ciągznakówRPOczarnobiały

Wieruszów, dnia 01 lipca 2022r.

PCPR.271.6.2022

Szacowanie wartości zamówienia na usługi udzielania korepetycji z matematyki
dla 16 dzieci z pieczy zastępczej uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

Zaproszenie do złożenia szacunku - matematyka

Załacznik do szacowania pdf

Załacznik do szacowania doc

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. L. Waryńskiego 15, zwraca się
z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi

I. Postanowienia wstępne:

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. L. Waryńskiego 15

III. Przedmiot postępowania:

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 8050000 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie indywidualnych korepetycji z matematyki
w wymiarze 12 godzin lekcyjnych miesięcznie w okresie od września 2022r.
do grudnia 2022r. dla 16 uczestników tj. dzieci z pieczy zastępczej, co stanowi ogółem 192


godziny lekcyjne. Usługa realizowana będzie w terminie: wrzesień 2022 r. - grudzień 2022 r. w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, np. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie, w Bibliotece Powiatowej
w Wieruszowie. Oferent na miejsce świadczenia usługi dojeżdża we własnym zakresie. Dokładne terminy i godziny udzielania korepetycji ustalane będą w harmonogramie zajęć. Podczas trwania korepetycji obowiązkiem wykonawcy będzie prowadzenie dziennika zajęć zawierającego listę obecności wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego. Korepetytor będzie miał obowiązek ściśle współpracować z realizatorem projektu, w szczególności
z koordynatorem Projektu oraz koordynatorami pieczy zastępczej. Podstawą świadczenia usługi będzie umowa zlecenie, okres zatrudnienia: od wrzesień 2022 r. do grudzień 2022r.

Wymagania dot. wykonawców usługi:

 • obywatelstwo polskie- potwierdzone oświadczeniem
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych- potwierdzone oświadczeniem
 • niekaralność za przestępstwa umyślne- potwierdzone oświadczeniem
 • oświadczenia, że łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów z funduszy strukturalnych i Funduszu Społecznego oraz działań finansowanych
  z innych źródeł nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.
 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub wyższego zawodowego (licencjat) z matematyki poświadczone kserokopiami dyplomów ukończenia szkół wyższych
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego poświadczone kserokopią dokumentu potwierdzającego uprawnienia
 • posiadanie min. 5 - letniego doświadczenia do realizacji przedmiotu umowy poświadczone kserokopią świadectwa pracy/ zaświadczeniem o zatrudnieniu
 • złożenie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych
 1. Sposób komunikacji:

Osobą odpowiedzialną za ustalenie wartości zamówienia jest Elżbieta Ochocka. Numer telefonu kontaktowego: 62 78 31 995 , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach 01.07.2022 – 15.07.2022, w godzinach 7.00 - 15:00

V. Termin i sposób ustalenia wartości zamówienia:

Oszacowaną wartość zamówienia należy złożyć do dnia 15.07.2022r. do godz. 15.00
w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie lub na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na Załączniku do niniejszego zaproszenia.