ciągznakówRPOczarnobiały

Wieruszów dn. 08.02.2019r.

PCPR.271.1.2019 

Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, w związku z realizacją projektu ,,Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne

zwraca się z zapytaniem o cenęprzeprowadzenia 4 - godzinnego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla nie więcej niż 10 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych uczestniczących w projekcie.

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 10 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych biorących udział w projekcie w wymiarze 4 godzin.

Celem kursu jest pozyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przeprowadzenie kursu powinno obejmować minimalny zakres tematyczny tj.:

- wzywanie pomocy,
- ocenę sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia – profilaktyka,
- zasady udzielania pierwszej pomocy,
- ocenę stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych,
- postępowanie z poszkodowanym
- resuscytację krążeniowo-oddechową (pokaz na manekinie),
- postępowanie w przypadkach urazów i sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ( drgawki/padaczka, zadławienia/zakrztuszenia, omdlenia, krwotoki, zatrucia, złamania, porażenia i urazy kręgosłupa itp.)

Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny:

1.      zapewni trenera posiadającego odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania,
2.      zapewni odpowiednią salę szkoleniową odpowiadającą ilości osób, oraz dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością na terenie powiatu wieruszowskiego,
3.      przygotuje materiały szkoleniowe związane z realizacją zamówienia, które zawierają informację, że kurs realizowany jest w ramach Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” oraz o otrzymaniu wsparcia na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ologuje materiały szkoleniowe za pomocą znaku Uni Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Uni Europejskiej; odniesienia do Funduszu z nazwą Europejski Fundusz Społeczny; znaku Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny; znaku „Łódzkie” . Logotypy zostaną przekazane przez Zamawiającego.
4.      zobowiązany będzie do ustalenia terminu realizacji kursu z Zamawiającym oraz  do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu Programu kursu, gotowych materiałów szkoleniowych na minimum 3 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu,
5.      Wykonawca będzie zobowiązany do:
- sporządzenia listy obecności,
- przeprowadzenia ankiety oceny szkolenia
- wydanie uczestnikom zaświadczenia/certyfikatu o odbytym kursie

2.Wymagania:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Podmiot o zarejestrowanej działalności gospodarczej posiadający kadrę uprawnioną do prowadzenia 4 –godzinnego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej, tj. :
- posiada dyplom w zawodzie: lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny,
- posiada aktualną wiedze i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych.
O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się osoby/podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, potwierdzone oświadczeniem oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

W złożonej ofercie należy podać cenę brutto obejmującą wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem kursu.

W załączeniu wzór formularza ofertowego, na którym należy złożyć ofertę. Do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie. Oferty należy składać do dnia 18.02.2019r. na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Ludwika Waryńskiego 15
98-400 Wieruszów
lub drogą e-mailową na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. (62) 783 19 95

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie lub nie zostaną złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dołączona jest do niniejszego zapytania.

Wykonawca ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

FORMULARZ OFERTOWY.docx
WZÓR UMOWY.docx
KLAUZULA INFORMACYJNA do zapytania.docx

Z poważaniem
Elżbieta Ochocka
Kierownik PCPR w Wieruszowie