Dnia 23 października 2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Programu pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023” realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, które na realizację usług w ramach Programu mogą ubiegać się o wsparcie finansowe do wysokości 100 % proc. kosztów realizacji usługi asystencji osobistego asystenta.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego. W skali kraju na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023” przeznaczono kwotę 505 mln zł.

Informacje dotyczące Programu znajdują się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023-r