ciągznakówRPOczarnobiały

PCPR.271.18.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na usługę realizacji obozu integracyjno-terapeutycznego dla 54 osób, w tym 28 dzieci z pieczy zastępczej i 26 osób z otoczenia z otoczenia uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r poz. 1129; zm.:Dz.U. z 2020r. poz. 288 i poz. 2320 oraz z 2021r. poz. 1598, poz. 2054 i poz. 2269.) informuję, że:

W terminie składania ofert tj. do dnia 11-01-2022r. do godz. 8:00 wpłynęło 8 ofert:

 

Nr oferty

 

Nazwa wykonawcy

 

Cena oferty brutto w PLN

Zatrudnienie

W kryterium „zatrudnienie” , wykonawcy zostaną przyznane punkty za zatrudnienie osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie osób może dotyczyć zarówno osób nowozatrudnionych, jak również osób wcześniej zatrudnionych przez Wykonawcę, skierowanych/ oddelegowanych do realizacji niniejszego zamówienia.

1.

Biuro Turystyki Szkolnej „Kleks” Andrzej Rosiński, 67-200 Głogów, ul. Orbitalna 89, NIP 6931129087

86.346,00

NIE

2.

PSYCHE LOGOS

Dagmara Derwich-Grzegorzewska

Ul. Średnia 11, 64-100 Leszno
NIP 698-138-61-65

96.660,00

NIE

3.

Dejko Joanna Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn, NIP 7131776704

155.406,00

NIE

4.

Inventum Sp. z o.o.
ul. Henryka Siemiradzkiego 11A/2, 33-300 Nowy Sącz,
NIP 7343518993

49.680,00


TAK

5.

Konsorcjum Firm: Ośrodek Szkolenia Kursowego
i Ustawicznego- LIDER

NIP 6761197309

Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.- Partner

31-109 Kraków

ul. M.J. Piłsudskiego 6/9

NIP 6772285187

72.252,00

TAK

6.

Biuro Podróży „Ella Tours”

Elżbieta Duda

59-220 Legnica

Plac Klasztorny 2

NIP 6910008510

59.346,00

TAK

7.

Konsorcjum Moc Biznesu

Joanna Pisula ul. Robotnicza 70J. 53-608 Wrocław

NIP 8941625707

Izabela Pisula psycholog, dietetyk

ul. Rogowska 94/7,

54-440 Wrocław,

NIP 8943114974

63.369,00

NIE

8.

Dominika Pawlak

Skrzynna 200A

98-311 Ostrówek

NIP 8322087005

102.000,21

                   TAK

                                                                                

Poniżej skan informacji z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert