ciągznakówRPOczarnobiały

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług opiekuńczych u osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie Wieruszowskim współfinansowanego z Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-01-2019

Numer ogłoszenia

1157743

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:
1) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
3) oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi, niżej wymienionymi załącznikami:
a) Curriculum Vitae (CV),
b) dokument potwierdzający doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi sporządzony wg. załączonego załącznika,
c) oświadczenie o braku powiązań sporządzone wg. załączonego wzoru,
d) fakultatywnie: referencje, listy intencyjne.
4) oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie koszty oraz publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy (w tym obciążające Zamawiającego jako płatnika),
5) ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Rynek 21 z dopiskiem na kopercie:
„Odpowiedź na zapytanie ofertowe – usługi opiekuńcze”,
6) oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim,
7) termin składania ofert: najpóźniej do dnia 04 stycznia 2019 r. ; o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego,
8) oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane,
9) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Szandała Magdalena Hodyjas

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.627841554, tel.627841199

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiającym jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie (zwany dalej MGOPS ) występujący jako partner projektu.
Dane adresowe MGOPS ul. Rynek 21 , 98 – 400 Wieruszów.
Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług opiekuńczych u osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania na terenu gminy Wieruszów (zwanych dalej UP) zrekrutowanych przez MGOPS w Wieruszowie. Liczba godzin będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb UP.
W trakcie realizacji projektu planowane jest zaangażowanie 3 osób na podstawie umowy zlecenia.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: wieruszowski Miejscowość: NIE DOTYCZY

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór opiekunów/ opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis zadań i obowiązków zatrudnionych na stanowiskach opiekun/opiekunka:

I. Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje
w szczególności:
a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane
z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane
z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku
i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);
b) opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pielucho-majtek
z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie będzie realizowane do 31 marca 2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne / podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, oraz dysponują osobami spełniającymi wymagania określone w niniejszym zapytaniu,
a w szczególności:
Usługa opiekuńcza jest świadczona przez:
a) osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończyła szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;
b) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi.

Wiedza i doświadczenie

O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne / podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, oraz dysponują osobami spełniającymi wymagania określone w niniejszym zapytaniu,
a w szczególności:
Usługa opiekuńcza jest świadczona przez:
a) osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończyła szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;
b) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi.
c) przedmiot zamówienia wykonają osobiście,

Potencjał techniczny

Posiadanie prawa jazdy kat.B i dysponowanie samochodem

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór oferty:
O wyborze oferty decyduje:
1) w 60% cena brutto za godzinę usługi,
2) w 40% doświadczenie wykonawcy w wykonywaniu usług opiekuńczych bądź zawodach pokrewnych związanych z opieką lub wspieraniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych lub doświadczenie wolontariackie w wyżej wymienionym zakresie.
Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: P=Pc+Pd
gdzie: Pc – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium cena,
Pd – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium doświadczenie,
P – oznacza sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

Cena brutto za godzinę usługi – 60%
Najniższe wynagrodzenie brutto otrzyma najwięcej punktów. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie wynagrodzenia brutto za 1 godzinę całości usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Pc=Cmin/Co *Kp *Wc
gdzie:
Cmin – oznacza wynagrodzenie brutto oferty najtańszej,
Co – oznacza wynagrodzenie brutto oferty ocenianej,
Kp – oznacza współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – oznacza wagę procentową dla kryterium „Cena” = 60%
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maks. 60pkt

Doświadczenie zawodowe Wykonawcy - 40%
W celu przyznania punktów zgodnie z kryterium oceny ofert „doświadczenie zawodowe wykonawcy”, Wykonawca powinien załączyć do oferty wykaz wykonywanych usług opiekuńczych bądź w zawodach pokrewnych związanych z opieką lub wspieraniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.
Punkty przyznawane są za długość doświadczenia zawodowego.
Doświadczenie powyżej 1 roku do 2 lat – 10 pkt
Doświadczenie 2 do 4 lat – 30 pkt
Doświadczenie powyżej 4 lat – 40 pkt
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
Pd=Do/Dmax*Kp*Wd
gdzie:
Do – oznacza sumę punktów przyznanych ofercie ocenianej w ramach tego kryterium,
Dmax – oznacza sumę punktów najwyżej ocenionej oferty w ramach tego kryterium,
Kp – oznacza współczynnik proporcjonalności = 100
Wd – oznacza wagę procentową dla kryterium „Doświadczenie” = 40%
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 40pkt.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są osoby i podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w powyższym rozumieniu.
W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia ujętego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty osób/podmiotów, które nie złożą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT WIERUSZOWSKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

Adres

rynek Rynek 1-7

98-400 Wieruszów

łódzkie , wieruszowski

Numer telefonu

0627831995

NIP

9970147748

Tytuł projektu

Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

Numer projektu

RPLD.09.02.01-10-A002/17-00