• Wieruszów, dn. 18.06.2024r.

  PCPR.271.7.2024

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z realizacją zadania ustawowego dot. prowadzenia działań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym dla sprawców przemocy domowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie rozpoczyna postępowanie dotyczące wybrania Wykonawcy usługi zorganizowania i przeprowadzenia zajęć w roku 2024 z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową, uwzględniając przedstawione poniżej warunki.

  1. Zamawiający:

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie reprezentowane przez Kierownika - Elżbietę Ochocką

  2. Postępowanie dotyczy wybrania:

  Wykonawcy do zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w roku 2024.

  3. Przedmiot zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w roku 2024 z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla 8 osób stosujących przemoc domową obejmujący nie mniej niż 60 godzin zajęć zegarowych, a przerwy pomiędzy kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż 1 tydzień. Od zasady tej możliwe są kilkudniowe odstępstwa wynikające
  z umiejscowienia w kalendarzu świąt i pozostałych dni wolnych od pracy.

  Zamówienie publiczne swoim zakresem obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie profesjonalnego programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową, w formie działań (m.in. psychologicznych, terapeutycznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych) ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność
  do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

  Wykonawca przedstawiając program wskazuje wybór modelu lub metody jaką zamierza prowadzić zajęcia oraz wskazuje liczbę osób realizujących zadanie, które spełniają kryteria wskazane w pkt 7.

  4. Metody i formy prowadzenia zajęć:

  Praca grupowa i indywidualna. Zajęcia prowadzone powinny być w formie warsztatowej,
  ze wskazaniem na aktywizację działań i zaangażowania uczestników w proces realizacji planu programu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewania się na odległość.

  W związku z zaleceniami pkt 3.3.4 Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 o zapewnieniu w każdym powiecie całorocznej dostępności miejsc w realizowanych programach, osoba dołączająca do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, niezależnie na jakim etapie realizacji programu do niego przystępuje, winna mieć możliwość zrealizowania wszystkich treści programowych.

  5. Opis niezbędnej dokumentacji wymaganej od Wykonawcy zadania:

  1) przedłożenia Zamawiającemu propozycji programu i harmonogramu spotkań terapeutycznych dla uczestników programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową, wraz z opisem poszczególnych bloków,

  2) przedłożenia kart rekrutacyjnych dla uczestników,

  3) rzetelnego sporządzenia w formie pisemnej wstępnej diagnozy osoby przystępującej
  do oddziaływań,

  4) przedkładania list obecności z zrealizowanych zajęć oraz ustalenia reguł uczestnictwa
  (w tym określenia jaka liczba godzin szkolenia musi być zaliczona aby uznać, że osoba ukończyła program - 75% z ogółu godzin zaplanowanych w ramach programu na 1 uczestnika),

  5) udokumentowania przebiegu pracy z poszczególnymi uczestnikami programu np. ankiety ewaluacyjne, arkusze testów oraz oświadczeń uczestników zajęć,

  6) prowadzenia działań monitorujących i ewaluacji w odniesieniu do przebiegu i efektów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc domową wraz
  z opiniami osób, które zdecydowały się wziąć udział w zajęciach grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc domową, dotyczące ich funkcjonowania sprzed rozpoczęcia i po ukończeniu programu,

  7) zapewnienia sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zadania,

  8) ponoszenia wszelkich kosztów niezbędnych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

  9) sporządzenia dziennika zajęć oraz sprawozdania z realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego przedłożony po zakończonej edycji programu,

  10) złożenia Zamawiającemu w terminie do 13.12.2024 r. dokumentacji z przeprowadzonego zadania m.in. kserokopie zaświadczeń uczestników o ukończeniu programu korekcyjno– edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową,

  11) wykonawca w swojej ofercie uwzględni wszystkie koszty związane z organizacją
  i przeprowadzeniem kursu, a w szczególności:

  a) koszt wynagrodzenia prowadzącego,

  b) koszt materiałów dydaktycznych, koszt narzędzi diagnostycznych, koszt testów, itp.

  c) koszt wynajmu pomieszczeń do realizacji zadania.

  6. Okres realizacji zadania i wymiar czasowy zaangażowania:

  Termin realizacji wrzesień – grudzień 2024 r.

  Zakończenie programu i rozliczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2024 r.

  Zamawiający zastrzega prawo do korekty realizacji wsparcia. Zastrzega się prawo do możliwości zmiany liczby uczestników programu, jeżeli warunki realizacji programu oraz liczba osób objętych wsparciem ulegnie zmianie.

   

  7. Wymagania niezbędne stawiane specjaliście:

  1) posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku: psychologia, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji lub,

  2) ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej lub,

  3) osoby będące terapeutami lub psychoterapeutami,

  4) posiadanie udokumentowanego co najmniej 3-letniego stażu pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,

  5) posiadanie zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc domową,

  –  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową;

  6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

  7) niekaralność za przestępstwa umyślne.

  Wymagania dodatkowe stawiane specjaliście – potwierdzone certyfikatami/ zaświadczeniami/ referencjami :

  1) doświadczenie w pracy indywidualnej/grupowej z osobami dorosłymi,

  2) aktywność zawodowa w obszarze przedmiotu zamówienia.

  1. Kryteriami oceny ofert w zapytaniu ofertowym są:

  Lp.

  Nazwa kryterium

  Punkty

  Waga

  1.

  Cena ofertowa 1 godz. zegarowej zajęć

  max. 75

  75 %

  2.

  Doświadczenie personelu skierowanego do realizacji zamówienia

  max. 25

  25%

  Razem:

                                       100,00

  100%

  1) Ocena punktowa przyznana ofercie w zakresie kryterium nr 1 – cena ofertowa 1 godz. zegarowej zajęć, obliczona zostanie przez podzielenie ceny brutto oferty najtańszej przez ceną brutto badanej oferty, a następnie poprzez pomnożenie tak otrzymanej liczby przez maksymalną ilość pkt wg. tego kryterium tj. 100 pkt i pomnożenie poprzez wagę procentową:

  ilość punktów oferty badanej = najtańsza cena oferty spośród złożonych ofert x 100pkt x 75%

                                                                                             cena oferty badanej

  2) Ocena punktowa przyznana ofercie w zakresie kryterium nr 2 – doświadczenie personelu, przyznana będzie wg następujących podkryteriów:

  w zakresie stażu pracy:

  1. a) doświadczenie w zakresie pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej nie przekraczające 5 lat (do 60 miesięcy)- 0 pkt
  2. b) doświadczenie w zakresie pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, powyżej 5 lat do 10 lat (od 61 miesięcy do 120 miesięcy) 10 pkt
  3. c) doświadczenie w zakresie pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej przekraczające 10 lat (od 121 miesięcy)- 25 pkt.

  Uwaga: jeden rok będzie liczony – 12 miesięcy, np. 1,5 roku – 18 miesięcy (12+6 miesięcy). Wykonawca zobowiązany jest podać doświadczenie w latach lub miesiącach.

  W celu udokumentowania posiadanego doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

  1) dyplom ukończenia studiów na jednym z kierunków: psychologia, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i/ lub dokument potwierdzający posiadanie uprawnień terapeuty lub psychoterapeuty,

  2) zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
  w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc domową,

  3) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada co najmniej 3-letni staż pracy
  w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i doświadczenie,

  4) CV osoby/ osób skierowanej/ skierowanych do realizacji zamówienia publicznego,

  5) oferta cenowa musi być złożona wg wzoru – załącznika nr 1,

  6) własny projekt propozycji programu i planu – konspekt zawierający treści, które będą przedstawiane w trakcie zajęć, zgodny ze standardami prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej oraz Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2024-2030,

  7) propozycję harmonogramu realizacji Programu rozkład godzinowy powinien uwzględnić fakt, iż uczestnicy zajęć są często osobami czynnymi zawodowo,

  8) w przypadku spełnienia wymagań dodatkowych należy złożyć dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie,

  9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

  10) oświadczenie o niekaralności,

  11) wypełniony oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania oraz klauzulę RODO.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert.

  1. Zawarcie umowy z Wykonawcą:

  a) Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który otrzymał największą ilość punktów;

  b) W przypadku, gdy wynik będzie taki sam dla więcej niż jednej oferty, Zamawiający dopuszcza możliwość wybrania więcej niż jednego, a maksymalnie dwóch Wykonawców którzy osiągnęli tą samą ilość punktów;

  c) W przypadku, gdy Wykonawca, który otrzymał najwyższą ilość punktów uchyla się od podpisania umowy lub odmawia podpisania umowy Zamawiający zaprasza kolejnego na liście klasyfikacyjnej Wykonawcę;

  d) Wysokość wynagrodzenia ustalona będzie w stałej wysokości za faktycznie przepracowane godziny zegarowe zrealizowanych zajęć z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w roku 2024

  e) Wynagrodzenie będzie wypłacane:

  – za okres wrzesień – listopad 2024 w terminie 14 dni od przekazania karty czasu pracy oraz po przedstawieniu rachunku przez Wykonawcę,

  – za  m-c grudzień 2024r. – w terminie 14 dni po przedstawieniu rachunku przez Wykonawcę i przekazaniu karty czasu pracy oraz dokumentacji dotyczącej realizacji programu wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań korekcyjno-edukacyjnych w 2024 r. dla osób stosujących przemoc domową.

  1. Termin złożenia oferty:

  Ofertę cenową wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w wersji papierowej do dnia 04.07.2024r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie,
  ul. L. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów lub pocztą na adres j/w (data wpływu). Ofertę opisać w następujący sposób:

  „OFERTA „Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w roku 2024 z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową”

  Oferta i wszystkie załączniki winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji.

  1. Uwagi dotyczące zmiany umowy:

  1) Zamawiający zastrzega prawo do korekty realizacji wsparcia.

  2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wzrostu liczby uczestników programu, jednak nie więcej niż o 10 %, jeżeli warunki realizacji programu oraz liczba osób objętych wsparciem ulegnie zwiększeniu. Jednocześnie zastrzega się, że nie wzrośnie kwota realizacji umowy.

  3) Zmiana wynagrodzenia – Wykonawca będzie miał prawo do zmiany wynagrodzenia, w przypadku:

  a) zmiany obowiązującej stawki VAT:

  • jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,
  • jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę.


  ZAPYTANIE OFERTOWE

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

oświadczenie o wykluczeniu

Klauzula Rodo