ciągznakówRPOczarnobiały

Wieruszów 26.05.2022r.

PCPR.271.4.2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na usługę realizacji obozu integracyjno-terapeutycznego dla dzieci i opiekunów II, tj. dla 53 osób, w tym 30 dzieci z pieczy zastępczej i 23 osób z otoczenia uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

 informacja z otwarcia ofert (dok. pdf. 349 KB)

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r poz. 1129 ze zm.) informuję, że:

W terminie składania ofert tj. do dnia 26-05-2022r. do godz. 8:00 wpłynęły 3 oferty:

 

Nr oferty

 

Nazwa wykonawcy

 

Cena oferty brutto w PLN

Zatrudnienie

W kryterium „zatrudnienie” , wykonawcy zostaną przyznane punkty za zatrudnienie osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie osób może dotyczyć zarówno osób nowozatrudnionych, jak również osób wcześniej zatrudnionych przez Wykonawcę, skierowanych/ oddelegowanych do realizacji niniejszego zamówienia.

1.

Inventum Sp. z o.o.
ul. Henryka Siemiradzkiego 11A/2, 33-300 Nowy Sącz,
NIP 7343518993

88.404,00zł

TAK

2.

Biuro Podróży „Ella Tours”

Elżbieta Duda

Plac Klasztorny 2

59-220 Legnica

NIP 6910008510

84.747,00zł

TAK

3.

PSYCHE LOGOS

Dagmara Derwich-Grzegorzewska ul. Średnia 11, 64-100 Leszno
NIP 698-138-61-65

99.905,00zł

NIE

                                                                                  

Elżbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie

(podpis)