ciągznakówRPOczarnobiały

Projekt Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” 

 

Wieruszów, dn. 11.08.2022r.

PCPR.271.6.2022                     

 Zapytanie ofertowe-matematyka

Zapytanie ofertowe

Zamawiający Powiat Wieruszowski, ul. Rynek 1-7, 98 – 400 Wieruszów/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie ul. L. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu zamówienia publicznego wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych.

1. Zamawiający

Powiat Wieruszowski, ul. Rynek 1-7, 98 – 400 Wieruszów/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

ul. L. Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów

NIP: 997-014-77-48

tel./fax: 62 78 31 995 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres strony internetowej: http://pcpr-wieruszow.org/

2. Opis przedmiotu zamówienia:

„Usługa wsparcia rodziny i pieczy zastępczej- korepetycje” w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”.

Przedmiot zamówienia obejmuje korepetycje z matematyki dla dzieci z pieczy zastępczej w okresie od września 2022r. do grudnia 2022r., w wymiarze 192 godzin lekcyjnych.

Planuje się zatrudnić 4 korepetytorów, każdy korepetytor udzielał będzie korepetycji w wymiarze 12 godzin lekcyjnych miesięcznie, co stanowi 48 godzin lekcyjnych
w okresie trwania umowy.

Kody CPV:

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

1) Korepetytor udzielać będzie korepetycji indywidualnie z każdym uczestnikiem projektu zakwalifikowanym do objęcia wsparciem edukacyjnym.

2) Korepetytor udzielać będzie korepetycji danego przedmiotu na poziomie szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

3) Korepetycje odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, np. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Wieruszowie.

4) Korepetytor na miejsce korepetycji wyznaczone w umowie będzie dojeżdżać we własnym zakresie.

5) Podczas trwania korepetycji obowiązkiem wykonawcy będzie prowadzenie dziennika zajęć zawierającego listę obecności wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.

6) Korepetytor będzie miał obowiązek ściśle współpracować z realizatorem projektu, w szczególności z koordynatorem Projektu oraz koordynatorami pieczy zastępczej.

7) Dokładne terminy i godziny udzielania korepetycji ustalane będą
w harmonogramie zajęć.

8) Korepetytor będzie zobowiązany do przestrzegania warunków sanitarnych
w związku z epidemią i zagrożeniem Covid-19.

9) Podstawą świadczenia usługi będzie umowa zlecenie, okres zatrudnienia:
od września 2022 r. do grudnia 2022 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych- potwierdzone oświadczeniem
  • niekaralność za przestępstwa umyślne- potwierdzone oświadczeniem
  • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub wyższego zawodowego (licencjat) poświadczone kserokopiami dyplomów ukończenia szkół wyższych
  • posiadanie przygotowania pedagogicznego poświadczone kserokopią dokumentu potwierdzającego uprawnienia
  • posiadanie min. 5- letniego doświadczenia do realizacji przedmiotu umowy poświadczone kserokopia świadectwem pracy/ zaświadczeniem o zatrudnieniu,
  • posiadanie ukończonych studiów podyplomowych kierunkowych(opcjonalnie),

poświadczone kserokopią dyplomu ukończenia.

4. Kryteria wyboru ofert, ich znaczenie i sposób oceny ofert

Zamawiający przy wyborze ofert najkorzystniejszej będzie się kierował następującymi kryteriami:

  • cena- 95%

Punktacja w kryterium cena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena spośród złożonych ofert

________________________________ x 100 x 95% = C

Cena z oferty badanej

C- to liczba punktów przyznanych w kryterium cena

  • As- Aspekt społeczny- 3%

Punktacja w kryterium aspekt społeczny zostanie obliczona wg wzoru:

3% x 100 w przypadku spełnienia aspektu społecznego poprzez zaznaczenie w formularzu ofertowym Tak

  • D- posiadanie ukończonych studiów podyplomowych kierunkowych – 2%

Punktacja w kryterium D zostanie obliczona wg wzoru:

2% x 100 waga procentowa dla kryterium posiadanie ukończonych studiów podyplomowych kierunkowych

                       

Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona wg wzoru:

P = (Cmin/ Co x100 x 95%) + (3% x 100) + (2% x 100)

P = C + As + D, gdzie,

P- ilość punktów dla badanej oferty

C= Cmin/ Co x100

Cmin – oznacza cenę brutto oferty najtańszej

Co- oznacza cenę brutto oferty ocenianej

C- waga procentowa dla kryterium cena- 95%,

As- waga procentowa dla kryterium aspektu społecznego – 3% x 100

D- posiadanie ukończonych studiów podyplomowych kierunkowych B2 – 2% x 100

- 95% kryterium cenowe

- 3% spełnienie aspektu społecznego- osoba mająca wykonywać zamówienie
w chwili podjęcia jego realizacji jest osoba bezrobotną lub poszukującą pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.Dz. U. 2022 poz. 690 z późn. zm.)

- 2% posiadanie ukończonych studiów podyplomowych kierunkowych

Spośród ofert złożonych na zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i spełniających wymogi określone w zapytaniu, Zamawiający planuje wybrać 4 najkorzystniejsze oferty, które uzyskają największą ilość punktów.

Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zamieści w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego informację o wyborze Oferentów podając dane Wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa świadczenia usługi.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Wieruszowie, drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. L. Waryńskiego 15, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na prowadzenie korepetycji z matematyki w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” w terminie do dnia
26 sierpnia 2022r.
do godz. 15.00.

Nadmieniamy, iż oferty złożone w wersji elektronicznej, winny zawierać skany dokumentów z podpisami, które należy niezwłocznie uzupełnić po wyborze Oferenta do świadczenia usługi.

6. Termin realizacji umowy: wrzesień 2022 r. - grudzień 2022r.

7. Przygotowanie oferty:

1) Ofertę należy złożyć na wypełnionym formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

2) W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej, Oferenci wybrani do realizacji usługi przed podpisaniem umowy, zobowiązani są do przedłożenia wymaganych dokumentów w wersji papierowej.

3) Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.

4) Do ofert należy dołączyć scany/kserokopie wymaganych w pkt 3. warunków udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne

- Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne

- Scan/kserokopie dokumentów potwierdzających min. 5-letniego doświadczenia zawodowego.

- Podpisana Klauzula Informacyjna RODO.

Oferta niekompletna, niezgodna z wymaganiami wynikającymi z niniejszego zapytania ofertowego lub w której formularz oferty nie zostanie podpisany
nie będzie rozpatrywana.  

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Wykonawcami. Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert.

Zamawiający w szczególnej sytuacji dopuszcza możliwość zmiany liczby realizowanych godzin przez korepetytora.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania można uzyskać pod numerem telefonu: 62 78 31 995 

Uprzejmie informujemy, niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zgodnie z pkt 6.5.2.
Zasadą konkurencyjności.

W załączeniu:

…………………………………….

  Podpis osoby uprawnionej