałów elektrooptycznych (powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe, itp.),
 17. zakup telefonu komórkowego, magnetofonu, radiomagnetofonu, dyktafonu, mówiącego organizera,
 18. zakup urządzeń mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych, które posiadają interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki,
 19. zakup programu do skanera rozpoznającego pismo Braillea,
 20. zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich (monitory, notatniki, drukarki),
 21. zakup i montaż urządzenia wspomagającego „Sam” (dla osób z porażeniem czterokończynowym),
 22. zakup kuchni mikrofalowej oraz zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię węglową lub gazową w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej zamieszkałej samotnie lub inną osobą niepełnosprawną, dofinansowanie dotyczy osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku,
 23. zakup i montaż podnośnika wannowego (mocowane do podłoża, podwieszane, wkładane do wanny), zakup wózka kąpielowego,
 24. zakup i montaż podnośnika, platformy schodowej, transportera schodowego, windy przyściennej lub innych urządzeń do transportu pionowego, o ile nie wymagają prac budowlanych,
 25. zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania drzwi garażu- dla Wnioskodawców posiadających i prowadzących samodzielnie samochód oraz pracujących, o ile nie wymaga to prac budowlanych,
 26. zakup akumulatorów do wózków inwalidzkich- elektrycznych,
 27. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem), wykonanie usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie ujętych w katalogu.

Zasady dofinansowania:

O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Osoby te mogą ubiegać się o dofinansowanie likwidacji w/w barier, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, ujętych w Katalogu. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług nie wymienionych w Katalogu.

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wnioski można składać przez cały rok.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.