ciągznakówRPOczarnobiały

PCPR.271.12.2020                      

Zapytanie ofertowe - nabór uzupełniający

Zamawiający Powiat Wieruszowski, ul. Rynek 1-7, 98 – 400 Wieruszów/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie ul. L. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu zamówienia publicznego wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

1. Zamawiający
Powiat Wieruszowski, ul. Rynek 1-7, 98 – 400 Wieruszów/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie
ul. L. Waryńskiego 15
98-400 Wieruszów
NIP: 997-014-77-48
tel./fax: 62 78 31 995
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres strony internetowej: http://wieruszow.pcpr.info

2. Opis przedmiotu zamówienia są:
„Usługa wsparcia rodziny i pieczy zastępczej- korepetycje” w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”.

Przedmiot zamówienia obejmuje korepetycje z j. angielskiego dla dzieci z pieczy zastępczej w okresie od października 2020r. do maja 2021r. Planuje się zatrudnić korepetytora, który udzielał będzie korepetycji w wymiarze 12 godzin lekcyjnych miesięcznie, co stanowi 108 godzin lekcyjnych w okresie trwania umowy.

Kody CPV:
80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe

1) Korepetytor udzielać będzie korepetycji indywidualnie z każdym uczestnikiem projektu  zakwalifikowanym do objęcia wsparciem edukacyjnym.
2) Korepetytor udzielać będzie korepetycji danego przedmiotu na poziomie szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.
3) Korepetycje odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, np. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie, w Bibliotece Powiatowej w Wieruszowie.
4) Korepetytor na miejsce korepetycji wyznaczone w umowie będzie dojeżdżać we własnym zakresie.
5) Podczas trwania korepetycji obowiązkiem wykonawcy będzie prowadzenie dziennika zajęć zawierającego listę obecności wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego
6) Korepetytor będzie miał obowiązek ściśle współpracować z realizatorem projektu w szczególności z koordynatorem Projektu oraz koordynatorami pieczy zastępczej.
7) Dokładne terminy i godziny udzielania korepetycji ustalane będą w harmonogramie zajęć.
8) Korepetytor będzie zobowiązany do przestrzegania warunków sanitarnych w związku z epidemią  i zagrożeniem Covid-19.
9) Podstawą świadczenia usługi będzie umowa zlecenie,  okres zatrudnienia: od października  2020 r. do maja 2021 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
·                     pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych- potwierdzone oświadczeniem
·                     niekaralność za przestępstwa umyślne- potwierdzone oświadczeniem
·                     oświadczenia, że łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów z funduszy strukturalnych i Funduszu Społecznego oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.
·                     posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub wyższego zawodowego (licencjat) poświadczone kserokopiami dyplomów ukończenia szkół wyższych
·                     posiadanie przygotowania pedagogicznego poświadczone kserokopią dokumentu potwierdzającego uprawnienia
·                     posiadanie min. 2- letniego doświadczenia do realizacji przedmiotu umowy poświadczone kserokopia świadectwem pracy/ zaświadczeniem o zatrudnieniu

4. Kryteria wyboru ofert, ich znaczenie i sposób oceny ofert

Zamawiający przy wyborze ofert najkorzystniejszej będzie się kierował następującymi kryteriami:

1)      cena- 95%

Punktacja w kryterium cena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena spośród złożonych ofert

________________________________ x 100 x 95% = C

Cena z oferty badanej

C- to liczba punktów przyznanych w  kryterium cena

2)      As- Aspekt społeczny- 3%

Punktacja w kryterium aspekt społeczny zostanie obliczona wg wzoru:

3% x 100 w przypadku spełnienia aspektu społecznego poprzez  zaznaczenie w formularzu ofertowym Tak

3)      D- posiadanie certyfikatu PTE poziom B2

Punktacja w kryterium D zostanie obliczona wg wzoru:

2% x 100 waga procentowa dla kryterium posiadania certyfikatu PTE B2

Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona wg wzoru:

P= (Cmin/ Co x100 x 95%) + (3% x 100) + (2% x 100)

P=  C + As + D, gdzie,

P- ilość punktów dla badanej oferty

C= Cmin/ Co x100 

Cmin– oznacza cenę brutto oferty najtańszej

Co-  oznacza cenę  brutto oferty ocenianej

C- waga procentowa dla kryterium cena- 95%,

As- waga procentowa dla kryterium aspektu społecznego – 3% x 100

D- - posiadanie certyfikatu PTE poziom B2 – 2% x 100

- 95% kryterium cenowe

- 3% spełnienie aspektu społecznego- osoba mająca wykonywać zamówienie w chwili podjęcia jego realizacji jest osoba bezrobotną lub poszukującą pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. 2019 poz. 1482 z późn. zm.)

- 2% kryterium posiadania certyfikatu PTE B2

Spośród ofert złożonych na zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i spełniających wymogi określone w zapytaniu, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zamieści w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego informację o wyborze Oferenta podając dane Wykonawcy,  z którym zostanie zawarta umowa świadczenia usługi.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Wieruszowie, drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. L. Waryńskiego 15, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na prowadzenie korepetycji indywidualnych w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” w terminie do dnia 26 października 2020r.  do godz. 12.00.

Nadmieniamy, iż oferty złożone w wersji elektronicznej, winny zawierać skany dokumentów z podpisami, które należy niezwłocznie uzupełnić po wyborze Oferenta do świadczenia usługi.

6. Termin realizacji umowy:październik 2020 r. - maj 2021 r.

7. Przygotowanie oferty:

1) Ofertę należy złożyć na wypełnionym formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2) W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej, Oferenci wybrani do realizacji usługi przed podpisaniem umowy, zobowiązani są do przedłożenia wymaganych dokumentów w wersji papierowej.
3) Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
4) Do ofert należy dołączyć scany/kserokopie wymaganych w pkt 3. warunków udziału w postępowaniu:
-  Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne
- Oświadczenia, że łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów z funduszy strukturalnych i Funduszu Społecznego oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.
- Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne
-Scan/kserokopie dokumentów  potwierdzających  min. 2 letniego doświadczenia zawodowego.
- Podpisana Klauzula Informacyjna RODO.

Oferta niekompletna, niezgodna z wymaganiami wynikającymi z niniejszego zapytania ofertowego lub w której formularz oferty nie zostanie podpisany nie będzie rozpatrywana.  

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Wykonawcami. Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia niniejszego postępowania  bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert.

Zamawiający w szczególnej sytuacji dopuszcza możliwość zmiany liczby realizowanych godzin przez korepetytora.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania można uzyskać pod numerem telefonu: 62 78 31 995 

Uprzejmie informujemy, niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 15/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie z dnia 29 maja 2020 roku oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności.

W załączeniu:
1)      Wzór formularza ofertowego,
2)      Wzór umowy,
3)      Klauzula informacyjna RODO.

ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf
FORMULARZ OFERTOWY.doc
WZÓR UMOWY.docx
KLAUZULA INFORMACYJNA.docx

Elżbieta Ochocka
Kierownik PCPR w Wieruszowie