ciągznakówRPOczarnobiały

Wieruszów 01.02.2022r.

PCPR.271.18.2021

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY Z WYKONAWCĄ

 

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na usługę realizacji obozu integracyjno-terapeutycznego dla 54 osób, w tym 28 dzieci z pieczy zastępczej
i 26 osób z otoczenia uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: 2021/BZP 00328690/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8bbd203-63be-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Działając na podstawie art.253 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r poz. 1129 ze zm.) informuję,
że w powyższym postępowaniu:

W dniu 01.02.2022r. została zawarta umowa na usługę realizacji obozu integracyjno-terapeutycznego dla 54 osób, w tym 28 dzieci z pieczy zastępczej
i 26 osób z otoczenia uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” z Wykonawcą tj. Inventum Sp. z o.o. ul. Henryka Siemiradzkiego 11A/2, 33-300 Nowy Sącz, NIP 7343518993 reprezentowaną przez Panią Lidię Kantor- Prezesa Zarządu.

 

 Poniżej informacja o zawarciu umowy z wykonawcą w pdf.

informacja o zawarciu umowy z Wykonawcą

Z poważaniem

Elzbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie