ciągznakówRPOczarnobiały

Projekt Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” 

 

Ogłoszenie o zamówieniu (dok. pdf. 152 KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (dok. pdf 1482 KB)

 

ZAMAWIAJĄCY :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

 1. L. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów

NIP: 997-014-77-48, tel./fax: 62 78 31 995

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na: USŁUGĘ REALIZACJI OBOZU INTEGRACYJNO- TERAPEUTYCZNEGO
dla dzieci i opiekunów II,
tj. dla 53 osób, w tym 30 dzieci z pieczy zastępczej i 23 osób z otoczenia uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

                                                           

Tryb udzielenia zamówienia

Tryb podstawowy – na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
( t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. oraz przepisy wykonawcze do ustawy Pzp.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

Spis treści

Część I – Instrukcja dla wykonawców

Część II – Wzór umowy

Wieruszów, dnia 16.05.2022r.                Zatwierdził :     ……………………………..          

1.    Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

 1. L. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów

NIP: 997-014-77-48

tel./fax: 62 78 31 995 

działając w imieniu Powiatu Wieruszowskiego

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://e-zp.powiat-wieruszowski.pl

Na niniejszej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr sprawy: PCPR.271.4.2022

2.    Tryb udzielenia zamówienia

 • Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.
 • Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
 • Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp,
 • Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.    Opis przedmiotu zamówienia

 • Zamówienie obejmuje:

3.1.1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 7-dniowego obozu integracyjno-terapeutycznego w miejscowości atrakcyjnej turystycznie na terenie RP w terminie 02.07.2022r. - 08.07.2022r. dla uczestników projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”, podczas którego zorganizowane zostaną:

- zajęcia dla dzieci w liczbie 28 godzin zegarowych m.in. zajęcia terapeutyczne, integracyjne oraz socjoterapeutyczne; rozwój umiejętności społecznych oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, podniesienie samooceny uczestników;

- zajęcia dla opiekunów w liczbie 28 godzin zegarowych m.in. grupa wsparcia, rozwój umiejętności społecznych oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz trening kontroli złości;

- zajęcia opiekuńcze w liczbie 28 godzin zegarowych dla dzieci do lat 4.

Do udziału w obozie skierowanych zostanie maksymalnie 53 osoby, tj. 30 dzieci z pieczy zastępczej i 23 osób z otoczenia będących uczestnikami projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”. Planuje się, iż w wyjeździe weźmie udział 30 dzieci z pieczy zastępczej w wieku od 2 do 18 lat ( w tym 1 osoba – 2 lata, 1 osoba – 3 lata, 4 osoby- 4 lata, 2 osoby – 5 lat, 3 osoby – 6 lat, 1 osoba – 8 lat, 3 osoby – 9 lat, 5 osób – 10 lat, 1 osoba - 11 lat, 4 osoby -12 lat, 1 osoba – 13 lat, 1 osoba – 14 lat, 1 osoba – 16 lat i 2 osoby - 18 lat) oraz 23 osób z otoczenia tj. rodzice zastępczy, dyrektorzy i opiekunowie z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dzieci biologiczne rodziców zastępczych – w tym 16 osób dorosłych oraz 7 dzieci. Liczba uczestników może ulec zmianie, w tym podział na osoby dorosłe i dzieci, jednak nie wyniesie więcej niż 53 osoby.

W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych m.in. śmierć uczestnika, małżonka oraz krewnych; pobyt w szpitalu; choroba uczestnika, Zamawiający dokona zmiany wcześniej podanej liczby uczestników i powiadomi o tym Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałym zdarzeniu losowym.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić:

- koszty pobytu (6 x nocleg, wyżywienie - 6 x śniadanie, 6 x obiad, 6 x kolacja, 2 x suchy prowiant na drogę, nieograniczony dostęp do wody pitnej przez cały okres pobytu (np. dystrybutory z wodą), serwis kawowy dostępny w trakcie zajęć);

- koszty zatrudnienia 4 specjalistów do realizacji zajęć

- koszty zatrudnienia jednego opiekuna dla dzieci

- koszt zapewnienia minimum 3 atrakcje dla uczestników w trakcie pobytu

- koszty transportu (dojazd-powrót);  

- koszt ubezpieczenia NNW,

- obowiązujące obostrzenia w zakresie epidemii Covid-19 i/lub stanu zagrożenia epidemicznego:

(stosowanie się do bieżących wytycznych wynikających z przepisów prawa m.in. Wytyczne GIS, MS ).


Wykonawca zobowiązany będzie do:

- prowadzenia listy potwierdzającej skorzystanie z transportu;

- prowadzenia listy potwierdzającej skorzystanie z noclegu

- prowadzenia listy potwierdzającej skorzystanie z posiłków tj. śniadań, obiadów, kolacji, odbioru suchego prowiantu;

- prowadzenia dziennika zajęć oraz listy obecności na zajęciach każdego dnia trwania obozu;

- prowadzenia listy potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych;

- prowadzenia dokumentacji fotograficznej potwierdzającej realizację zadania tj. zdjęcia prowadzonych zajęć oraz korzystanie przez uczestników z posiłków;

- prowadzenia listy potwierdzającej korzystanie z opieki na dzieckiem/dziećmi;

- wydania każdemu z uczestników certyfikatu, potwierdzającego udział w obozie integracyjno-terapeutycznym

- sporządzenia listy potwierdzającej odbiór certyfikatu;

- sporządzenia innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia zadania wymaganych przez Wykonawcę;

- przeprowadzenia wśród uczestników obozu oceny merytorycznej przebiegu usługi
na podstawie ankiety oceniającej

- przygotowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją usługi na papierze oznaczonym emblematami projektu oraz oznaczenia pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia stosowną informacją ( tzn. zawierającą nazwę prowadzonych zajęć, w ramach jakiego projektu itp.) również umieszczoną na papierze oznaczonym emblematami projektu, ponadto umieszczenia w salach, w których będą prowadzone zajęcia plakatów informujących o realizacji przez Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu Centrum Usług Środowiskowych - „Razem łatwiej”, jego głównych zadaniach oraz wysokości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Plakaty zostaną przekazane po podpisaniu umowy.

- informowania, że przeprowadzana usługa jest finansowana ze środków otrzymanych
od Zamawiającego w związku z realizacją przez Powiat Wieruszowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie projektu Centrum Usług Środowiskowych - „Razem łatwiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanej usługi.

- umieszczania logotypów projektu Centrum Usług Środowiskowych - „Razem łatwiej”
na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych
i szkoleniowych dotyczących realizowanej usługi

- przedłożenia oryginału lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów związanych z realizacją usługi.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55000000 -0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

80500000-9 – Usługi szkoleniowe

 

3.1.2 Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.

     a) Wymagania dot. zajęć

Wymaga się, aby podczas 7-dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego zorganizowano:

- zajęcia dla dzieci w liczbie 28 godzin zegarowych m.in. zajęcia terapeutyczne, integracyjne oraz socjoterapeutyczne; rozwój umiejętności społecznych oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, podniesienie samooceny uczestników;

- zajęcia dla opiekunów w liczbie 28 godzin zegarowych m.in. grupa wsparcia, rozwój umiejętności społecznych oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz trening kontroli złości;

- zajęcia opiekuńcze w liczbie 28 godzin zegarowych dla dzieci do lat 4.

Każdy uczestnik obozu powinien uczestniczyć w 28 godzinach zajęć zegarowych. Zajęcia dla dzieci, zajęcia dla opiekunów oraz zajęcia opiekuńcze dla dzieci do lat 4 powinny odbywać się jednocześnie. Ponadto zajęcia dla dzieci powinny zostać podzielone na trzy grupy wiekowe. Zajęcia powinny odbywać się w salach dostosowanych do danej grupy uczestników z bliskim dostępem do toalety.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania programu i harmonogramu zajęć dla dzieci i dla rodziców przez cały okres pobytu,

-zapewnienia minimum 4 osób do przeprowadzenia zajęć integracyjno- terapeutycznych dla dzieci oraz osób dorosłych tj. psychologa lub pedagoga posiadających wykształcenie wyższe (tytuł magistra) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, a także jednego opiekuna dla nie więcej niż
10 dzieci nie biorących udziału w zajęciach posiadających odpowiednie kwalifikacje (wykształcenie wyższe pedagogiczne)

- zapewnienia wszelkich materiałów i artykułów biurowych, piśmienniczych w ilości koniecznej
do przeprowadzenia zajęć dla każdego uczestnika.

- przygotowania i druku materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika z zajęć
z naniesionymi odpowiednimi logotypami, których wzór Wykonawca otrzyma
od Zamawiającego: (z uwzględnieniem programu i harmonogramu wyjazdu, materiałów dydaktycznych, notatników, dodatkowych multimedialnych i/lub papierowych materiałów dydaktycznych) oraz jeden komplet ww. materiałów dla Zamawiającego.

b) Wymagania dotyczące pobytu

- 6 noclegów w tym samym ośrodku / hotelu w miejscu atrakcyjnym turystycznie w terminie od 02.07.2022r. - 08.07.2022r.

- Wykonawca zapewni transport uczestnikom obozu integracyjno-terapeutycznego
spod siedziby PCPR Wieruszów do miejsca pobytu i z powrotem do Wieruszowa autokarem dostosowanym do liczby zgłoszonych osób. Przewoźnik musi posiadać uprawienia do przewozu osób.

- Wykonawca zapewni minimum 3 atrakcje dla uczestników w trakcie pobytu np. wyjście na basen, zapewnienie atrakcji sportowych, zwiedzanie miejscowych i/lub okolicznych atrakcji.

- Wymagane jest zapewnienie opieki lekarskiej lub pielęgniarskiej w przypadku zaistnienia konieczności udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie uczestnikom w drodze do miejsca docelowego, podczas pobytu i z powrotem. Koszt ubezpieczenia NWW należy ująć w koszcie usługi. Wykonawca najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem realizacji usługi zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków.

- Opłacenie taksy klimatycznej za wszystkich uczestników, jeśli będzie to wymagane
na podstawie przepisów lokalnych obowiązujących w miejscu położenia ośrodka/hotelu.

- Wykonawca zapewni dzieciom ze swojej strony przez cały okres pobytu wystarczającą opiekę wychowawców posiadających uprawienia opiekuna.

- Wykonawca wyznaczy min. jedną osobę pełniącą rolę koordynatora nadzorującego prawidłowy przebieg wyjazdu.

c) Wymagania dotyczące kadry:

- zapewnienie 4 osób do realizacji zajęć dla dzieci i opiekunów

- zapewnienie 1 osoby do opieki nad dziećmi do lat 4

- w przypadku konieczności zmiany w obsadzie kadrowej w trakcie trwania obozu, zmiana może nastąpić
na pisemny wniosek Wykonawcy pod warunkiem zaproponowania kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje nie gorsze od opisanych w niniejszej SWZ.

d) Wymagania dotyczące opieki medycznej:

-Stały dostęp do opieki lekarskiej i /lub pielęgniarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej i/lub pielęgniarskiej, polegającej na wezwaniu do ośrodka lekarza/pielęgniarki lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika do punktu opieki zdrowotnej.

e) Wymagania dotyczące ubezpieczenia:

- Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW, obejmujące okres od momentu wyjazdu uczestników z miejsca zbiórki do powrotu na miejsce zbiórki.

- Wykonawca ubezpieczy wszystkich uczestników obozu integracyjno-terapeutycznego na kwotę minimum 10 000 zł na osobę.

- Wykonawca najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem realizacji usługi zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków.

f) Wymagania dotyczące transportu:

- Wykonawca zapewnia transport autokarem z klimatyzacją w czasie przejazdu do miejscowości zakwaterowania i z powrotem. Wykonawca odpowiada za stan techniczny autokaru oraz dopełnienie wszystkich wymogów ustalonych przy przewozach osób w tym dzieci.

-Wyjazd uczestników nastąpi pierwszego dnia obozu integracyjno-terapeutycznego spod siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie przy ul. L. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, przed godziną 10:00, wyjazd z ośrodka wczasowego ostatniego dnia obozu integracyjno-terapeutycznego do godziny 12:00.

- W przypadku awarii pojazdu lub innej nieprzewidzianej sytuacji, prowadzącej do niepodstawienia właściwego środka transportu, Wykonawca ma obowiązek zapewnić przewóz autokarowy zastępczy bez dodatkowej opłaty.

- Wykonawca zapewnia uczestnikom suchy prowiant na drogę tj. w dniu wyjazdu oraz powrotu z obozu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad uczestnikami
w czasie podróży i w czasie trwania obozu w ramach kosztów ujętych w oferowanej cenie.

- Wykonawca powinien zapewnić przez cały czas trwania obozu integracyjno-terapeutycznego dyspozycyjny samochód z kierowcą do przewozu osób w nagłych przypadkach.

g) Wymagania dotyczące wyżywienia:

- Zapewnienie pełnego wyżywienia uczestnikom w każdym dniu pobytu tj. 6 śniadań,
6 obiadów, 6 kolacji, prowiant suchy w dniu wyjazdu oraz powrotu z obozu, nieograniczony dostęp do wody pitnej przez cały okres pobytu (np. dystrybutory z wodą), serwis kawowy dostępny w trakcie zajęć

- 6 śniadań w formie bufetu szwedzkiego (zawierających co najmniej: pieczywo ciemne i jasne, 2 dania ciepłe np. parówki, jajecznica, naleśniki, wędliny różne, sery różne, masło, dżemy, płatki śniadaniowe, mleko ciepłe i zimne, świeże warzywa i owoce, bez ograniczeń: soki, woda mineralna, kawa rozpuszczalna i sypana, herbata, cukier, mleko, filiżanki/szklanki/kubki jednorazowe);

- 6 dwudaniowych obiadów z deserem (zawierających co najmniej: zupę, mięsa różne, ryby różne, ziemniaki/ryż/makaron/kasza, gotowane jarzyny, surówki, bez ograniczeń: soki, woda mineralna, kawa rozpuszczalna i sypana, herbata, cukier, mleko, filiżanki/szklanki/kubki jednorazowe);

- 6 kolacji (zawierających co najmniej: pieczywo ciemne i jasne, przystawki różne – co najmniej 4 rodzaje, dania ciepłe, wędliny różne, sery różne, świeże warzywa i owoce, bez ograniczeń: soki, woda mineralna, kawa rozpuszczalna i sypana, herbata, cukier, mleko, filiżanki/szklanki/kubki jednorazowe), w tym: 1 kolacja w formie ogniska/grilla podczas, którego zostaną podane np. kiełbaski, kaszanka, mięsa, szaszłyki, surówki, pieczywo ciemne i jasne, warzywa, herbata, kawa, soki, sosy: keczup, musztarda i inne.

h) Wymagania dotyczące zakwaterowania:

- zapewnienie pobytu w obiekcie 3-gwiazdkowym

- Pokoje 2,3,4- osobowe oraz 5-osobowe (pokoje z pełnym węzłem sanitarnym (prysznic, umywalka, WC) oraz TV. W każdej łazience muszą znajdować się: papier toaletowy, mydło i 2 ręczniki na osobę (mały i duży), przyjmując zasadę, że dzieci zostaną zakwaterowane z opiekunem faktycznym (osobą dorosłą)

i) Wymagania dotyczące obowiązujących obostrzeń w zakresie epidemii Covid-19 i/lub stanu zagrożenia epidemicznego:

- Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia uczestników podczas pobytu na obozie.

- Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników obozu;

- Stosowanie się w miejscu realizacji usługi do wymogów określających warunki bezpieczeństwa
(m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).

- Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.

j) Wymagane dokumenty:

- nazwa i dane kontaktowe ośrodka, w którym będzie realizowany 7- dniowy obóz integracyjno-terapeutycznego - stanowiący załącznik nr 8

- harmonogram przebiegu całego pobytu wraz z planem zajęć z uwzględnieniem wymagań określonych w punkcie 3.1.2 pkt a.

- informacje dotyczące spełnienia wymagań wykazanych w SWZ pkt 3.1.2 ppkt a-h, k stanowiący załącznik
nr 8

- oświadczenie dotyczące zamiaru spełnienia warunku aspektu społecznego, stanowiące załącznik do składanej oferty, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego - zawarte w Formularzu oferty.

Dokumenty z pkt 3.1.2 pkt j SWZ należy dołączyć do oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wyjaśnień dotyczących treści wyżej wymienionych dokumentów. W przypadku gdy dokumenty z pkt 3.1.2 pkt j SWZ będą niekompletne zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia.

k) Wymagania dostępności:

Wykonawca w celu realizacji obozu zobowiązany jest do wybrania ośrodka, który spełni wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określonymi w ustawie z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062 ze zm.) poprzez posiadanie windy w budynku wielokondygnacyjnym i posiadanie podjazdu ułatwiającego dostęp do obiektu.

 • Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na zasadach określonych w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
 • Zamawiający nie przewiduje wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
  w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Ustawy Pzp.
 • Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

4.    Informacja dotycząca udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia

 • Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
 • Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
 • Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia ( czynności ) podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia (czynności), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

5.    Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.    Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.    Termin wykonania zamówienia

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi: od dnia 02.07.2022- 08.07.2022r.

8. Podstawy wykluczenia

8.1 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2020r. poz.1133 oraz z 2021r. poz. 2054) lub w art. 54 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz. U. z 2021r., poz. 523,1292,1559 i 2054)

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

(Zmieniona przez art. 2 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy –Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2275)).

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu    z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł                z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.2 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę, w okolicznościach wskazanych:

1) w art. 109 ust. 1 pkt 4, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2) w art.109 ust. 1 pkt 8 tj. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych,

3) w art. 109 ust. 1 pkt 9. tj, który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

4) w art. 109 ust. 1 pkt 10 tj., który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 8.1 ppkt 1, 2 i 5 oraz w pkt 8.2, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

 • naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 • wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
 • podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 2. zreorganizował personel,
 3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

8.4 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)

9. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

9.1 O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego.

9.1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków.

3) zdolności technicznej lub zawodowej: zapewnienia minimum 4 osób do przeprowadzenia zajęć integracyjno- terapeutycznych dla dzieci oraz osób dorosłych tj. psychologa lub pedagoga posiadających wykształcenie wyższe (tytuł magistra) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, a także
1 opiekuna dla nie więcej niż 10 dzieci nie biorących udziału w zajęciach posiadających odpowiednie kwalifikacje (wykształcenie wyższe pedagogiczne)

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków

9. 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni ten warunek lub spełnią go wszyscy wykonawcy łącznie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się                          o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika które usługi wykonają poszczególni wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ,

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

9.3 Poleganie na zasobach innych podmiotów

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi zał. nr 4 do SWZ. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby jeżeli na etapie składania ofert nie polegał w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia Zamawiający zażąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

9.4 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

10. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

10.1 Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Niniejsze oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w ww. oświadczeniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

10.2 Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

10.2.1 oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ,

10.2.2 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

10.2.3 oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 8,9,10 ustawy Pzp, Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

10.2.4 wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności wymienionych w pkt 9. 1.1 ppkt 3 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi złącznik nr 4 do SWZ.

10.3 Jeżeli wymagane przez zamawiającego kwoty określone w opisie sposobu oceny warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ( tabela A kursów średnich walut obcych ) obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku braku takiego dnia, w dniu najbliższym dniowi zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.    

10.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono jego upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

10.5 Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.6 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 luty 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadnia publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  

10.7 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

10.8 Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa pkt 10.1 SWZ lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

11. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy

11.1 W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

11.2 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

11.3 Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 11.1, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

11.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

 1. ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Postanowienia pkt 11.3. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu tych wykonawców.
 2. dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

12. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty

12.1 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) (dalej Rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz środków komunikacji elektronicznej).

12.2 Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz środkach komunikacji elektronicznej, oferty, oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.2 SWZ, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.).

12.3 Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w powyższym punkcie, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt 13 SWZ (§ 2 ust. 2 ww. Rozporządzenia).

12.4 W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 ww. Rozporządzenia)

12.5 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski (§ 5 ww. Rozporządzenia).

12.6 Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

12.7 Dokumenty wystawione przez inne podmioty niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca

12.7.1 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub podwykonawcy, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (z § 6 ust. 1 ww. Rozporządzenia).

12.7.2 W przypadku gdy dokumenty wskazane powyżej zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6. ust. 2 ww. Rozporządzenia).

Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (§ 6 ust. 5 ww. Rozporządzenia).

12.7.3Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, dokonuje w przypadku:

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

b) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą (§ 6 ust. 3 ww. Rozporządzenia).

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej może dokonać również notariusz (§ 6 ust. 4 ww. Rozporządzenia).

12.8 Dokumenty nie wystawione przez upoważnione podmioty, pełnomocnictwo

12.8.1Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.2 SWZ, niewystawione przez upoważnione podmioty oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia).

12.8.2W przypadku gdy dokumenty wymienione powyżej, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia).

12.8.3Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, dokonuje w przypadku:

a) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

b) oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.2 SWZ - wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

c) pełnomocnictwa – mocodawca (§ 7 ust. 3 ww. Rozporządzenia).

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej może dokonać również notariusz (§ 7 ust. 4 ww. Rozporządzenia).

12.9 W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 8 ww. Rozporządzenia).

Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:

a) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

b) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

c) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

d) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji (§ 10 ww. Rozporządzenia).

12.10 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w pkt 11.1 SWZ, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

13. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

13.1 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie.

13.2 Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

13.3 Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.

13.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z ich pełnomocnikiem.

13.5 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Systemu e- Zamówienia Publiczne dostępnego pod adresem https://e-zp.powiat-wieruszowski.pl .

13.6 Wszelkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania i odpowiedzi dla Wykonawców, modyfikacje SWZ, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczane w Systemie e-Zamówienia Publiczne.

13.7 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto w Systemie e-Zamówienia Publiczne.

13.8 Rejestracja i korzystanie z Systemu e-Zamówienia Publiczne jest bezpłatne.

13.9 Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępnione w części publicznej Systemu e- Zamówienia Publiczne.

13.10 Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu E- Zamówienia Publiczne.

13.11 W systemie e-Zamówienia Publiczne znajdują się także wskazówki dla Wykonawcy dotyczące rejestracji, zadawania pytań, złożenia oferty, wycofania oferty. Pomoc dostępna jest pod adresem https://pomoc.e-zp.finn.pl

13.12 W celu skrócenia czasu udzielania odpowiedzi na pytania preferuje się aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia ( inne niż oferta ) oraz informacje przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu E- Zamówienia Publiczne dostępnego pod adresem https://e-zp.powiat-wieruszowski.pl za pomocą dedykowanych funkcji formularzy „ Wiadomość ” dostępnych dla każdego zalogowanego Wykonawcy.

13.13 Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu e- Zamówienia Publiczne :

13.13.1 format kodowania treści w obrębie Systemu – UTF8,

13.13.2 komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,

13.13.3 Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System e- Zamówienia Publiczne jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) – czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.

13.13.4 stały dostęp do sieci internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512kb/s;

13.13.5 zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;

13.13.6 system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.

13.13.7 korzystanie z wbudowanej w System e-Zamówienia Publiczne funkcjonalności składania podpisu elektronicznego możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:

a) wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub

b) wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.

13.14 Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego : kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty; podpis zaufany; certyfikat osobisty.

13.15 Dopuszczalne formaty danych: .pdf, .xls, .doc,.docx, (zalecany .pdf). Maksymalny rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania: oferty oraz wiadomości wynosi 150 MB.

13.16 W zakresie dotyczącym kodowania i czasu odbioru danych Zamawiający informuje, że złożona przez Wykonawcę za pomocą Systemu e-Zamówienia Publiczne oferta jest widoczna w systemie, jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert;           

13.17 W zależności od formatu podpisu: podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający). Wykonawca dołącza do Systemu e-Zamówienia Publiczne uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument   z podpisem (typ otaczający).

13.18 Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem funkcji formularzy do złożenia oferty. Wysłana oferta jest automatycznie szyfrowana i chroniona terminem otwarcia.

13.19 Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej lub postaci elektronicznej przy użyciu dostępnych mechanizmów i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy złożyć w oryginale przy użyciu dedykowanych funkcji Systemu.

13.20 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w Systemie e- Zamówienia Publiczne jako osobny dokument poprzez mechanizm dodawania dokumentów i określenia ich jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

13.21 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu wycofać ofertę. Mechanizm wycofania oferty został opisany w funkcji Systemu „Pomoc”.

13.22 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może dokonać złożenia oraz wycofania oferty.

13.23 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych funkcji formularzy „Wiadomość” dostępnych dla każdego zalogowanego Wykonawcy.

13.24 Za datę przekazania oferty w trybie podstawowym, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę potwierdzenia komunikatem przez System e-ZP ich odebrania. Wynikiem złożenia/wysłania (zakończonego sukcesem czyli odbiorem) przesyłki przez Wykonawcę jest wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP). Należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż System e-ZP potwierdzi złożenie wiadomości/ oferty trybie podstawowym po pełnym zakończeniu transakcji wysyłki i zapisu przekazanych danych. UPP jest widoczne w wysłanej wiadomości.

13.25 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( Dz.U. z 2020r., poz. 2415).  

13.26 Rekomendacje zamawiającego:

13.26.1   W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip,.7Z

13.26.2 Wśród formatów powszechnych a nie występujących w Rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz. U. z 2017r., poz. 2247) są: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

13.26.3 Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych podpisem zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max. 5MB.

13.26.4 Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca w miarę możliwości przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowalnym PAdES.

13.26.5 Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

13.26.6 Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowalnym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

13.26.7 Zamawiający zaleca aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisywania plików oferty.

13.26.8 Podczas podpisywania plików należy stosować algorytm SHA2.

13.26.9 Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

13.26.10 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowalnym znacznikiem czasu.

13.26.11 Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co będzie równoważne z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.        

14. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

W kwestiach proceduralnych:

Elżbieta Ochocka

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa w dniu 25.06.2022r.

16. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota

Zamawiający nie żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium.

17. Opis sposobu przygotowania oferty

17.1 Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu i zgodnie z załączonym wzorem oraz powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa w SWZ;

17. 2 Oferta musi być przygotowana zgodnie z wzorami, które stanowią załączniki do SWZ i zgodnie
z wymaganiami SWZ;

17. 3 Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić formularz ofertowy, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony;

17.4 Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Pzp oraz z wymogami SWZ;

 1. 5 Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

17.6 Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej – w tym przypadku zamawiający rekomenduje następujący format przesyłanych danych: .doc, .docx, .pdf. xls

17.7 Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ;

17.8 Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

17.9 Ofertę składaną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, koasekuracja) podpisują wszyscy wykonawcy lub ustanowiony pełnomocnik.

17.10 W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych w Systemie e-Zamówienia Publiczne, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na plikach, które następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana) lub podpisać pliki w postaci spakowanej i dołączyć do Systemu e- Zamówienia Publiczne. Wykonawca może również dołączyć pliki a następnie każdy z nich podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym przy użyciu wbudowanych mechanizmów do podpisywania Systemu e-Zamówienia Publiczne.  

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art. 218 ust. 1 ustawy Pzp);
 • Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
 • Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wszelkie informacje które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w sposób określony w pkt 13.20 SWZ.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

18. Sposób oraz termin składania ofert

18.1 Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca dołącza:

a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1. SWZ. ( wzór zał. nr 2 do SWZ),

b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - pkt 11 SWZ,

c) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika które usługi wykonają poszczególni wykonawcy ( wzór zał. nr 6 do SWZ),

d) wypełniony dokument potwierdzający spełnienie wymogów SWZ w zakresie przedmiotu zamówienia ( wzór zał. nr 8 do SWZ)

e) formularz cenowy ( wzór zał. nr 1 do SWZ),

18.2 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić pod adresem: https://e-zp.powiat-wieruszowski.pl Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

18.3 Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem https://e-zp.powiat-wieruszowski.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem Systemu e- Zamówienia Publiczne zamawiający zaleca stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.

18.4 Po wypełnieniu formularza „Złóż ofertę” i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy wybrać przycisk „Wyślij”. System potwierdzi przesłanie oferty komunikatem „ Oferta została zaszyfrowana i przekazana do Zamawiającego”.

18.5 Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://e-zp.powiat-wieruszowski.pl

18.6 Wykonawca, za pośrednictwem https://e-zp.powiat-wieruszowski.pl może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://e-zp.powiat-wieruszowski.pl

18.7 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z https://e-zp.powiat-wieruszowski.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. na skutek złożenia oferty poprzez funkcjonalność przesyłek niechronionych terminem otwarcia).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 ustawy Pzp.

18.8 Termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 26.05.2022r. do godz. 8.00.

Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

18.9 Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2022r. o godz. 9.00 

19. Czynności wykonywane po otwarciu ofert

19.1 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach zawartych w ofertach.

19.2 Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

20. Sposób obliczenia ceny

20.1 Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

20.2 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

20.3 Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.

20.4 Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp poprawia omyłki w ofercie.

20.5 Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

20.6 Cena oferty określona przez Wykonawcę w ofercie zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy.

20.7 W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena łączna z VAT.

21 Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – waga 97 %

Zatrudnienie – waga 3%

 

21.1 Kryterium nr 1 - cena (C)

obliczane jest wg wzoru:

C = (Cmin/Cn) x 100pkt x 97 %

gdzie:

Cmin – cena najniższa, Cn - cena badana

21.2 Kryterium nr 2 – Zatrudnienie (Z)

obliczane jest wg wzoru:

Z= 3% x 100 pkt

W kryterium „zatrudnienie” , wykonawcy zostaną przyznane punkty za zatrudnienie osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie osób może dotyczyć zarówno osób nowozatrudnionych, jak również osób wcześniej zatrudnionych przez Wykonawcę, skierowanych/ oddelegowanych do realizacji niniejszego zamówienia. Oferta może otrzymać maksymalnie 3 punkty, bez względu na ilość zatrudnionych osób spełniających w/w warunek w trakcie trwania usługi.

Aspekt społeczny zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez Wykonawcę potwierdzające zatrudnienie przez wykonawcę minimum 1 osoby, która ma wykonywać zamówienie (dotyczy zajęć integracyjno- terapeutycznych i/lub osoba z obsługi) w chwili podjęcia jego realizacji jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

21.3 Sposób oceny oferty

S = C+Z

gdzie:

S – suma punktów otrzymanych przez ofertę za oceniane kryteria,

C – liczba punktów przyznana ofercie dla kryterium cena,

Z – liczba punktów przyznana ofercie dla kryterium zatrudnienie

Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku braku złożenia oświadczenia dotyczącego aspektu społecznego, złożona oferta nie otrzyma punktów za spełnienie aspektu społecznego.

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

22.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

22.2 Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 22.1 ppkt 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

22.3 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

22.4 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

23 Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia

23.1 Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w art. 450 ustawy Pzp.

24 Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp.

25 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

25.1 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

25.2 Projektowane postanowienia umowy zamieszczono w Części II SWZ

25.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.

26 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

26.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

26.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

26.3 W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

 • niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 • zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

26.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

26.5 Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

26.6 Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 1. 7 Odwołanie wnosi się w terminie:
  1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
  2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

26.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

26.9 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 26.7 i 26.8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

26.10 Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

 1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;
 2. miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

26.11 Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

26.12 Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

27 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez zamawiającego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Wieruszowski z siedzibą w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, tel. 62 78 31 963 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, tel. 62 78 31 995 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub wysyłając korespondencję na adres: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15,98-400 Wieruszów Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę realizacji obozu integracyjno- terapeutycznego dla dzieci i opiekunów II, tj. dla 53 osób, w tym 30 dzieci z pieczy zastępczej i 23 osób z otoczenia uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” w związku z wymogami, jakie na zamawiającego nakładają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 ).

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

 1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

 1. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

 1. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

 1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

28 Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób,

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,

Załącznik nr 6 – Oświadczenie składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 8 – Spełnianie wymogów SWZ w zakresie przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz oferty

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) na usługę realizacji obozu integracyjno- terapeutycznego dla dzieci i opiekunów II, tj. dla 53 osób, w tym 30 dzieci z pieczy zastępczej i 23 osób z otoczenia uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

Wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Zorganizowanie 7-dniowego obozu integracyjno-terapeutycznego w miejscowości atrakcyjnej turystycznie na terenie RP w terminie 02.07.2022r. - 08.07.2022r. dla uczestników projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”, podczas którego zorganizowane zostaną:

- zajęcia dla dzieci w liczbie 28 godzin zegarowych m.in. zajęcia terapeutyczne, integracyjne oraz socjoterapeutyczne; rozwój umiejętności społecznych oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, podniesienie samooceny uczestników;

- zajęcia dla opiekunów w liczbie 28 godzin zegarowych m.in. grupa wsparcia, rozwój umiejętności społecznych oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz trening kontroli złości;

- zajęcia opiekuńcze w liczbie 28 godzin zegarowych dla dzieci do lat 4.

W ramach realizacji zamówienia uwzględnię:

- koszty pobytu (w tym: 6 noclegów, wyżywienie- 6 x śniadanie, 6 x obiad, 6 x kolacja, 2x suchy prowiant    
na drogę, nieograniczony dostęp do wody pitnej przez cały okres pobytu (np. dystrybutory
z wodą),serwis kawowy dostępny w trakcie zajęć.

- koszty zatrudnienia 4 specjalistów do realizacji zajęć

- koszty zatrudnienia jednego opiekuna dla dzieci

- koszty zapewnienia minimum 3 atrakcji dla uczestników w trakcie pobytu

- koszty transportu (dojazd-powrót)

- koszty ubezpieczenia NNW

Liczba uczestników może ulec zmianie, jednak nie wyniesie więcej niż 53 osoby zgodnie ze SWZ.

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie,

                           ul. L. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów

2.Wykonawca …………………………………………………………………………………

                             (nazwa wykonawcy winna być zgodna z wpisem do KRS albo CEiDG )

Adres: ........................................................................................................................................

Województwo: ..........................................................................................................................

Nr faks ......................................................................................................................................

adres e-mail: ..............................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i nazwisko

 

Adres

 

Nr faksu

 

Adres e-mail

 

3.Składam (my)* ofertę o następującej treści:

Cena ryczałtowa mojej ( naszej ) * oferty za realizację wyżej wymienionego zamówienia wynosi:

( cena – waga kryterium 97%)

netto:……………………….PLN – słownie: ……………………………………………….zł ,

podatek od towarów i usług: stawka …….%, zwolnienie na podstawie ……………………

……………………………………………………………………………………………….**

brutto:……………………PLN – słownie: …………………………………………………zł

Zatrudnienie – (waga kryterium 3%.)

Spełnienie aspektu społecznego- poprzez złożenie oświadczenia przez Wykonawcę potwierdzające zatrudnienie przez wykonawcę minimum 1 osoby, która ma wykonywać zamówienie (dotyczy zajęć integracyjno-terapeutycznych i/lub osoba z obsługi) w chwili podjęcia jego realizacji jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

o   TAK (wymagane złożenie oświadczenia)**    

o   NIE

 

Cena jednostkowa brutto                                        

(cena udziału w obozie 1 uczestnika)                       ……………………… zł *

 

*W sytuacji mniejszej liczby uczestników obozu podczas obliczania C-ceny ofertowej brutto, należy uwzględnić iloczyn kosztu jednostkowego faktycznej liczby uczestników, przy zachowaniu ceny jednostkowej. Uznając zasadę, że koszt usługi nie przekroczy zaproponowanej ceny ofertowej.

**Oświadczenie dotyczące zamiaru spełnienia warunku aspektu społecznego, stanowiące załącznik do składanej oferty, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego.

Termin realizacji zamówienia: 02.07.2022r. - 08 07.2022r.

4. Oświadczam ( my)*, że zapoznałem (liśmy)* się z treścią specyfikacji warunków zamówienia wraz z jej załącznikami ( w tym wyjaśnieniami i zmianami)* i nie wnoszę ( simy)* do niej żadnych zastrzeżeń, jak również, że uzyskałem ( liśmy)* wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty i wykonania zamówienia.

5. Informuję (my)*, że uważam ( my) * się za związanego (ych) * niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ, tj. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25.06.2022r.

6. Akceptuję (emy)* przedstawiony w specyfikacji wzór umowy i w przypadku wyboru mojej (naszej)* oferty zobowiązuję ( emy)* się do zawarcia umowy uwzględniającej postanowienia wzoru umowy zawarte w niniejszej specyfikacji w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Pełnomocnik : ..........................................................................................................................

Nazwisko, imię ............................................................................................................................

Stanowisko służbowe...................................................................................................................

faks, adres - e-mail:................................................................................................................

( pkt. 7 należy wypełnić w przypadku składania oferty wspólnej)

8. Warunki płatności: zgodnie z umową,

9. Informuję (my) *, że wybór mojej ( naszej) * oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz.U. z 2021r., poz. 685 ze zm.) ****.

W przypadku jeśli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz.U. z 2021r., poz.685 ze zm.) należy przedłożyć wykaz zawierający nazwę ( rodzaj ), usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wartość bez kwoty podatku.

Uwaga: W przypadku nie wybrania przez Wykonawcę żadnej z opcji Zamawiający przyjmie, iż wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

10. Oświadczamy, że zgodnie z definicjami zawartymi w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców***** jesteśmy mikroprzedsiębiorcą/małym przedsiębiorcą/średnim przedsiębiorcą*.

 

11. Oświadczam(y)*, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO****** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem        ( liśmy)*w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *******.

12.Zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców
w następującym zakresie :*

1) Zakres usług.   …………………………………………………………………………………….

2) Wartość / procentowy udział ………………………………………………………………………

3) Nazwa podwykonawcy …………………………………………………………………………….

 

13.Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, powołujemy się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp na zasoby podmiotów wskazanych poniżej:

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca)

i deklarujemy, że wskazane powyżej podmioty udostępniające nam zdolności w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi, do których wymagane są te zdolności.

14. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w załączniku o nazwie ………………. - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one udostępniane.

15. Oświadczam (my)*, że zatrudnimy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2020r., poz. 1320 ze zm.) osoby wykonujące …………………………….. .

16.Informujemy, że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej: ………………………………………………….;

Zamawiający może uzyskać w formie elektronicznej z ogólnodostępnych baz danych pod adresem internetowym: ………………………………………………………………………………….…………...

17.Oświadczam ( my)*, że proponowany ośrodek pobytu spełnia wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określonymi w ustawie z dnia 19.07.2019r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062 ze zm.) poprzez posiadanie windy w budynku wielokondygnacyjnym i posiadanie podjazdu ułatwiającego dostęp do obiektu.

18. Oświadczam ( my), że spełniamy wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane w SWZ
w pkt 3 i 7.

19. Niniejsza oferta zawiera ……. stron, w tym następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki:

1) ................................................................................................................................................

2).................................................................................................................................................

3).................................................................................................................................................

4).................................................................................................................................................

Podpis/y:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy

Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy

Pieczęć

Wykonawcy

Miejscowość i data

           

*niepotrzebne skreślić,

** podać podstawę prawną zwolnienia z podatku VAT- jeśli dotyczy,

*** szczegółowy opis kryterium i sposób jego oceny zawiera pkt 21 SWZ.

**** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty,

***** Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców ( tj. Dz. U. z 2021r., poz. 162 ze zm.)

 • Średnie - przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;
 • Małe przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.
 • Mikro przedsiębiorca - przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro

****** rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016r., str. 1)

*******W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa ( wykreśla oświadczenie).

Załącznik Nr 2

                      

                 ................................................

           (miejscowość, data)

   ....................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące podstaw do wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) na usługę realizacji obozu integracyjno- terapeutycznego dla dzieci i opiekunów II, tj. dla 53 osób, w tym 30 dzieci z pieczy zastępczej i 23 osób z otoczenia uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4,8,9,10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U.   z 2022r., poz. 835).

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …….ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że w związku z wyżej wymienionymi okolicznością/ami* na podstawie art.110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone przez zamawiającego w .................................................................................................................................................................. .              

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu zamawiający określił w pkt 9 1.1. ppkt 1-4 SWZ – Instrukcja dla wykonawców).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y będący/e podwykonawcą/ami :

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….  

( podać pełną nazwę/ firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/REGON/PESEL)  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………….( miejscowość ), dnia …………………….

                                                                                              ………………………………………………

                                                                                                                         ( podpis)

*niepotrzebne skreślić

Uwaga: Oświadczenia , które nie mają zastosowania do danego Wykonawcy należy wykreślić.

 

Załącznik Nr 3

                      

              ................................................

           (miejscowość, data)

   ....................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) na usługę realizacji obozu integracyjno- terapeutycznego dla dzieci i opiekunów II, tj. dla 53 osób, w tym 30 dzieci z pieczy zastępczej i 23 osób z otoczenia uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu są aktualne.

 

……………………………….( miejscowość ), dnia …………………….

 

 

     

.........................................................

podpis

*niepotrzebne skreślić

Uwaga: Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Załącznik Nr 4

                      

                 ................................................

           (miejscowość, data)

....................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) na usługę realizacji obozu integracyjno- terapeutycznego dla dzieci i opiekunów II, tj. dla 53 osób, w tym 30 dzieci z pieczy zastępczej i 23 osób z otoczenia uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

WYKAZ OSÓB

Lp.

Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych czynności - funkcja

Opis doświadczenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia *

Doświadczenie zawodowe

potwierdzające spełnianie warunku opisanego w SWZ

( podać w latach )

Informacja o podstawie dysponowania osobami wymienionymi w wykazie**

     

Kwalifikacje zawodowe …………….

   
           

*należy podać zgodnie z decyzją o nadaniu uprawnień i wymogami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej SWZ

pkt 9.1.1. ppkt 3.

** osoba, którą Wykonawca dysponuje na podstawie umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło ... , osoba udostępniana Wykonawcy przez inne podmioty.

Podpis/y:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy

Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy

Pieczęć

Wykonawcy

Miejscowość i data

           
           

Załącznik Nr 5

                 ................................................

           (miejscowość, data)

   ...................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) na   usługę realizacji obozu integracyjno- terapeutycznego dla dzieci i opiekunów II, tj. dla 53 osób, w tym 30 dzieci z pieczy zastępczej i 23 osób z otoczenia uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja ( My) niżej podpisany (ni) *

………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………

( pełna nazwa wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………

( adres siedziby wykonawcy)

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych :

1) Informuję ( my)* , że Wykonawca, którego reprezentuję (my) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *

2) Informuję ( my) *, że Wykonawca, którego reprezentuję (my) należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie załączam dokumenty/informacje ( wymienić poniżej i załączyć ) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.*      

- …………………………………………,

- …………………………………………,

…………………….( miejscowość ), dnia …………………….

 

.........................................................

podpis

*niepotrzebne skreślić

Uwaga: W oświadczeniu należy wykreślić pkt 1 albo 2 . W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Załącznik Nr 6

                      

                 ................................................

           (miejscowość, data)

   ...................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) na usługę realizacji obozu integracyjno- terapeutycznego dla dzieci i opiekunów II, tj. dla 53 osób, w tym 30 dzieci z pieczy zastępczej i 23 osób z otoczenia uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”                          

OŚWIADCZENIE

składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) wskazujące, które usługi lub dostawy wykonają poszczególni wykonawcy w ramach wspólnie realizowanego zamówienia.

Przystępując do wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ja ( My ) niżej podpisany (ni) *

………………………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………

( pełna nazwa wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………

( adres siedziby wykonawcy)

jako uprawniony przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie ( nas)* firmy oświadczam ( my) *, że posiadając zdolność techniczną lub zawodową określoną przez zamawiającego w SWZ, wykonam/my szczegółowo opisane poniżej usługi lub dostawy:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Ponadto oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………….( miejscowość ), dnia …………………….

     .........................................................

podpis

*niepotrzebne skreślić

Uwaga: Oświadczenie wymagane wyłącznie od wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie składają ci spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, którzy posiadają wymaganą zdolność techniczną lub zawodową. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.

Załącznik Nr 7

                      

                 ................................................

           (miejscowość, data)

....................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) na   …………………………………………………………………………

W imieniu :

……………………………………………………………………………………………………………

( wpisać nazwę podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów:

…………………………………………………………………………………………………

( określenie zasobu – zdolność techniczna, zdolność zawodowa)

do dyspozycji Wykonawcy :

…………………………………………………………………………………………………

( nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę )

przy wykonywaniu zamówienia na usługę realizacji obozu integracyjno- terapeutycznego dla dzieci
i opiekunów II,
tj. dla 53 osób, w tym 30 dzieci z pieczy zastępczej i 23 osób z otoczenia uczestniczących
w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

1) udostępniam …………………………………………… ( nazwa i adres wykonawcy) zasoby w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………….

2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………

3) zakres mojego udziału przy wykonaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………

4) czas mojego udziału przy wykonaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………..

5) udostępniając Wykonawcy zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia będę realizował usługi, których dotyczą udostępnione zdolności: TAK/NIE*  

……………………………….( miejscowość ), dnia …………………….

                                                                           …………………………………………………….

                                                                              ( podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentacji

                                                                                podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Niniejszy formularz stanowi wzór do wykorzystania przez Wykonawcę. Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty stosownie do zapisów art. 118 ustawy Pzp.

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.)

dotyczące

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA,

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ………………………………………………………………………………………………. oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
  art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4,8,9,10 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.),
 2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – (D. U. z 2022r. poz. 835),

3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby.

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4,8,9,10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

                 …………………………………………………….

                                                                              ( podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentacji

                                                                                  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Załącznik Nr 8

                     

Spełnianie wymogów SWZ w zakresie przedmiotu zamówienia

 

Nazwa, miejsce, dane kontaktowe obiektu w którym ma zostać zrealizowana usługa tj. 7-dniowy obóz integracyjno- terapeutyczny dla dzieci i opiekunów w terminie 02.07.2022r. - 08.07.2022r.

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

Informacje dotyczące spełnienia wymagań wykazanych w SWZ pkt 3.1.2

 

Lp.

Przedmiot zamówienia *

Spełnianie wymogu przez Wykonawcę

TAK

NIE

1

Wymagania dotyczące zajęć

 

 

2

Wymagania dotyczące pobytu

 

 

3

Wymagania dotyczące kadry

 

 

4

Wymagania dotyczące opieki medycznej

 

 

5

Wymagania dotyczące ubezpieczenia

 

 

6

Wymagania dotyczące transportu

 

 

7

Wymagania dotyczące wyżywienia

 

 

8

Wymagania dotyczące zakwaterowania

 

 

9

Wymagania dotyczące dostępności

 

 

*opisane w SWZ w pkt a-h oraz k

Lp.

Nazwa wykonawcy

Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy

Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy

Pieczęć

Wykonawcy

Miejscowość
i data

           

UWAGI: Prawą stronę tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia /nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce

 

Część II SWZ                                            

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

…………..…………………

(miejscowość, data)

..................................

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Zawarta w dniu ..................................... 2022 r. w Wieruszowie, pomiędzy:

Powiatem Wieruszowskim, ul. Rynek 1-7, 98 – 400 Wieruszów, NIP: 997-014-77-48/ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. L. Waryńskiego 15, 98 – 400 Wieruszów, reprezentowanym przez Panią Elżbietę Ochocką – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w drodze uchwały nr 156/2020 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 4 marca 2020r., zmienionej Uchwałą nr 318/2021 z dnia
2 czerwca 2021r., zwanym w treści umowy Zleceniodawcą,

a …………………………………., z siedzibą w………………………………,
………………………………, o numerze NIP ……………………oraz numerze REGON ……………………………, reprezentowaną przez ……………………………………, zwaną w treści umowy Zleceniobiorcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym, została zawarta umowa o następującej treści:

 • 1

1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować obóz integracyjno-terapeutyczny (zwany dalej „obozem”) w dniach 02.07.2022r. - 08.07.2022r. dla maksymalnie 53 osób, w tym 30 dzieci
z pieczy zastępczej i 23 osób z otoczenia uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”, podczas którego zorganizowane zostaną zajęcia dla dzieci i opiekunów.

2. Umowa realizowana jest w ramach projektu partnerskiego Centrum Usług Środowiskowych- Razem łatwiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, realizowanego w ramach zadania 4 – Usługi wsparcia dla dzieci z pieczy zastępczej i ich otoczenia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, zwanego dalej „projektem”.

3. Zajęcia dla dzieci powyżej 4 lat w liczbie 28 godzin zegarowych m.in. zajęcia terapeutyczne, integracyjne oraz socjoterapeutyczne; rozwój umiejętności społecznych oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, podniesienie samooceny uczestników.

4. Zajęcia dla opiekunów w liczbie 28 godzin zegarowych m.in. grupa wsparcia, rozwój umiejętności społecznych oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz trening kontroli złości;

5. Zajęcia opiekuńcze w liczbie 28 godzin zegarowych dla dzieci do lat 4.

6. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować obóz integracyjno-terapeutyczny (zwany dalej „obozem”) w dniach 02.07.2022r. - 08.07.2022r. w ośrodku, który spełni wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określonymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062 ze zm.) poprzez posiadanie windy w budynku wielokondygnacyjnym i posiadanie podjazdu ułatwiającego dostęp do obiektu.

 • 2

1. Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie zgodnie
z ofertą Wykonawcy z dnia ………………:

Kwota brutto……………………………………..

Słownie: …………………………………………

Kwota netto……………………………………..

Słownie: …………………………………………

- za każdą osobę, która faktycznie weźmie udział w obozie.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy, w wysokości stanowiącej iloczyn stawki wynagrodzenia, o której mowa ust. 1 niniejszego paragrafu i liczby osób, które faktycznie wezmą udział w obozie.

3. Zorganizowanie obozu z określeniem faktycznej ilości uczestników, biorących w nim udział zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Strony umowy (według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy).

4. Strony ustalają, że w ramach niniejszej umowy ilość uczestników obozu nie przekroczy
53 osób, a wartość umowy nie przekroczy kwoty:

netto:…………………………zł (słownie:………………………………………………..………..złotych),

brutto:………………………zł
(słownie: …………………………….……………….złotych).

