ciągznakówRPOczarnobiały

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1135204w projekcie pn. Centrum Usług Społecznych
w powiecie wieruszowskim

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku biurowym przebudowywanym na mieszkania chronione w ramach realizowanego projektu partnerskiego Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskimwybrana została oferta:

nie została wybrana żadna oferta – postępowanie unieważnione

                       Henryka Sokołowska

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie      

            …………………………………………………….

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

            (Beneficjent/osoba upoważniona)