ciągznakówRPOczarnobiały

Projekt Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” 

Wieruszów 29.08.2022r.

PCPR.271.6.2022

Protokół z postępowania

Protokól z postepowania - korepetycje z matematyki

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące korepetycji z matematyki w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 upublicznionych w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie www.pcpr-wieruszow.org zostały złożone następujące oferty:

Lp.

Nazwa oferenta

Oferowana cena

Data wpływu

Uwagi

1.

Halina Świątkowska
Ul. Os. Fabryczna 4/78

98-400 Wieruszów

70,00 zł

22.08.2022r.

godz. 10:30

Oferta kompletna

Spełnia stawiane wymagań.

2.

Marlena Kik
Pieczyska 134,

98-400 Wieruszów

70,00 zł

22.08.2022r.

godz. 11:00

Oferta kompletna.

Spełnia stawiane wymagania.

3.

Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata”  
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok,
Katarzyna Anna Rokicka,
NIP 542-143-12-89

79,00 zł

26.08.2022r.

godz. 12:36

Oferta niekompletna,
brak oświadczeń,
brak potwierdzenia stażu pracy, brak oświadczeń RODO pracowników.

Cena przekracza zaplanowaną kwotę
w budżecie projektu.

Oferta niekompletna, nie spełnia wymagań

Oferty, które wpłynęły były ważne i zostały ocenione. Dwie oferty były kompletne i spełniły stawiane wymagania, natomiast jedna oferta nie spełniła wszystkich wymaganych warunków i została odrzucona.

Zamawiający ocenił oferty w sposób określony w zapytaniu ofertowym:

  • cena- 95%

Punktacja w kryterium cena została obliczona wg wzoru:

Najniższa cena spośród złożonych ofert

________________________________ x 100 x 95% = C

Cena z oferty badanej

C- to liczba punktów przyznanych w kryterium cena

  • As- Aspekt społeczny- 3%

Punktacja w kryterium aspekt społeczny została obliczona wg wzoru:

3% x 100 w przypadku spełnienia aspektu społecznego poprzez zaznaczenie w formularzu ofertowym Tak

  • D- Posiadanie ukończonych studiów podyplomowych kierunkowych

Punktacja w kryterium D zostanie obliczona wg wzoru:

2% x 100 waga procentowa dla kryterium posiadania ukończonych studiów podyplomowych kierunkowych

Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez ofertę została obliczona wg wzoru:

P= (Cmin/ Co x100 x 95%) + (3% x 100) + (2% x 100)

P= C + As + D, gdzie,

P- ilość punktów dla badanej oferty

C= Cmin/ Co x100

Cmin – oznacza cenę brutto oferty najtańszej

Co- oznacza cenę brutto oferty ocenianej

C- waga procentowa dla kryterium cena- 95%,

As- waga procentowa dla kryterium aspektu społecznego – 3% x 100

D- - posiadanie ukończonych studiów podyplomowych kierunkowych– 2% x 100

- 95% kryterium cenowe

- 3% spełnienie aspektu społecznego- osoba mająca wykonywać zamówienie w chwili podjęcia jego realizacji jest osoba bezrobotną lub poszukującą pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.Dz. U. 2022 poz. 690 z późn. zm.)

- 2% posiadanie ukończonych studiów podyplomowych kierunkowych

Lp.

Nazwa oferenta

Punktacja
w kryterium cena

Punktacja
w kryterium aspekt społeczny

Punktacja
w kryterium posiadanie studiów podyplomowych kierunkowych

Liczba uzyskanych

punktów w postępowaniu

1.

Halina Świątkowska
ul. Os. Fabryczna 4/78 98-400 Wieruszów

95

0

0

95 pkt

2.

Marlena Kik
Pieczyska 134, 98-400 Wieruszów

95

0

0

95 pkt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w związku z postępowaniem wykonania usługi korepetycji z matematyki w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 informuje, że wybrało oferty, które uzyskały najwyższą punktację i spełniły wymogi formalne oraz kwota wskazana w formularzu ofertowym nie przekracza kwoty zaplanowanej w budżecie projektu:

1. Halina Świątkowska ul. Os. Fabryczna 4/78, 98-400 Wieruszów

2. Marlena Kik Pieczyska 134, 98-400 Wieruszów.

Wieruszów, dn. 29.08.2022r.                               

Elzbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie

Podpis Zamawiającego