5. Na kwotę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, składają się:

1) koszty 7 - dniowego pobytu (w tym: 6 noclegów, wyżywienie-
6 x śniadanie, 6 x obiad, 6 x kolacja, 2x suchy prowiant na drogę, nieograniczony dostęp do wody      
pitnej przez cały okres pobytu (np. dystrybutory z wodą), serwis kawowy dostępny w trakcie
zajęć.

2) koszty przeprowadzenia zajęć dla uczestników obozu integracyjno-terapeutycznego;

3) koszty opieki nad dziećmi;

4) koszty transportu (dojazd-powrót);

5) koszty minimum 3 atrakcji dla uczestników w trakcie pobytu np. wyjście na basen, zapewnienie atrakcji sportowych, zwiedzanie miejscowych i/lub okolicznych atrakcji.

6) koszty ubezpieczenia NNW.

6. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów mających wpływ na cenę oraz realizację przedmiotu umowy nie będzie stanowić podstaw do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, a Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

 • 3

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) w szczególności do:

1) zakwaterowanie uczestników:

       ..................................................................................................................................

     2) zapewnienie wyżywienia dla uczestników obozu (w tym: 6 noclegów, wyżywienie-
         6 x śniadanie, 6 x obiad, 6 x kolacja, 2x suchy prowiant na drogę, nieograniczony dostęp do wody      
         pitnej przez cały okres pobytu (np. dystrybutory z wodą), serwis kawowy dostępny w trakcie
       zajęć.

3) realizacji zajęć z uczestnikami: .........................................................

4) ubezpieczenia uczestników obozu w zakresie NNW, na sumę ubezpieczenia na jedną osobę nie mniejszą niż 10.000 zł.

5) transportu uczestników obozu z Wieruszowa w dn. 02.07.2022r. do ………...….. oraz z …………………. do Wieruszowa w dniu 08.07.2022r.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo wizytowania miejsca odbywania się obozu.

3. W przypadku skarg uczestników na wyżywienie i warunki zakwaterowania oraz rażących zaniedbań ze strony Wykonawcy, Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie w drodze mailowej Wykonawcy i wezwie go do natychmiastowego usunięcia zaniedbań.

 • 4
  1. Zamawiający prześle Wykonawcy listę osób zakwalifikowanych do udziału
   w obozie na 3 dni przed jego rozpoczęciem.
  2. W przypadku zdarzeń losowych w szczególności: śmierć uczestnika, małżonka oraz krewnych; pobyt w szpitalu; choroba uczestnika, Zamawiający dokona zmiany wcześniej podanej liczby uczestników i powiadomi o tym Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałym zdarzeniu losowym.
 • 5

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy/com.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawców zobowiązań związanych z realizacją prac objętych niniejszą umową będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/om w trakcie realizacji prac. W takim przypadku Wykonawca przedstawi uprzednio Zamawiającemu swoje oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu wskazanych w SWZ. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec tego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w SWZ, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. Wykaz podmiotów oraz części przedmiotu umowy, które wykonają zostanie wprowadzony do umowy aneksem.    

4. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu, będzie powoływał się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z udziałem tych podmiotów.

5. Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1,3 i 4 lub rezygnacji z wykonywania przez te podmioty części przedmiotu umowy. W zakresie powierzenia wykonania obowiązków umownych nowemu/ym podwykonawcy/com /w przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1,3 lub rezygnacji z wykonywania przez te podmioty części przedmiotu umowy stosuje się zasady opisane w ust. 3.

6. W przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 4 lub rezygnacji z wykonywania przez te podmioty części przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nowy podwykonawca lub sam Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. Wykaz podmiotów oraz części przedmiotu umowy, które wykonają zostanie wprowadzony do umowy aneksem.    

 • 6

Należność uregulowana zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po zakończeniu obozu w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokołu odbioru o którym mowa w § 2 ust. 3, z dołączonymi listami, o których mowa w SWZ.

 • 7

Strony ustalają, że w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń powstałych z winy uczestników - koszty pokrywa wyrządzający szkodę we własnym zakresie, a należność egzekwować będzie Wykonawca, bezpośrednio od sprawcy szkody.

 • 8
 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% maksymalnej wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 4, w przypadku:

1) niewykonania w terminie przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

     lub

2) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy.

 1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% równowartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w 2 ust. 4 za każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie z postanowieniami umowy, SWZ, Opisem przedmiotu zamówienia i ofertą złożoną przez Wykonawcę.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych
  z przysługującego wykonawcy wynagrodzenia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 4. Suma nałożonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 nie może przekraczać 40% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 4.
 • 9
 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania tej części przedmiotu umowy, która zostanie faktycznie wykonana.
 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku powzięcia informacji o spełnieniu przesłanek wykluczenia przez Wykonawcę wynikających z art. 1 pkt 3 oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu nie rodzi po stronie Wykonawcy prawa do wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania tej części przedmiotu umowy, która zostanie faktycznie wykonana do czasu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
 • 10

1.    W związku z realizacją niniejszej umowy będzie dochodzić do przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający.

2.    Wykonawca podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie przepisów wskazanych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119 z 4.05.2016, str. 1).

3.    Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wzajemne zobowiązania stron zawarte zostaną w odrębnej umowie „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”, która zostanie podpisania przez Strony zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego.

4.    W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 2 i 3 Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

 • 11

1.    Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, dopuszczalna jest w przypadku, gdy jej dokonanie jest spowodowane:

1) zmianą stanu prawnego regulującego wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku wprowadzenia obostrzeń dotyczących trwającej pandemii COVID-19 uniemożliwiających realizację obozu na warunkach określonych w umowie, SWZ, Opisie przedmiotu zamówienia i ofercie złożonej przez Wykonawcę - w takim przypadku Strony mogą dokonać niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym zmienionymi przepisami, zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminu usługi i ilości osób biorących udział w obozie.

2) działaniem siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania.

2.    W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony niezwłocznie i w formie pisemnej.

3.    Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy.

4.    Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 • 12
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz. U. z 2021. poz. 1129;
  ze zm).
 2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 3. Integralne części niniejszej umowy stanowią oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunków Zamówienia.
 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
  dla każdej ze stron.

 


           .........................................................                 .......................................................                                                                               

                     WYKONAWCA:                                                     ZAMAWIAJĄCY:

 

Załącznik do umowy

 

PROTOKÓŁ ODBIORU

 

sporządzony w dniu ……………………. w ………………….. w sprawie wykonania usługi określonej w Umowie nr ………… z dnia …………...r. w związku z realizacją projektu Centrum Usług Środowiskowych- Razem łatwiej”

Zamawiający

Wykonawca

   

Zamawiający potwierdza wykonanie usługi, tj.:

Liczba osób, które wzięły udział w obozie integracyjno-terapeutycznym
w dniach 02.07.2022r.- 08.07.2022r…………………………

Opis przeprowadzonej usługi z uwzględnieniem warunków zawartych w SWZ

 
   
 

Zakres odbioru wykonywanych usług objętych niniejszym protokołem jest zgodny
z umową/ w stosunku do umowy wskazuje następujące niezgodności:*

…...............................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

Protokół stanowi/nie stanowi* podstawę do wystawienia rachunku lub faktury.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                        Zamawiający:                                                            Wykonawca:

       ………………………………..                                     …………………………….

                     podpis                                                                              podpis

*niepotrzebne skreślić