W ramach programu Mieszkanie dla absolwenta beneficjentem mogą być osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo równoważnym oraz osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu także w stopniu umiarkowanym , posiadające status absolwenta uzyskany w okresie 36 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku ,posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej oraz złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu. Dofinansowanie będzie udzielane na koszty najmu mieszkania , domu na okres 36 miesięcy i będzie miało charakter degresywny od 100 % 1-12 miesiąca, 70% od 13-24 miesiąca, 40% od 25-36 miesiąca , nie więcej niż maksymalna kwota dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

W ramach programu Dostępne mieszkanie beneficjentem mogą być osoby posiadające orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważne , z tytułu narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka ,złoży oświadczenie wraz z dokumentami o istniejących barierach architektonicznych , oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz że w dniu składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Przedmiotem dofinansowania będzie różnica pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, która nie może być większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „ Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Na realizatora programu wyznaczono Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie.

Wnioski w obu programach będzie można składać tylko elektronicznie przez system SOW od 3 sierpnia 2022. Realizacja programów będzie uzależniona od podpisania umowy pomiędzy Powiatem Wieruszowskim ,a PFRON , określającej wysokość środków przekazanych Powiatowi na realizację w/w zadań.