Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. KRUS proponuje wyjazd na turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:
- w Szklarskiej Porębie – w terminie od 12 lipca 2017 r. do 1 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)
- w Świnoujściu – w terminie od 11 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)
- w Jedlcu – w terminie od 31 lipca 2017 r. do 20 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu ruchu).

Z oferty skorzystać mogą dzieci:

- w wieku 7-15 lat (roczniki 2002-2010) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu
- których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek – w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej rok
- samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci:

- jadące po raz pierwszy i dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności
- jadące po raz pierwszy
- które odbyły rehabilitację w poprzednich latach i mają orzeczenie o niepełnosprawności

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza oraz wychowawcę klasy, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 28 kwietnia br.

Odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200 zł + koszty podróży, odpowiadające równowartości ceny biletów publicznego środka transportu (PKS lub PKP drugiej klasy). Koszty w całości pokrywają rodzice lub opiekunowie prawni dzieci.

Formularze wniosków dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl