ciągznakówRPOczarnobiały

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług asystenckich osób niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 06-08-2018
Numer ogłoszenia
1128114
Status ogłoszenia
Ogłoszone
Miejsce i sposób składania ofert

Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:
1)      wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2)      wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
3)       oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi, niżej wymienionymi załącznikami:
a) Curriculum Vitae (CV),
b)      dokument potwierdzający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi sporządzony wg. załączonego załącznika - Wykaz wykonywanych usług asystenckich,
c)      oświadczenie o braku powiązań sporządzone wg. załączonego wzoru,
d)     fakultatywnie: referencje, listy intencyjne.
4)      oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie koszty oraz publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy (w tym obciążające Zamawiającego jako płatnika),
5)      ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Sportowa 7 z dopiskiem na kopercie:
„Odpowiedź na zapytanie ofertowe – usługi asystenckie”,
6)      oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim,
7)      termin składania ofert: najpóźniej do dnia 06 sierpnia 2018 r. do godz.10.00; o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego,
8)      oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane,
9)       zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Henryka Sokołowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. 501 748 202

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamawiającym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie (zwany dalej TPD OM) występujący jako partner projektu. Dane adresowe TPD OM: ul. Sportowa 7, 98 – 400 Wieruszów.
Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie 1 500 godzin usług asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) i/lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) dla  1-2 uczestników projektu (zwanych dalej UP) zrekrutowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie. Średnia miesięczna liczba godzin przypadająca  na 1 UP wynosi 63 godziny i będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb UP.
Do realizacji usługi planowane jest zaangażowanie 1 AON/AOON na podstawie umowy zlecenia

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie powiat wieruszowski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór AON/AOON, który zrealizuje 1 500 godzin wsparcia dla 1-2 osób z niepełnosprawnością - mieszkańców powiatu wieruszowskiego w celu zwiększenia ich samodzielności i zaradności osobistej.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług AON/AOON. Zaangażowana zostanie 1 osoba na podstawie umowy zlecenia. Usługa realizowana będzie dla 1-2 osób niepełnosprawnych -UP. Zakres czynności wykonywanych przez AON/AOON uzależniony będzie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, stanu zdrowia i stopnia samodzielności UP. Usługa realizowana począwszy od sierpnia  2018 do 30 września 2020r i dotyczyć będzie wspierania osoby niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego. Wspieranie to wyraża się przede wszystkim pomocą w usamodzielnianiu uczestników projektu w życiu społecznym, aktywizacją społeczną i/lub pomocą w przeprowadzaniu terapii, rehabilitacji, pracy zawodowej lub edukacji wg. indywidualnych potrzeb UP. Wsparcie realizowane jest w domu podopiecznego lub poza miejscem zamieszkania.

Do zadań AON/AOON należeć będzie m.in.:

1)      wspieranie rozwoju kontaktów UP z innymi ludźmi,
2)      towarzyszenie UP w codziennych czynnościach,
3)      wspieranie UP w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego,
4)      wspieranie i motywowanie UP do podejmowania aktywności w domu i poza miejscem zamieszkania, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania,
5)      pomoc UP w załatwianiu spraw urzędowych,
6)      wspieranie UP w realizacji zadań z zakresu terapii społecznej, zawodowej oraz rehabilitacji etc.,
7)      kształtowanie u UP zaradności i umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, motywowanie ich do aktywności. 

Osoba zaangażowana jako AON/AOON obejmować będą wsparciem średnio 1 - 2  osoby z niepełnosprawnościami lub niesamodzielne w średnim wymiarze miesięcznym 63 godziny wsparcia na jednego UP. Świadczenie usług asystenckich podlega indywidualnemu udokumentowaniu w  formie papierowej lub elektronicznej. Obejmuje w szczególności prowadzenie na bieżąco dziennika czynności usług asystenckich zawierającego ewidencję wykonanych czynności tj. datę i rodzaj wykonanych czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu i UP lub jego opiekuna prawnego. Wzory dokumentów zostaną przekazane AON/AOON przez TPD OM.

Usługa asystencka AON/AOON realizowana będzie w dni robocze a w razie potrzeby, w zakresie terapii społecznej, również w dni wolne od pracy. Termin realizacji usługi w dni wolne od pracy uzgadniany będzie każdorazowo z Zamawiającym. Wynagrodzenie płatne będzie za każdą faktycznie zrealizowaną godzinę usługi AON/AOON.

Kod CPV
85311200-4

Nazwa kodu CPV
85311200-4

Harmonogram realizacji zamówienia
Zadanie realizowane będzie przez począwszy od sierpnia 2018 r. do 30 września 2020r

Załączniki

  • Formularz ofertowy
  • Wykaz wykonywanych usług asystenckich
  • Oświadczenie o braku powiązań

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, którzy łącznie spełnia warunki szczegółowe w następującym zakresie:
a) posiada minimum średnie wykształcenie – ocena spełnienia warunku w tym zakresie odbywać się będzie poprzez złożenie przez Oferenta kopii dyplomu lub świadectwa potwierdzonego przez Oferenta za zgodność z oryginałem,
b) posiada co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi lub ukończony kurs asystenta osoby niepełnosprawnej. Ocena spełnienia warunku w tym zakresie odbywać się będzie na podstawie załącznika do zapytania ofertowego „Wykaz wykonywanych usług asystenckich” - potwierdzającego, że Oferent posiada wymagane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi wraz z dowodami potwierdzającymi ich wykonanie lub kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu asystenta osoby niepełnosprawnej, które należy potwierdzić przez Oferenta za zgodność z oryginałem.

