ciągznakówRPOczarnobiały

Data 30.11.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1148132 w projekcie pn.  Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług opiekuna domu z mieszkaniami chronionymi dla osób niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim wybrana została oferta:

1.     Andżeliny Płuski z Wieruszowa z ceną 25,00 zł za godzinę usługi
2.    
Katarzyny Gasztych z Nowego Ochędzyna z ceną 25,00 zł za godzinę usługi

                                           

Henryka Sokołowska

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”
w Wieruszowie                                 

…………………………………………………….

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

            (Beneficjent/osoba upoważniona)