ciągznakówRPOczarnobiały

Wieruszów 13.06.2022r.

PCPR.271.4.2022

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze oferty (dok. pdf. 452 KB)

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na usługę realizacji obozu integracyjno-terapeutycznego dla dzieci i opiekunów II, tj. dla 53 osób, w tym 30 dzieci z pieczy zastępczej i 23 osób z otoczenia uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: 2022/BZP 00159923/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdde698b-d4e4-11ec-9a86-f6f4c648a056

Działając na podstawie art.253 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r poz. 1129) informuję, że w powyższym postępowaniu:

  1. Wybrano ofertę nr 2

Biuro Podróży „Ella Tours”

Elżbieta Duda

59-220 Legnica

Plac Klasztorny 2

NIP 6910008510

Cena oferty brutto – 84.747,00 zł

  1. W postępowaniu złożone zostały trzy oferty, punktacja przyznana ofertom
    w każdym z kryteriów oceny ofert i łączna punktacja przedstawia się następująco:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium cena


Liczba przyznanych punktów w kryterium zatrudnienie

 

Łączna punktacja

1.

Inventum Sp. z o.o.
ul. Henryka Siemiradzkiego 11A/2,
33-300 Nowy Sącz,
NIP 7343518993

 

92,99

3,0095,99

 

2.

Biuro Podróży „Ella Tours”

Elżbieta Duda

59-220 Legnica

Plac Klasztorny 2

NIP 6910008510

97,00

   3,00

100

3.

PSYCHE LOGOS

Dagmara Derwich-Grzegorzewska

ul. Średnia 11,
64-100 Leszno
NIP 698-138-61-65

82,28

0

82,28

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. cena oferty – 97 pkt, zatrudnienie – 3 pkt.
Firma Biuro Podróży „Ella Tours” Elżbieta Duda, Plac Klasztorny 2, 59-220 Legnica, NIP 6910008510 spełnia warunki udziału w postępowaniu, jej oferta nie podlega odrzuceniu
na podstawie ustawy PZP i uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt) zgodnie
z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku z czym została uznana
za najkorzystniejszą. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w dokumentach zamówienia.

Elżbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie