Na terenie Powiatu Wieruszowskiego począwszy od 1 sierpnia 2018r. funkcjonuje nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Czastarach. To już trzecia placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, oprócz placówek w Lubczynie i Sokolnikach, której prowadzenie Powiat zlecił Fundacji „Happy Kids” z Łodzi.

Placówka przeznaczona jest dla 8 dzieci.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego jest najkorzystniejszym miejscem dla zaspokajania potrzeb emocjonalnych i rozwojowych dzieci, które z różnych względów nie mogą się wychowywać w rodzinie biologicznej. W placówce zaspokajane są potrzeby dzieci zarówno w sferze psychologicznej jak i fizjologicznej. Placówka stwarza szansę budowania emocjonalnych więzi z opiekunami, rodzeństwem, a także z rodzicami naturalnymi, wytwarzania u dzieci nawyków i zachowań prospołecznych i prozdrowotnych oraz uczenia się ważnych dla dziecka w dorosłym życiu ról rodzicielskich. Placówka przygotowuje dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczy samodzielności w życiu.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego zapewnia dzieciom:
- wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych,
- dostęp do opieki zdrowotnej,
- dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych,
- wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej,
- zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, podręczniki i przybory szkolne,
- kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5. r.ż.,
- dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,
- odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne,
- dostęp do nauki i pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych,
- udział w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych,
- opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka,
- pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego zapewnia dzieciom odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz wyposażenie zgodne z przepisami prawa.

Skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wydaje  z upoważnienia Starosty Wieruszowskiego Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w porozumieniu z Dyrektorem Domu.

Podstawą skierowania do placówki jest orzeczenie Sądu  o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w placówce.