Wiedza i doświadczenie

AON/AOON może zostać kandydat, który:

1)      posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu  AON/AOON w szczególności posiada ukończoną policealną szkołą kierunkową asystenta AON zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 184 ze zm.) lub posiada ukończony 70-godzinny kurs kwalifikacyjny dla AON/AOON i posiada minimum 1 rok doświadczenia zawodowego lub wolontarystycznego  w pracy z osobami z niepełnosprawnością,
2)      spełni warunek nie przekroczenia 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Beneficjenta każdorazowo w miesiącu pracy, w którym będzie realizować powyższe zlecenie,
3)      przedmiot zamówienia wykona osobiście,

Potencjał techniczny
Posiadanie prawa jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.

Osoba zdolna do wykonania zamówienia

1)      udokumentowany co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi i posiadanie kwalifikacji AON/AOON,
2)      łączne zaangażowanie zawodowe osoby świadczącej usługi w zakresie usług AON/AOON w realizację wszystkich projektów finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie,
3)      stan zdrowia pozwalający na wykonanie zamówienia potwierdzony zaświadczeniem w przypadku wyboru oferty w momencie zawierania umowy.

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001-IP.01-10-001/17 warunkiem zatrudnienia kandydata, jako AON/AOON jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych.

Opinia psychologa zostanie wydana podczas rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi najkorzystniejszymi oferentami.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy

Dodatkowe warunki
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
1)      dojazdu na własny koszt do UP, u których będzie świadczona usługa,
2)      prowadzenie dokumentacji określonej przez Zamawiającego niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu oraz jej udostępniania w celu weryfikacji realizowanej usługi prowadzenia dokumentacji wg. zaleceń Zamawiającego,
3)      zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w trakcie oraz po zakończeniu usługi,
4)      nie przyjmowania od osób objętych pomocą żadnych korzyści majątkowych i osobistych,
5)      zachowania profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu
6)      przestrzegania w ramach umowy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016r. poz. 922)’
7)      na żądanie Zamawiającego udzielenie wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia,
8)      współpracy z innymi osobami biorącymi udział w projekcie.
 

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in:

1)      okresu i harmonogramu realizacji umowy,
2)      ostatecznej ilości godzin usług asystenckich, opiekuńczych,
3)      ostatecznej ilości uczestników projektu,
4)      zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia określonego w umowie,
5)      zmian wynikających z powszechnie obowiązującego prawa i/lub wytycznych z zakresu realizacji projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.      Oferta sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
2.      Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1)      dokument potwierdzający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi sporządzony na załączonym formularzu: Wykaz wykonywanych usług
2)      CV
3)      Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
4)      Oświadczenie o braku powiązań sporządzone wg. załączonego wzoru.

Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty:

O wyborze oferty decyduje:

1)      w 60% cena brutto za godzinę usługi,
2)      w 40% doświadczenie wykonawcy w wykonywaniu usług asystenckich bądź zawodach pokrewnych związanych z opieką lub wspieraniem osób niepełnosprawnych lub doświadczenie wolontariackie w wyżej wymienionym zakresie.

Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: P=Pc+Pd

gdzie: Pc – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium cena,

            Pd – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium doświadczenie,

            P – oznacza sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

Cena brutto za godzinę usługi – 60%

Najniższe wynagrodzenie brutto otrzyma najwięcej punktów. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie wynagrodzenia brutto za 1 godzinę całości usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Pc=Cmin/Co *Kp *Wc

gdzie:

Cmin – oznacza wynagrodzenie brutto oferty najtańszej,

Co – oznacza wynagrodzenie brutto oferty ocenianej,

Kp – oznacza współczynnik proporcjonalności = 100

Wc – oznacza wagę procentową dla kryterium „Cena” = 60%

      Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maks. 60pkt

Doświadczenie zawodowe Wykonawcy - 40%

W celu przyznania punktów zgodnie z kryterium oceny ofert „doświadczenie zawodowe wykonawcy”, Wykonawca powinien załączyć do oferty wykaz
wykonywanych usług asystenckich, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.

Punkty przyznawane są za długość doświadczenia zawodowego/wolontariatu
w wykonywaniu usług asystenckich bądź zawodach pokrewnych związanych z opieką i wspieraniem osób niepełnosprawnych.

Doświadczenie powyżej 1 roku do 2 lat – 10 pkt

Doświadczenie 2 do 4 lat – 30 pkt

Doświadczenie powyżej 4 lat – 40 pkt

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

Pd=Do/Dmax*Kp*Wd

gdzie:

Do – oznacza sumę punktów przyznanych ofercie ocenianej w ramach tego kryterium,

Dmax – oznacza sumę punktów najwyżej ocenionej oferty w ramach tego kryterium,

Kp – oznacza współczynnik proporcjonalności = 100

Wd – oznacza wagę procentową dla kryterium „Doświadczenie” = 40%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 40pkt.

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniu:

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia ujętego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty osób/podmiotów, które nie złożą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa
POWIAT WIERUSZOWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Adres
ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów
łódzkie, wieruszowski

Numer telefonu
627831995

Fax

NIP 9970147748

Tytuł projektu: Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

Numer projektu: RPLD.09.02.01-10-A002/17-00

PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA:

FORMULARZ OFERTOWY-1.docx
WYKAZ WYKONYWANYCH USŁUG-1.docx
OŚWIADCZENIE.docx