logo Unii Europejskiej

Od aktywności do lepszej przyszłości II. Integracja i aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących

Fundacja Ari Ari ZAPRASZA osoby niewidome i słabowidzące do udziału w kompleksowym projekcie pt. Od aktywności do lepszej przyszłości II. Integracja i aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do 20 osób, które:

 • są osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku i/lub innymi niepełnosprawnościami powodującymi uszkodzenie narządu wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
 • nie pracują - są bierne zawodowo lub nieaktywne zawodowo -weryfikacja na podstawie zaświadczenia z ZUS lub zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy,
 • są w wieku 18-65 lat,
 • mieszkają na terenie województwa łódzkiego wymagane oświadczenie
  o miejscu zamieszkania.

Projekt zakłada również udział 20 osób z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Jakie wsparcie można otrzymać?

W ramach projektu oferujemy:

 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku, coaching osobisty i inne,
 • Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
 • Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów,
 • Indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
 • Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym, uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
 • Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych oraz stypendia szkoleniowe na czas udziału w kursach,
 • Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu,
 • Indywidualne kursy zawodowe wraz ze stypendiami szkoleniowymi,
 • Płatne staże zawodowe,
 • Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
 • Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
 • Pomoc wolontariuszy,
 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

W jakim okresie będzie realizowany projekt?

 • Projekt realizowany będzie od 1 lutego 2021 do 31 grudnia 2022 roku
 • Rekrutacja będzie prowadzona do 30 czerwca 2021 roku (lub do zrekrutowania założonej liczby Uczestników Projektu).

Jak można zgłosić się do projektu?

Aby zgłosić się do projektu, należy złożyć kompletne i podpisane dokumenty zgłoszeniowe:

 • Uczestnik projektu – osoba niepełnosprawna:
 • 1 Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu,
 • 2 Zgoda Uczestnika Projektu na przetwarzanie danych osobowych
 • 3 Test kompetencji cyfrowych Uczestnika Projektu
 • Zaświadczenie z ZUS potwierdzające brak aktywności zawodowej lub zaświadczenie z PUP potwierdzające status osoby poszukującej pracy / bezrobotnej – zaświadczenie może zostać dostarczone po wstępnym zakwalifikowaniu się do projektu, najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć,
 • Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego,
 • Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 • Osoba z otoczenia – opiekun uczestnika projektu:
 • Formularz zgłoszeniowy Osoby z otoczenia,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Osoba z otoczenia,
 • Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Gdzie można znaleźć wzory dokumentów zgłoszeniowych?

 • Wzory dokumentów zgłoszeniowych można pobrać ze strony internetowej Fundacji Arii Ari ariari.org (zakładka „Międzynarodowe”)
 • Po wzory dokumentów zgłoszeniowych można zgłosić się również do Biura Projektu w Łodzi
 • Wzory dokumentów zgłoszeniowych możemy wysłać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Jak można uzyskać zaświadczenie z ZUS o statusie osoby niepracującej

Aby uzyskać zaświadczenie z ZUS o statusie osoby niepracującej:

 • Uczestnik może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia do ZUS (druk US-7 – wzór znajduje się wśród dokumentów rekrutacyjnych, można go pobrać również ze strony ZUS), dodatkowo, wśród dokumentów rekrutacyjnych znajdują się przykładowo wypełniony wniosek oraz przykładowe zaświadczenie wydawane przez ZUS,
 • Uczestnik może również wygenerować dane z konta ubezpieczonego korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika.

W razie trudności w pozyskaniu zaświadczenia z ZUS, należy kontaktować się telefonicznie z Fundacją.

W jaki sposób można złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Dokumenty zgłoszeniowe można składać w jeden z następujących sposobów:

 • Elektronicznie wysyłając skany kompletnych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wówczas papierowe wersje dokumentów należy przynieść na pierwsze zajęcia),
 • Za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Smart Office Martyna Tadzik, Fundacja Ari Ari Ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz,
 • Osobiście do Biura Projektu w Łodzi.

Gdzie można uzyskać dodatkowych informacji?

Szczegółowe informacje uzyskać można:

 • Telefonicznie: 506 736 635
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.