ciągznakówRPOczarnobiały

W poniższym linku Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie wyboru wykonawcy, którego zadaniem będzie:

a). wykonanie prac remontowo – budowlanych w pomieszczeniach

      dziennego domu pomocy w ramach projektu pn.

    „Centrum  Usług  Społecznych  w  powiecie  wieruszowskim”

                                     realizowanego w ramach:

Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na  lata  2014  - 2020

Oś priorytetowa:  IX. Włączenie Społeczne

Nr  i nazwa działania dla Osi:  IX. 2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Nr  i nazwa poddziałania:  IX. 2.1  Usługi Społeczne  i  Zdrowotne

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.pdf