ciągznakówRPOczarnobiały

Wieruszów 22.06.2022r.

PCPR.271.4.2022

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY Z WYKONAWCĄ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na usługę realizacji obozy integracyjno- terapeutycznego II dla 53 osób, w tym 30 dzieci z pieczy zastępczej i 23 osób z otoczenia z otoczenia uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”.

Informacja o zawarciu umowy z Wykonawcą (obóz)

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: 2022/BZP 00159923/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdde698b-d4e4-11ec-9a86-f6f4c648a056

Działając na podstawie art.253 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r poz. 1129 ze zm.) informuję, że w powyższym postępowaniu:

W dniu 21.06.2022r. została zawarta umowa na usługę realizacji obozu integracyjno- terapeutycznego II dla 53 osób, w tym 30 dzieci z pieczy zastępczej i 23 osób z otoczenia
z otoczenia uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” z Wykonawcą tj. Elżbietą Duda prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Podróży „Ella Tours” Elżbieta Duda, 59-220 Legnica, Plac Klasztorny 2, NIP 6910008510.

Z poważaniem

Elzbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie